To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
אור הגנוז שהיה טמון ברב כיוון שהקב"ה שם בדור שלנו משפירי ירושלים • היה מאיר פניו לכל אחד כאחד מהקדמונים • ספג מגדולי תלמידי החמים בדור שלפניו • הסתלקותו היא בעוון הדור ודווקא את הגדול שבדור לקחו לכפר על בני ישראל.
ד' חשוון התשע''ד

מורי ורבותי, ברשות הרבנים הגאונים. יושבים כאן גדולי ישראל, דיינים, תלמידי חכמים הנמצאים כאן, שכל אחד ואחד מהם ראוי לעלות ולהספיד, ומי אני לעומתם. אבל זכיתי להיות קרוב לצדיק הרבה שנים. ראיתי את האור הגנוז הקדוש שנמצא בתוכו. הייתי איתו בארץ ובחו"ל., אתה יכול לראות בדרכים יותר מאשר אדם נמצא בביתו. ראיתי את הקדושה, את הפרישות, את התמדת התורה. ראיתי איך הרב קיים: "ואהבת את ה' אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך - בכל מידה ומידה" (ירושלמי ברכות ט, ה), ובכל מצב שאתה נמצא, בבית, בחוץ, בין אנשים יותר חשובים לפחות חשובים. כל סוגי האדם אצלו היו שווים ובמידת ההשתוות. כל אדם אצלו היה יקר. והוא בעבודת ה' שלו יומם ולילה יכול לחזור מיום מפרך להכנס לחדר ומיד לקחת את הגמרא להתחבר לתורה, כאילו כל היום היה יום של רגיעה. לא כסף ולא זהב ולא כבוד, רק את הקב"ה.

הגמרא במועד קטן (כה ע"ב) אומרת: כי נח נפשיה דר' יוחנן - כשר' יוחנן הסתלק מן העולם- פתח רבי יצחק בן אלעזר ואמר: "קשה היום לישראל כבוא השמש בצהרים". ר' יצחק בן ר' אלעזר צעק כשר' יוחנן נפטר: היום הזה הוא קשה לישראל "כבוא השמש בצהרים". מה הנקודה "כבא השמש בצהרים"? אלא השמש בבוקר זורחת במזרח, ושוקעת בערב במערב, אבל באמצע היום, בצהרים, היא זורחת על כולם. יש צדיקים שמאירים את המזרח - רק את הצדיקים שבמזרח, יש צדיקים שמתעסקים עם אנשים שנמצאים בשקיעה - במערב. אבל יש צדיקים שהם כשמש בצהרים - שהם מאירים לכולם, וזה היה רבינו הקדוש. שהוא היה כשמש בצהרים, הוא האיר לכולם, כל אחד הרגיש קרבה אליו. אצלו לא היה מזרח ומערב.

אבי ז"ל היה אומר: משה רבינו אומר להקב"ה (במדבר יא, יב): "האנוכי הריתי...", וכי אני הייתי בהריון עם עמ"י, "אנוכי ילדתיהו"? האם אני ילדתי את עמ"י, "כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק".

השאלה: משה רבינו אומר לה': "כי תאמר אלי", אתה אומר לי קח את עמ"י אליך ותחזיק אותו בחיקך כמו שאמא אומנת את היונק. איפה והיכן כתוב בתורה שה' אמר למשה רבינו: "שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק"? וכך היה מסביר: כשה' אמר למשה רבנו (שמות לב, לד): "לך נחה את העם הזה", אתה תהיה המנהיג של עמ"י. משה רבינו הבין זאת במילים אלו: מה פירוש להיות מנהיג על עמ"י -"כאשר ישא האומן את היונק". הוא הבין שכאשר האבא נותן בידך את הילדים שלו, הוא רוצה שאתה תחזיק אותם, שתשא את הילדים שלו כמו שישא האומן את היונק. לכן הקב"ה שאמר למשה רבינו תהיה המנהיג, היה מונח בזה המילים: "כאשר ישא האומן את היונק", וזהו שאומר משה רבינו: "כי תאמר אלי".

