To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
הכישרון של מרן הרב איפשר לו לגדול ולפרוח עד שנהיה מגדולי הדור • היה מקובל בכל העם בגלל היכולת שלו לדרוש בהלכה ובאגדה לכל יהודי • הנהגתו הציבורית באה לידי ביטוי במהפכות שחולל • שיטתו בפסיקה הייתה כדרך רבותינו הקודמים
ד' חשוון התשע''ד

זכיתי להכיר מקרוב את רבנו, שהיה מגדולי הפוסקים והמקובלים. "ורבים השיב מעון". וארשום מקצת מדרכיו, כדי שגם אנו נלמד ממעשיו, והנהגותיו.

א - המתנה שהקב"ה העניק למרן. הכשרון הגדול בהבנה, הבהירות והזכרון, הם נתנו לרבנו את הכח לפסוק בכל מקום, ובכל מקצועות התורה.

ב - אלף נכנסים לבית המדרש, ורק אחד מאלף זוכה להיות פסקן ומורה הוראה. אבל גם גאון שבגאונים שיודע בעל פה 40,000 ספרים של "אוצר החכמה" אינה מקנה לו, לא תואר פסקן ולא תואר תלמיד חכם, אלה הוא כחמור נושא ספרים.

ג - אולם צריך שימוש חכמים, כרופא, או עו"ד שצריך התמחות (סטאז') ובלעדי זה לא יקבל שום תפקיד, כך בפסיקת ההוראה. ורבנו זכה ושימש את גדולי הדור בכלל, ואת חכמי הספרדים בפרט, ולכן זכה להגיע לפיסגה ולהורות הוראות לעמו ישראל לכלל ולפרט. הרב הראשי זכה בצעירותו לשמש את גדולי הדור, כגון: רב רבנן ראש ישיבת 'פורת יוסף' הג"ר עזרא עטייה זצ"ל, וכן את הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל, הגאון רבי אפרים הכהן זצ"ל, שהיה תלמיד הגרי"ח הטוב בעל הבא"ח, ר' נסים כדורי זצ"ל, והגאון רבי צדקה חוצין זצ"ל.

ד - אנו הספרדים קבלנו הוראות מרן השו"ע, וכן את הוראות האר"י, ופעמים שיש הבדל בניהם. וחכמת ההוראה לדעת ולשלב את הכל להלכה ולמעשה.

ה - ברוב מקצועות התורה, חייבים אנו להשתדל ולצאת ידי חובת כל הפוסקים, וכמו שאמרו בברכות (ל ע"א) לגבי רב ששת, שעמד בתפילת הדרך ש"מהיות טוב, אל תקרא רע".

ו - וכל ישראל חוששים לדברי הזוהר הקדוש והמקובלים. ואף האשכנזים, והתימנים הבלאדים כורכים ז' כריכות על הזרוע בתפילין, אף על פי שאין זה חובה על פי הפשט, ורבנו ידע לשלב בפסיקת ההלכה את הפשט והקבלה, לכל החוגים והעדות.

ז - כך גם בכל מקצועות התורה, היה רבנו אלוף בתחכום הפסיקה. אם זה בהלכות תפילה (תפילת נדבה) או בכל מחלוקת בפוסקים, או בהנהגה ציבורית.

ח - הדרשן או הפלפלן חי בשלוה ואינו נכנס לשדה מוקשים, ונשאר אהוב ונחמד עם כולם. לא כן הוא הפסקן והדיין שחייב לפסוק, ופעמים שהמון העם לא מבינים את דבריו בעומק ההלכה והדין, ופעמים שחולקים עליו ומתפרצים בכעס ובחוסר דרך ארץ, אבל רבנו לא חת מפני כל, והיה פוסק, ושומע חרפתו ואינו משיב, כגון בפסיקה על עדת האתיופים או בפסיקה על שלימות ארץ ישראל, וכיוצא בזה.

