To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - וישלח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישלח
אביהם של ישראל
כפרה על הדור - הרב אברהם בליקשטיין שליט''א
מיתת מרים הנביאה • הייסורים של מרן הרב ככפרה על הדור • גדלותו בתורה שהתבטאה בשיעוריו • קדושתו של מרן הרב • חיבתו של הבבא סאלי אליו
ל' חשוון התשע''ד

ברשות רבני הכולל ואברכי הכולל היושבים והעמלים בתורה הקדושה. בודאי אני הקטן אינני ראוי להספיד את מו"ר זצוק"ל אבל כיוון שחוששני שחיוב ההספד חל גם עלי, וידוע בכמה מקומות בש"ס שחז"ל החמירו על הספדו של חכם, וכדאיתא גבי שאול המלך, לכן רחש ליבי גם אני דבר טוב לשתף אתכם בהרהורי ליבי.

כתוב בפרשת חוקת (במדבר כ, א): "ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותקבר שם". והנה רש"י מביא את הגמרא במועד קטן: "למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך: מה קרבנות מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרת". לכאורה צריך ביאור: מה הקשר לפרה אדומה, לא עדיף לסומכה לכל הדרשות שבקרבנות האמורים בחומש ויקרא? ואפשר לומר שענין של פרה אדומה מסביר לנו מה זה מיתת צדיקים. דהנה עניין פרה אדומה כידוע הוא חוק, והסיבה למה אין לנו הבנה במצווה זו היא משום שהטהור מטהר את הטמאים והמטהר נהיה טמא. וה"ה כאן, מיתת צדיקים זה חוק: למה דרך רשעים צלחה והצדיקים צריכים לסבול, והרי כל אחד יודע מדרגתו ומה צריך לתקן ואנו נשארים פה בעולם הזה והצדיקים אינם איתנו, הוי אומר: פטירתם של צדיקים מכפרת עלינו באותו ענין שפרה אדומה מכפרת.

מו"ר זצוק"ל עבר ייסורין רבים וכ"א מאיתנו ידע בדיוק כמה. הרי בכל פעם שמצבו התדרדר או היה צריך לעבור טיפול רפואי כלשהוא היינו מתכנסים כאן בסליחות ותחנונים לפני בורא עולם לרפואתו, וביודענו שאת חוליינו הוא נשא, ועלינו להתחזק, כן היה שתפילותינו נשאו פרי וכך מו"ר החזיק מעמד יותר משנתיים. ובאותו יום מר ונמהר קראו לנו לשאת תפילה ותחנונים, ולצערנו מרוב השגרה היינו בטוחים שגם זה יעבור והי"ת יקבל ברצון את תפילותינו, אמנם למגינת לבנו תוך שעתיים נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים.

כמה תפילות התפללנו על הרב, וכרעם ביום בהיר איבדנו את מו"ר מחמד עינינו. חשבונות שמים הם עצומים, והרב זצ"ל סבל הרבה יסורים. ובודאי שאותו יום שהרב נפטר זה אומר משהו, ולא עניין של מה בכך, וודאי דוקא ביום זה נצטרכנו לכפרה. וידוע שמר זקני, סידנא בבא סאלי זצוק"ל, הבטיח למו"ר שיזכה לקבל פני משיח, וכך אמר לו בבא סאלי: אני הייתי אמור לקבל פני משיח אבל אני נותן לך את הזכות במקומי. ובאמת כך היה שהבבא סאלי זצוק"ל נפטר כדי לכפר על אותו הדור שבזמנו. ולצערנו הרב גם מו"ר זצ"ל ויתר על זכותו לקבל פני משיח כדי לכפר על הדור שלנו. ושמעתי מכבר מהאדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, תוך כדי שנכנסתי אל הקודש פנימה, ש"מרדכי" בגימטריא: "מביא גאולה לעולם". וזה מתקשר למה שהזכרנו כאמור. ועוד א"ל הרב שליט"א ש"מרדכי" בגימטריא: "רב חסד" – להורות שמידתו של מרן זצוק"ל היתה מידת חסד כי כולו היה חסד עם הבריות, ומהותו היה לעורר לפני הקב"ה את מידת החסד בהבאת הגאולה. ועוד הוסיף ואמר ש"מרדכי" בר"ת: מ-הר י-קדמונו ר-חמיך כ-י ד-לונו מ-אוד, כך שהדבר מורה עד כמה גדולה זכות מרן זצוק"ל להחיש את הגאולה.

כמה גדול היה בתורה. בקיאותו היתה לשם דבר. מו"ר זצוק"ל כשהיה מוסר שיעור אצלנו בכולל, לאחר השיעור היה נשאר עם האברכים, והיינו שואלים אותו בד' חלקי השו"ע והיה מברר את השאלה עד לעומק. ומיד היה עונה בבקיאות רבה, כאילו שבאותו יום למד את הסוגיא. והיינו קופצים איתו מעניין לעניין אם זה בהלכות ריבית, שכנים, מעשרות, נידה, שבת, תפילה, סת"ם וכו', הכל כאילו מונח בכיסו ואף פעם לא היה צריך לעיין בשום ספר, אלא כאילו ממש עכשיו עבר על המקרה הזה והורה בו.