מי שהיה קרוב לרב ידע והרגיש את הנקודה הזאת - "כאשר ישא האומן את היונק". בכל אחד הרגיש שזה בנו, שזה התינוק שלו, וצריך לשמור עליו שיהיה לו טוב בגשמיות וברוחניות. זהו: "כשמש בצהרים" - לכולם היא מאירה בשווה, וזאת אנו איבדנו. מותר להגיד על רבינו: כאשר השמש בא בצהרים כך היה הסתלקות שלו מן העולם.

הגמרא אומרת בברכות (ה ע"ב): כאשר רבי אליעזר היה חולה בא ר' יוחנן לבקרו וראה שהבית אפל וחשוך. מה עשה ר' יוחנן?הפשיל שרוולו. ר' יוחנן הקדוש היה כ"כ יפה בגשמיות וברוחניות, והקדושה נכנסה בבשרו, וברגע שהפשיל את שרוולו וכל הבית התמלא אור כמו פנס בבית. ואז רואה רבי אליעזר את ר' יוחנן ובוכה. שאל אותו רבי יוחנן: למה אתה בוכה? וכי לא הספקת ללמוד מספיק תורה? אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'. אמר לו: אני מסתכל עליך ורואה את היופי שלך, ובוכה שזה היופי והקדושה יצטרכו להסתלק מן העולם - "להאי שופרא דבלי בארעא", אוי ליופי כזה שיתמלא בעפר. אמר לו ר' יוחנן: על זה אתה צריך לבכות. ישבו שניהם ובכו.

המהרש"א (שם) מסביר: שהגמרא אומרת בבבא מציעא (פד ע"א) שר' יוחנן העיד על עצמו שהוא נשאר משפירי – שופריה של ירושלים, מאחרוני האחרונים של ירושלים. לכן ר' יוחנן בכה, ולכן בכה רבי אליעזר ואמר: כשאתה תלך מן העולם, ר' יוחנן, אף אחד לא יזכור את יופיה של ירושלים, אתך תלך ירושלים.

מורי ורבותי, את זה אפשר לומר על רבינו. רבינו נולד בירושלים, ספג את קדושתה, למד תורתה מרבני ירושלים, למד את תורת הנגלה ותורת הנסתר אצל המקובלים הכי גדולים בירושלים. וכשהרב גדל מי שהסתכל עליו ראה את יופיה של ירושלים העתיקה, שכל הקדושים והמקובלים של ישיבת בית-אל ראו את יופיו של הרב. ועל זה צריך לבכות, איבדנו את היופי איפה נראה את דרך הרב. איפה נראה את יופיה של ירושלים שהרב גדל בה.

מורי ורבותי, איך נעורר את עצמנו לבכות שיהיה אכפת לנו, איפה הבכי שלנו?

הגמרא במסכת שבת (קה ע"ב) אומרת: "חכם שמת הכל קרוביו". שואלת הגמרא: כולם קרוביו? ועונה הגמרא: כאילו קרוביו. מה הכוונה? מה זה חכם אמיתי - זה חכם שיש בו יר"ש. מי שיש לו חכמה ואין בו יראה - החכמה לא מתקיימת. כשרואים ת"ח מברכים: "שחלק מחכמתו ליראיו". למה "ליראיו", למה לא שחלק מחכמתו 'לחכמיו'? אלא כתוב בפרקי אבות שכאשר אין יראת שמים - החכמה לא מתקיימת, ואני לא רוצה להגיע לידי ברכה לבטלה. ואימתי הברכה היא לא לבטלה? כאשר החכמה באה עם היראה.

בשעה שאליהו הנביא עלה בסערה השמימה, אלישע הנביא צעק (מלכים ב ב, יב): "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו". מה זה: "אבי אבי"? אומרים חז"ל (מו"ק כו ע"א): אבי - זה אבא, ואבי השני - זה אמא. רכב ישראל ופרשיו – זה הכח של התורה, של המנהיגות. אלישע צעק על אליהו הנביא. מצד אחד היה נביא, מצד אחד הנהיג את עמ"י. בזכותו היה השראת השכינה, ובאותו הזמן הוא היה גם אבא וגם אמא. אבא דואג לרוחניות ואמא לגשמיות. ועל זה צעק: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו".