ט - אמרו בירושלמי (פאה פ"ז ה"ה ועוד): כל מקום שההלכה רופפת בידך פוק חזי מאי עמא דבר, שהמנהג הוא הבריח התיכון בפסיקת ההלכה. וכך פסק רבנו בכל מקצועות התורה, ולכל עדה על פי מנהגיה, ורבנו ידע את כל המנהגים, וגם מנהגים מאוחרים.

י - שיטתו של רבנו הראש"ל זצ"ל: על פי השו"ע האר"י, והחיד"א, והבא"ח שקבלנו את הוראות החיד"א, וכמו שפסק ה'זבחי צדק' (ח"ב או"ח סי' ל והחדשות ס' צט, קיב, קמג, ועוד). וכתב הג"ר משה חיים: שכל מנהגי בבל מיוסדים על פי דעת החיד"א, וכ"כ 'ויען משה', 'וידבר משה' (או"ח סי' פא) ושכן קבלו ממהר"א הכהן, המחבר משמרות כהונה, ונתנו סימן: מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף, וכ"כ 'קרן דוד' (סי' מה) 'והשיב משה' (להג"ר משה הכהן מטבריה, סי' מה מפי אהרון אלחדיף סי' יב דנ"ח ע"ד), 'שמחה לאיש' (או"ח ס' ג), 'נר מצוה' (ס' יא), ס' 'החיד"א', בניהו עמ' קסה, יבי"א (ח"ב יו"ד ס' יג, א, ח) אבל בתונסיה (ג'רבא) כתב 'הלכה למשה' (סבו של שמחת כהן) שלא קבלנו הוראות החיד"א, אלא יש לסמוך הוראותיו, ע"ש.

יא - הדרשן יכול לסמוך על הזכרון, ואם לא ידייק בסיפור, זה לא נורא, אבל בהלכה חובה גדולה לדייק. ולפני כל שעור בהלכה היה רבנו מכין היטב את השעור בהלכה, כפי שנהגו גדולי הדורות.

יב - בעבר היינו סמוכים על שולחן רבנו, והוא טרח עבורנו, וקבלנו תשובה ברורה בקלות, אבל עתה בזמן הזה, נשארנו יתומים, וחובה עלינו לשנן וללמוד היטב, ולהעמיק בהלכה, כדי לפסוק להלכה ולמעשה, ואם אין אני לי - מי לי.

הנהגתו הצבורית

א - רבנו זכה להנהיג ולקרב רחוקים. וראינו בלוייתו את כל החוגים והפלגים של עם ישראל. היו בה ספרדים, ואשכנזים , של עם ישראל, חילונים (עם קוקו) ודתיים לאומיים, שאהבו את רבנו, ורבנו הצליח לקרבן לאבינו שבשמים.

ב - חוג מסויים שהיה בירידה ונשותיהם הלכו בלבוש פרוץ או בגילוי ראש, ורבים ניסו לקרבן אבל לא הצליחו, אבל רבנו זכה לסיעתא דשמיא וקרבן לאבינו שבשמים. ואנו רואים היום בארץ ישראל בכלל וביהודה ושומרון בפרט, תלמודי תורה וישיבות רבות.

ג - דוגמא להצלחה זו. עד שנת תשל"ה לא היו מועמדים לדיינות מאותו חוג, אבל בזמן הזה, אנו רואים שרוב הנבחנים לרבנות ודיינות הם מאותו חוג. מהפך זה לא נעשה בלחיצת כפתור, אלא בעבודת פרך ובסבלנות אין קץ. והיום אנו רואים את התוצאות של השקעה זו, אם זה בצניעות, בכסוי ראש, גרביים וכו'.

ד - על אף עיסוקיו כשבאו לבקרו קהילה בקריאת מגילה בירושלים ובתוכה היה ילד יתום, מיד הראשל"צ קירבו, ואמר לו: גם אני הייתי ילד יתום בגיל 11, והקב"ה הוא אבי יתומים, וגם אתה אביך הוא הקב"ה, ואם כן אנחנו אחים. וכתב ונתן לו את מספר הטלפון האישי שבכל עת יוכל להתקשר אליו. ולאחר שנים סיפר אותו היתום שאותה השיחה היתה בעבורו חיזוק ומנוף והתעלות.

