To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ערוץ הוידאו
מעלת האנשים הדרים בארץ ישראל
כמה חשוב לקנות פירות ארץ ישראל או כל דבר שמיוצר בארץ ישראל • כל דבר שגדל בארץ ישראל יש לו מעלה וגם אנחנו שגדלים בארץ ! • איש את אחיו יעזורו - שבחה של ארץ ישראל


דברי מרן הרב:

אדם ידע לו: כל דבר שעושים בארץ, יהודים גרים בארץ, מצוה לקנות מדבר של יהודים! מצוה לקנות מדבר שישראל עשה אותו ועבד בו, טיפל בו, וזה דבר חשוב מאוד. 


אדם יש לו תפוח עץ של הארץ ותפוח עץ של חוץ לארץ, קודם כל לתפוח עץ של חוץ לארץ אין לא טעם ולא ריח, רק הוא יפה. אבל יש לו – חייב להקדים ולברך על תפוח עץ שגדל בארץ ישראל! 


אומר הב"ח – כמה מצוות קיימו בו: ערלה, רבעי, מעשר, תרומות; כמה הדבר הזה חשוב מאוד עם כל מה שנעשה בו. 
או למשל, אדם יש לו קמח של ארץ ישראל, קמח של מצות שעושים בפסח, ויש לו קמח לבן שבא מחוץ לארץ. תעשה קודם "המוציא" ותברך על קמח שגדל בארץ ישראל, כל כך החשיבות ועל כך המעלה. 
וגם אנחנו (עצמנו) שגדלנו בארץ ישראל – יש לנו מעלה. המעלה שלנו שאנחנו חשובים כבני ארץ ישראל. 
כשיבוא המשיח, כשיבוא מחוץ לארץ – כולם ירוצו וירוצו, ירוצו כולם, אז אנחנו הראשונים שנהיה במקום, נשב במקום מיוחד, אנחנו – מגיע לנו בתור אנשי ארץ ישראל, אכלנו בארץ ישראל, אכלנו מפירות של ארץ ישראל, וברכנו על הפירות של ארץ ישראל, לכן מגיע לנו – אנחנו שגדלים בארץ – יש לנו חמדה כלפי הקדוש ברוך הוא וגם כלפי כל העולם כולו. 


ועל כן כותב הרב "ארץ החיים" סתהון עליו השלום, רבי חיים סתהון היה קוראים לו – אז הוא כותב שמה ששלחו לו פעם מכתב מחוץ לארץ: מה אתם אוספים כספים בחוץ לארץ בשביל ישיבות, בשביל תלמודי תורה בארץ ישראל – בשביל מה! אז כתב להם: "אם לא שאנחנו בארץ ישראל, אתם לא יכולים לעשות ראשי חודשים ומועדים", אנחנו – בזכותנו יש לכם ראשי חודשים ויש לכם חגים. 


ואומר הרמב"ם: "ולא יימצא יהודי בארץ ישראל שלא יעשה קידוש החודש". ולכן אתם, בני חוץ לארץ, חייבים אתם לפרנס ולדאוג לאנשי ארץ ישראל. 


אבל לא יחשוב אדם, אני נותן כסף מחוץ לארץ לישיבות ובזה יצאתי ידי חובה, לא!! תבוא בגופך ואת ממונך תביא בעצמך לארץ ישראל. 


וכשתבוא לכאן, אל תקנה דירות בדולרים ביוקר, ותגיד שבדולרים אתה נותן הרבה, כי אחר כך עולים המחירים, המחירים האלה עולם ואסור להעלות את המחירים בשביל... אדם, אדם רוצה לגור בארץ ישראל ורוצה לגור בשכר חודשי ובדירה בתנאים טובים. 


אבל עכשו תדעו לכם, הרמב"ם כותב: "אדם שעושה כן – לשם יחוד קודשא בריך הוא – 'והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני', אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא! ואנחנו – כל הנוגע בנו, כנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא!


אז הקדוש ברוך הוא יאבד את השונאים שלנו ואת האוייבים שלנו, ואוייבינו ילבישו בושת ועלינו ירחם ונזכה לגאולה שלמה בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן. 


 

 

קליפ קצר מביקורו של מרן הרב מרדכי אליהו בקבר רחל ..
  
סרט על קבר רחל - משנת 2001 - ונפילתו של קבר יוסף ..
  
הקב"ה שומר עלינו כבבת עינו
  
האם יש תוקף להסכמים שמדינת ישראל עושה עם אוייביה?
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
קיום מצוות התלויות בארץ ובאיזור רמת הגולן
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר450 לפרשת אמור - ל' ניסן ה'תשס''ה - 09.05.05 לצפייה בשיעור המלא
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ח - ברכת הלבנה ..
  
מרן הרב המורם מעם - הרב ראובן אלבז שליט''א
  
מעלת ארץ ישראל | פרשת ויצא
  
ערוץ הוידאו
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
שישים ריבוא בחברון | פרשת ..
חיי שרה
מה השטח המדוייק שרכש אברהם אבינו ע"ה בחברון ? • ומדוע אברהם רכש שטח בגודל מסויים ועל כך התעקש • ..
להמשך