כולנו צריכים לצעוק: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו". הרב היה זה שהנהיג את עמ"י הוא נתן את הכח שצריך לעשות הכל כהלכה, ולא ויתר על קוצו של יו"ד בהלכה. הוא לא הושפע מאחרים שמנהיגים אותו אלא הוא היה המנהיג - רכב ישראל ופרשיו, ומצד שני - היה אבי אבי, אבא ואמא. כל מי שהיה קרוב אליו הרגיש את המתיקות כמו אבא ואמא. מה חסר לך, מה אתה צריך? לכל יהודי בכל העולם. מכל יהודי היה אכפת לו. "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו".

ה'אור החיים' הקדוש אומר על הפסוק (שמות ל, יב): "כי תשא את ראש בנ"י ונתנו איש כופר נפשו לה'", "ובדרך רמז יתבאר על זה הדרך כי בא הכתוב לגלות נסתרות לה' על שיעשה ה' בעולמו". וממשיך ואומר: "שכל הרואה יתמה בהלקח איש צדיק וישר" - שלוקחים איש ישר כולם תוהים: מה קורה פה? על כך משיב: אומר הקב"ה: כי תשא את ראש עדת ישראל - אם תראה שהסתלק ראש בני ישראל, הטעם הוא: לפקודיהם – לשון חיסרון, כמו שכתוב (במדבר לא, מט): "ולא נפקד ממנו איש". אם אתה רואה איש אשכולות ההולך מן העולם, תדע שהוא הלך למען כלל ישראל. ה'אור החיים' אומר שלצד חסרון ישראל שהתחייבו, לזה אני נותן את ראשם בעדם לכופר נפשם שלא ימותו כל ישראל.

ה'בבא סאלי' זכותו תגן עלינו, שכ"כ אהב, את הרב התבטא עליו במילים שאני לא חושב שיש אחד בכל כדור הארץ ובעולם שהרב יגיד עליו שהוא נוטר הברית בצורה נפלאה.

הרבי מלובביץ' אמר לרב: אני עוד אבקר במעון קודשו. משפט קודש כזה אני לא זוכר שהתבטא על בן אדם. הצדיקים כולם העריכו את קדושתו של הרב.

כמה ציפו לגאולה הרב והבבא סאלי. מה קורה כאן? תראו מה אומר ה'אור החיים' הקדוש. שלצד החטאים שהתחייבנו, אומר הקב"ה: יש לי שתי ברירות או שימותו כל בית ישראל ח"ו, או שאני נוטל את הראש וזה הכוונה לפקודיהם. מה אנו צריכים לעשות? מי שחטא צריך לתקן את זה. על כל איש צריך לתת כופר נפשו לה' על הסתלקותו של הצדיק שמת בעדו, שירגיש כל אחד שנפטר בגללו.

מיתת צדיקים מכפרת, ולמדים זאת מכך שנסמכה מיתת מרים לפרה אדומה. מה פרה אדומה מכפרת אף מיתת צדיקים מכפרת (תנחומא ויקרא אח"מ י). ושמעתי פעם לביאור הדברים מצדיק אחד: אם באותו זמן ששחטו את הפרה אדומה חתכו גם דלעת אז - הקורבן פסול. למה? אולי באותו זמן ששחטו את הפרה אדומה חשבו על דלעת זה פסול. מה אתה לומד מפה: שאסור להסיח את דעתך ממיתת הצדיקים, אל תחשוב שזה מקרה, הגיל וכו'. לא! משום שאז הקורבן יהיה פסול ח"ו. מיתת צדיקים שמכפרת זה כאשר כל אחד מקבל על עצמו משהו ממידותיו, מה הוא חנון אף אתה חנון, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא עם אהבת ישראל אף אתה תהיה עם אהבת ישראל, אין מפלגות, אין ספרדים ואשכנזים, אין עשירים אין עניים, כל הדברים האלה פסולים לגמרי. אבל יש יהודי, יש נשמה, יש בן של הקב"ה. זה היה הרב, וזה מה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו. דבר נוסף - טהרה. הרב היה טהור. ללמוד תורה בטהרה, ללמוד הלכות טהרת המשפחה, ללכת למקווה להטהר, להתפלל בכוונה, להתחבר עם דרך הרב בהתמדת התורה ויראת שמים. זה התפקיד שיש עכשיו עלינו לעשות. אם היינו זוכים הרב היה מקבל איתנו את משיח צדקנו.

