To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב שמחה הכהן קוק שליט''א
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר שנשלח לכך ע"י הרב יצחק ניסים - שהכיר בו כבר מאז שעדיו לגדולות
ח' כסלו התשע''ד

ברשות בנו של מרן זצוק"ל, רבי יוסף, שב"ה זכינו שגם ברחובות הושיבו ישיבה על קברו ונפתח שם כולל, הלואי שכך יהיה במקומות רבים, בעזרת ה' יתברך.

הגמרא (בכורות לא ע"ב) מספרת לנו, על רב ששת, שאמר דבר הלכה לאחד מתלמידיו, ואותו תלמיד נכנס לבית המדרש ואמר את דבר ההלכה אך לא בשם אומרם. שמע על כך רב ששת, והצטער על זה והיה לו מזה עוגמת נפש. שואלת הגמרא: למה הצטער כל כך? הרי ההלכה נאמרה והעיקר שנאמר דבר התורה, ודבר התורה קיים לעולם ועד! עונה הגמרא: משום שתלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר. וביאר שם רש"י ששפתיו של הנפטר כאילו נעות כל הזמן כשאומרים דבר הלכה בשמו. ולכן הצטער רב ששת משום שכל השנים שעברו מאז רב ששת, וכל השנים לעתיד לבוא אם יגידו את ההלכה הזאת משמו, שפתיו יהיו דובבות בקבר, וזה עניין גדול מאוד.

אני לא הולך להגיד דבר הלכה בשמו של הרב זצ"ל אבל אדבר אודותיו. הפגישה הראשונה שהיתה לי עם הרב זצ"ל היתה ביום שהוא נבחר לתפקיד הרב הראשי והראשון לציון. הצטרפתי לקבוצה שליוותה אותו, ובאנו אל ביתו, וראינו ביום שהוכתר באיזו סילודין ממש הוא לבש את הגלימה של הרב הראשי והראשון לציון, ממש ברתת ביראה וזיע, ניכר היה שהוא כולו נרעש ונפחד. והיה עם כזה רתת קודש, לקבל את התפקיד החשוב הזה. ומאז שהוא לבש את הגלימה הזאת, הגלימה הולמת אותו מאוד, ומאז הוא לא פסק לרגע מלהיות הרב הראשי עם כל הליכותיו.

לא היתה בעיה קשה או קלה שלא היתה שייכת לו. וכאשר פנו אליו בכל דבר שלא יהיה, הוא ממש היה נותן כתף ועוזר ומשתדל. וגם בדברי הלכה היה נכנס לפסוק ולהכריע הכרעות לא קלות ולא פשוטות, והשיב אותם בצורה כל כך נפלאה ובהירה מאוד.

שמעתי לאחרונה לאחר הסתלקותו, על קבלת הארון של החיד"א כאשר העלו את עצמותיו לארץ ישראל. חשבתי - במה זכה החיד"א, מה שלא זכו רבים מגדולי ישראל אחרים שנפטרו בחוץ לארץ, ולא העלו את עצמותיהם? החיד"א, למעשה, היה שד"ר – שליח דרבנן, שליח של יושבי ארץ הקודש לפרנס אותם ולכלכל אותם. וכיון שהיה שליח של ארץ ישראל, אז ודאי לא מסתבר שיישאר בחוץ לארץ, שהרי עניין גדול מאוד הוא לבוא ולהקבר בארץ הקודש, ובפרט מי שחי בארץ הקודש. ולגבי אלו שחיים בחוץ לארץ, כמה פעמים אומרים להם בחייהם לבוא ולגור בארץ הקודש, ומכמה סיבות ואפילו מוצדקות ודאי, ואחרי שהוא נפטר מעלים את עצמותיו לארץ, מובא בירושלמי (כלאיים פרק יב הל' ג), שעליהם נאמר: "נחלתי שמתם תועבה" – בחייכם, "ותבואו ותטמאו את ארצי" – במיתתכן. והביא את זה רבי יהודה הלוי בכוזרי (מאמר ב אות כב).

אבל החיד"א שכל חייו, גם כשהיה בחוץ לארץ, היו קודש קודשים למען ארץ ישראל זכה להיקבר בארץ ישראל. החיד"א נסע גם בכל רחבי ארופה והביא לשם את כל הקבלה של ארץ ישראל ועוד.

