To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
עבד לעם ה'
ברכות אינן עניין פשוט; ההשקעה והמאמצים המרובים של הרב כדי שברכותיו לכל יהודי תתקיימנה
ב' כסלו התשע''ד

מספרת הרבנית צביה חנה אליהו תליט"א רעיית מרן הרב :

כתב הרמח"ל על החסידות, שעיקרה הוא לחשוב כל הזמן על "טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שיתכוין במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא ענין הכתוב (ישעיה ג'): 'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו', שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו חז"ל (ב"ב ט"ו): היש בה עץ - אם יש מי שמגין על דורו כעץ. ותראה שזהו רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר המדרגות שבהם...

שאין הקב"ה חפץ באבדן הרשעים, אלא מצוה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכונת עבודתו, וגם בתפלתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סניגוריא על הדור כולו".

אנשים חושבים שמרן הרב זצ"ל היה מברך ובדרך טבעית הברכה הייתה מתקיימת, אבל רק אנחנו ידענו כמה כוחות נפש וגוף הרב השקיע בתפילותיו ובברכותיו. עד היכן הגיעה מסירות נפשו כאשר הבטיח ישועה, ועד כמה קשה היה לו להגיע לדרגתו: ''כצדיק מושל ביראת אלוקים''.

לא אחת קרה שהוא היה עייף ומותש עד כלות מיום גדוש בעבודת ה', כאשר הגיעה בקשה דחופה לישועה, אבל הוא לא עשה כל חשבון לעצמו. היינו מקבלים טלפונים באופן קבוע בשעות הקטנות של הלילה וההיענות במאור פנים אמיתית נתנה למבקשינו את התחושה שאצל מרן הרב מדובר בשעת בוקר שלווה ורגועה.

שהפקידים יחכו
  
ואתם עדיי ?
  
לילות כימים
  
מתנות לאביונים כבר נתת ?
  
מעקב חשאי אחרי אבא: לאן מרן הרב אליהו נעלם בכל ..
  
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
  
מתי תבוא הגאולה ?
  
לב טהור ורוח נכון
  
מי טבל ומי לא, מי התפלל ומי לא
  
מה עושה הרב כשהדף ריק ?
  
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
  
הביקור הראשון של הרב אצל פולארד
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 120
סיפורים
חפש בדמותו וחייו