ה - מדותיו הנפלאות והתרומיות, נתנו לרבנו כח ועוצמה, ולכן ברכותיו היו מתקיימות. ואספר מעשה שראיתי - לפני שנים רבות תינוקת חלתה במחלה, והרופאים נואשו מחייה. אביה רץ להגאון ר' בן ציון אבא שאול זצ"ל, ושאלו מה לעשות (לנו הוא אמר שלא נתפלל עליה כי אין סיכוי שתחיה, ולמה תסבול). אמר לו הרב: אתה פגעת בראשל"צ, רבנו, לך ותבקש ממנו סליחה. ואכן הוא פנה לרבנו, וביקש מחילה. רבנו מחל לו מיד, ואמר 'מי שברך' לתינוקת. ובדרך נס ברכתו של רבנו עשתה פירות והיא היום אמא לחמישה ילדים.

ו - רבנו אהב את עם ישראל, ולא חשש שיאמרו עליו ימני קיצוני. ועמד בראש המאבק נגד "הסכמי אוסלו" ונגד הנסיגה מ"גוש קטיף", אומץ לב צבורי, שהוא נדיר מאד בהנהגה הצבורית שלנו.

ז - ותהי זאת נחמתינו, וזרח השמש ובא השמש, ויוצאי חלציו של רבנו ת"ח שממשיכים את עמודי התורה, והחסד, ויהי רצון שנזכה במהרה לתחיית המתים. אמן.

הרב זצוק"ל עמד בראשות ישיבת "חזון יעקב" ורב שכונת "גבעת משה"
ונלקח מאיתנו לאחר ייסורים קשים ומרים בתאריך ב' אייר תשע"ג
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב שמחה הכהן קוק שליט''א
  
בעל מופת - הרב חיים סויסה שליט''א
  
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו שליט''א
  
עבד ה' - הרב שלמה משה עמאר שליט''א
  
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
  
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן ..
  
קדוש ייאמר לו - הרב יהודה מוצפי שליט''א
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
  
מרן הרב,שריד אחרון - רבי ברוך אבוחצירא שליט''א
  
חסידא קדישא - הרב בניהו שמואלי שליט''א
  
שבחו של הצדיק - הרב שמואל אליהו שליט''א בנו של ..
  
כתוב תגובה
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
בדיקת החמץ של סבא
  
מלך ביופיו תחזינה - הרב אליהו אבא שאול שליט''א
  
איש האשכולות - הרב יוסף בושיריאן שליט''א
  
כוחו של מנהיג - הרב מרדכי ביבי שליט''א
  
מנהיג וקברניט - הרב שמעון ביטון שליט''א
  
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן ..
  
רב רבנן - הרב שמעון ביטון שליט''א
  
עמוד האור - הרה''ג הרב יוסף אליהו שליט''א
  
האבא של כולם - אציל ומאציל - הרב מנחם בורשטיין ..
  
איש על העדה - הרב יצחק ברדא שליט''א
  
דמותו של מנהיג - הרב יוסף דויד שליט''א
  
גדול המורה הוראות בישראל - הרב יעקב הלל שליט''א
  
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
מנהיגות אמיתית אחת או ..
ויגש
כשיוסף הצדיק מתעניין אם יש לאחים אב או אח - כוונתו לדעת את צורת ההנהגה של המשפחה בחיי היום יום • ..
להמשך
מוסר של מנהיג | פרשת דברים
דברים
משה רבינו בתוכחתו לעם ישראל ביום פטירתו רומז בשמות של מקומות על החטאים ודרכי תיקונים כפי שנכשלו בהם ..
להמשך
והעמידו תלמידים הרבה
חכמת הפסיקה והפיקחות
האם מרן הרב היה פוסק לפעמים גם על פי רוח הקודש ? • הנהגת הרב בתשובה לשואלים בהלכות טהרה • יבואו ..
להמשך