בכל שיעוריו לא היה ממהר כלל, ממש אפשר לומר שאף פעם לא הפסיק את לימודו איתנו אלא א"כ אחד ממקורביו היה בא ואומר לרב שצריכים ללכת, אבל מצידו היה נשאר איתנו כל היום. כשהיה מגיע הרגשנו כאילו כולו רק שלנו. איזה הרגשה טובה היה לנו ביחס האישי שנתן לנו, ועתה אנו כצאן אשר אין לו רועה.

ידוע שסידנא בבא סאלי זצוק"ל היה נוהג לשלוח לו אתרוגים מרוקאים כמתנה לכל חג סוכות כדי שיקיים בהם מצות נטילת ארבעת מינים. וכן מו"ח שליט"א המשיך את מנהג אבותיו. בשנים האחרונות זכיתי אני להביא למו"ר אתרוג מזן מרוקו כדי שהרב זצוק"ל יברך עליהם. וקשה לספר ולתאר חיבוב המצוות שהיה למו"ר. כבר בר"ח אלול היה שואל אותי: איפה האתרוג? וכך ראינו את חביבות המצוות אצלו בכל מצוה.

קדושתו של הרב היה מוסתרת מעיני כל. כשהיה מתפלל עם כוונות הרש"ש היה בהצנע לכת. וכמו שסיפר הרה"ג בניהו דיין שליט"א, שהיה בעל תוקע אצל הרב, שבתפילות ראש השנה ויום כיפור מו"ר זצ"ל היה שם סידור הרש"ש מתחת לטלית, שאף אחד לא יראה, ורק לאחר שכל הציבור התחיל את תפילת שמו"ע היה מוציאו ומתפלל בלי שאנשים ישימו לב. ולא היה מאריך בתפילתו אלא מסיים עם הציבור רק בשביל שאף אחד לא יבחין שהוא משתמש עם סידור כוונות הרש"ש. וכן ידוע שכל יום היה מתפלל במניין הנץ החמה פה בביה"כ, אבל בזמנים מיוחדים היה מתפלל ביחידות בביתו וזאת בשביל שהיה מתפלל עם הכוונות ולא ראה צורך שהאנשים יראו זאת, הכל בהסתר.

ידוע חיבתו של מו"ר אצל הסבא קדישא, סידנא בבא סאלי זצוק"ל, עוד מימי בחרותו ובימים כשכיהן מו"ר כדיין בביה"ד בבאר שבע עוד בצעירותו. וידוע, מרן היה בין הבודדים שהכיר את עוצם גדולתו בנסתר ובנגלה. וכשמרן ישב בביה"ד על כס הדיינות בבאר שבע ת"ו היה מתיעץ עם מו"ז בסוגיות שהתעוררו שם, וכמו שהעידו כמה וכמה מבני המשפחה.

ושמעתי ממקור מוסמך, שהעיד בשמו, שהיו שני צדיקים בדורנו שהסבא הכיר והעיד עליהם שהם: "נוטרי הברית", ואחד מהם היה מו"ר זצ"ל.

ולא בכדי כבר נהגו משפחת אביחצירא בכלולותה, ומו"ח בפרט, שרק מרן זצוק"ל יערוך חופ"ק לבניהם, זאת משום שידעו על גודל מעלת קדושתו, והשכילו להבין שדווקא הוא יניח את היסוד הראשון לבנין הבית הנאמן בישראל בקדושה ובטהרה. ולא רק בזה סמכו ידיהם עליו אלא בכל ענין ונושא הלכתי תמיד התיעצו איתו וקבלו את הוראותיו, והכל מטעם קדושתו וטהרתו.

מיתת צדיקים מכפרת, אבל חייבים לדעת שכל קרבן תמים ושלם בלי שום פגע, כמה שהוא טוב וחשוב הוא לא שווה כלום בלי תשובה, שהרי בלא תשובה אין כפרה. וא"כ אם כבר הקרבנו את מו"ר, שבודאי היה קרבן תמים מהודר ובלא מום כדי שיכפר עלינו, א"כ הבה ננצל זאת ונעשה חשבון הנפש ונחזור בתשובה כי רק עי"כ תעלה לנו כפרתו.

יה"ר שמיתתו תהיה כפרת עוונותינו ונזכה לקבלת פני משיח צדקינו יחד עם מו"ר בקרוב ממש.

הנסתר מרובה על הנגלה - הרב שמחה הכהן קוק שליט''א
  
בעל מופת - הרב חיים סויסה שליט''א
  
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו שליט''א
  
עבד ה' - הרב שלמה משה עמאר שליט''א
  
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
  
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן ..
  
קדוש ייאמר לו - הרב יהודה מוצפי שליט''א
  
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
  
מרן הרב,שריד אחרון - רבי ברוך אבוחצירא שליט''א
  
חסידא קדישא - הרב בניהו שמואלי שליט''א
  
כתוב תגובה
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עצרת תפילה וזעקה נגד חובת הגיוס
  
אמירת סליחות ע''י בני ישיבה בחודש אלול
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
תנא דבי אליהו לפרשת לך לך ..
תנא דבי אליהו
להמשך
תפילה לפני עבודה על חשבון ..
רבנים משיבים
להמשך