משל לאחד שהלך ביער והיו שם סכנות רבות, היה נחשים ועקרבים וכו'. והוא התקרב עם הנר לאט לאט והנר הולך להגמר, התחיל לבכות. אמר לו מישהו: וכי חשבת שהנר לא יגמר? אמר לו: לא, חשבתי שהאור יזרח לפני שהנר יתכבה. הלכתי והתקדמתי וציפיתי שהנר יתכבה עם אור השחר. כל אחד מאיתנו ראה את הסבל של הרב בשנים האחרונות, כל אחד מאיתנו חשב שלפתע האור יזרח ותגיע הגאולה והרב אתנו. ואם לא זכינו לזה זאת אומרת שהרב הקריב את עצמו כופר נפשו לה'. וכפי שאמרו תלמידי הבעש"ט: "כי תשא את ראש בנ"י", אם ה' רוצה לקחת את ראש בנ"י - "ונתנו איש כופר נפשו לה'", הוא לוקח את האיש שמוכן להיות כופר נפשו לה'.

מורי ורבותי! בואו נתחזק ונסתכל מסביבנו ונראה מה קורה כאן. כל אחד יקבל על עצמו קבלה, עוד הידור מצווה, עוד קבלה למען עמ"י, ואת זה יקדיש לבוא הגאולה במהרה בימינו אמן ואמן.

הרב שליט"א משמש כרבה של מגדל העמק וראש מוסדות 'מגדל אור' - חבר מועצת הרבנות הראשית

הנסתר מרובה על הנגלה - הרב שמחה הכהן קוק שליט''א
  
בעל מופת - הרב חיים סויסה שליט''א
  
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו שליט''א
  
עבד ה' - הרב שלמה משה עמאר שליט''א
  
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
  
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן ..
  
קדוש ייאמר לו - הרב יהודה מוצפי שליט''א
  
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
מרן הרב,שריד אחרון - רבי ברוך אבוחצירא שליט''א
  
חסידא קדישא - הרב בניהו שמואלי שליט''א
  
שבחו של הצדיק - הרב שמואל אליהו שליט''א בנו של ..
  
כתוב תגובה
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
המשיח לא קורא עיתונים
  
פרשת נח ודור המבול | פרשת נח
  
יהושפט מלך יהודה - הרב אליהו אברג'ל שליט''א
  
הבושם שבדורינו - הרב יורם אברג'ל שליט''א
  
האי מאן דבעי למהוי חסידא - הרב יוסף אלנקווה ..
  
כוחו של מנהיג - הרב מרדכי ביבי שליט''א
  
מסכת אבות למעשה -חבר כנסת בן דהאן
  
המאור הגדול בדורינו - הרב יעקב כהן שליט''א
  
מעלותיו של אברהם רבינו - הרב פינחס כהן לוין ..
  
סגולה לחולה - תהילים בציון הרב חיד''א
  
שמואל הקטן - אברהם שלום אליהו הי''ו - נכדו של ..
  
כפרה על הדור - הרב אברהם בליקשטיין שליט''א
  
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
פירוד בתוכנו מביא את עמלק | ..
בשלח
עמלק שואב את כוחו הרע להילחם בישראל דווקא כשישראל ב"רפידים" • 2 סוגי רפידים - בין ישראל לאבינו ..
להמשך
נוח לשמים ונוח לבריות | ..
נח
האם במקום שלועגים על קיום מצוות כדאי להיות נוח לבריות או שמא ההיפך ? • ואיך מסתדר עם הצורך להיות גם ..
להמשך