ראיתי דבר מאוד מעניין, שלמעשה מובא ב'מגדל עוז' על הרמב"ם בהלכות שופר (פ"ג ה"ד ד"ה ואני אומר). שם הוא כותב שהוא בא לארץ הקודש, וראה שתקיעת השופר, ובעיקר התרועה שלהם, שונה מכל התרועות שהוא שמע מקודם [התקיעה שלהם היא התקיעה שקבועה היום בקהילות ישראל, וזו התקיעה שבתימן נהגו בה מאז ועד היום הזה]. וכתב: "ושאלתי לכמה גדולים ולא פירשו לי דבר עד ככסף בקשתיה וכמטמונים חפשתיה". אחר כך הוא מביא בשם רבנו סעדיה גאון שבתקופת הגאונים כך היה המנהג שלהם. הזכרתי דברים אלו באיזה שיעור, ולאחר השיעור ניגשו אליי זקני הונגריה ואמרו לי שבבית מדרשו של ה'חתם סופר' בזמן של רבי נתן אדלר, גם כן תקעו חלק מהתקיעות של ראש השנה בצורה הזאת, וחלק מהתקיעות תקעו בצורה הרגילה כמו שתקעו בכל העולם היהודי.

ברור לי הדבר, שהחיד"א היה מאוד מקורב לרבי נתן אדלר, והיה מקובל אלוקי ממש והיה תמיד משתעי אתו בדברי קבלה, והוא, כנראה העביר לו הרבה מערכות של ארץ ישראל, וזו אחת מהן גם כן. מכאן רואים מדוע זכה החיד"א, שלמרות שנקבר בחוץ לארץ הביאו איתו לארץ.

הרב יצחק ניסים, שהיה הראשון לציון באותה תקופה, בחר ברב שהיה לצעיר הדיינים, מיד לאחר שנתמנה לדיין והיה הצעיר שבכולם, כדי לטפל בקבורת עצמותיו של החיד"א בארץ. ממש מדהים לבוא ולראות איך חכמי ישראל ידעו על מי להטיל לגעת בעצמות של גאון וקדוש כזה כמו החיד"א, שידיו רב לו בכל חדרי התורה, גם בנגלה וגם בנסתר, והרב זצ"ל קיבל את זה על עצמו ועשה הכל.

ביקרתי לפני כמה שנים בוילנא, וראיתי שם שהזיזו את הקבר של הגאון מוילנא מבית הקברות בו היה טמון לבית קברות חדש. וכשהחליטו שם להרחיב את העיר ולבנות שם, ביקשו להעביר חלק מהקברות לבית קברות החדש. וכולם פחדו וחששו מכך, אך זקני רוסיה שהיו שם, שעדיין נשארו שלמים ויראים, לקחו מנין והתפללו וצמו באותו יום, והתפללו להקב"ה שלא ייענשו. והביאו את העצמות של הגאון מוילנא לבית הקברות החדש, ושמעתי שם בוילנא שבאותה שנה כל עשרת האנשים עברו ונפטרו מן העולם, למרות שעשו הכל לשם שמים. דבר זה שהביאו את עצמות החיד"א, והרב זצ"ל זכה לטפל בזה ולהעביר את החיד"א, ואך לדבר אליו ממש וכל עצמותיו של החיד"א נחו במנוחה שלימה, זהו דבר שאין לשער ואין לתאר, ולמי זה יכול לקרות? לענק שבענקים. וכמה שהיום מדברים ומדברים, אני חושב שהנסתר שבו, ולא רק חכמת הנסתר אלא הנסתר שבו בכל הליכותיו, מרובים על החלק הנגלה.

אני זוכר את אותה התקופה שכיהן כרב ראשי, הייתי באותה תקופה חבר במועצת הרבנות הראשית, ויחד עם הרב אברהם שפירא זצ"ל, הנהיגו את הדברים באהבה ואחוה שלום ורעות. היו בדעה אחת בכל הדברים שהיו צריכים להחליט אף בעניינים קשים מאוד, הן בענייני ארץ ישראל, הן בענייני הלכה וגם בשאר עניינים. ברוך ה' זכינו לעמוד במחיצתו, ולו את המעט הזה שזכינו, וברור שזה דבר נפלא מאוד.

בעל מופת - הרב חיים סויסה שליט''א
  
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו שליט''א
  
עבד ה' - הרב שלמה משה עמאר שליט''א
  
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
  
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן ..
  
קדוש ייאמר לו - הרב יהודה מוצפי שליט''א
  
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
  
מרן הרב,שריד אחרון - רבי ברוך אבוחצירא שליט''א
  
חסידא קדישא - הרב בניהו שמואלי שליט''א
  
שבחו של הצדיק - הרב שמואל אליהו שליט''א בנו של ..
  
כתוב תגובה
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
תגיות
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב ..
דברי זיכרון והספד
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר ..
להמשך