To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
קטעי עיתונות ועלונים
 
וידאו ושירים
 
דברי זיכרון והספד
 
ראיונות
 
שם הנושא: דברי זיכרון והספד
המגן של הדור - הרב משה צדקה שליט''א
מרן הרב היה המגן ששמר על כל הדור כולו ובכל מילה ומילה שייצאה מפיו היה הנהגה לדור כולו, לפרט או לכלל. בייסורים שסבל בסוף ימיו הגן על הדור מפני רעות שהיו צריכים לבוא אליו. את ההנהגות שלו רכש עוד בגיל צעיר שהיה חי בפירישות ובתוך עולמה של תורה
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד

מורי ורבותי! כבוד הרבנים הגאונים, הבנים, ה' ישמרם, קהל קדוש. היום הזה, יום השלושים, היו הרבה הספדים. שמענו, וסיפרו לנו הרבה מעשיות. והאמת - הלב אומר שזה עוד לא מספיק הספדנו את המנוח. הכאב כ"כ כבד, וההרגשה רעה שהלב לא שלם עם זה. אבל כל התכלית של ההספד הוא: "אגרא דהספדא דלויי" (ברכות ו ע"ב). פשט הגמרא "דלויי"- שצריכים להרים קול להתעורר, לעורר זה הפשט. אבל רש"י ביאר דרך רמז: "אגרא דהספדא דלויי" - שצריכים ללמוד ממדותיו, מדרכיו וממעשיו של המנוח.

קשה מאד להגדיר, לספר. צדיק שנפטר, הוא לא רק שמר תרי"ג מצוות, הוא שמר הכל. איך זה יכול להיות? מפני שצדיק עושה כל פעולה במחשבה במצוות, ולכן -"אספרם מחול ירבון".

מנהיג של דור לדורות - הרב דוב ליאור שליט''א
מנהיג של דור • ראייתו הייתה רחבה ובשל כך היה מנהיג
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
יתומים היינו ואין אב - הרב אביעד כלף שליט''א
פטירתו של הרב היא יתומות לכל אחד בצד האישי ולכלל ישראל • בעיקר רגישותו הגדולה שהייתה לכל אחד ואחד.
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
גדולים צדיקים - הרב שמואל כהן שליט''א
מעלת הצדיקים אחרי פטירתם ואצל הרב ראינו את זה כבר במיטת חוליו • גדלותו בחיים הייתה שהסתכל במשקפיים הלכתיות על כל תחומי החיים תוך עיון בהלכה בדקדוק רב
ספר ''גדולת מרדכי'' - הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
בן איש חי - הרב נחום כהן שליט''א
תורה עבדוה וגמילות חסדים שהיו במרן הרב • אהבת עם ישראל וארץ ישראל והכל מתוך מטרה של הוצאת השכינה מהגלות
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
עמוד צלותהון של ישראל - הרב אשר טננבוים זצ''ל
הספד על הנפטר כדי ללמוד ממדותיו • אחד הדברים שמהם יש ללמוד מהרב הוא כוח התפילה שלו • תפילתו הייתה מתקבלת והיה מתפלל על כלל עם ישראל
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
תלמיד חכם שאין לו תמורה - הרב שמואל זעפרני שליט''א
גדלותו של מרן הרב באה מכוח שקידתו ועמלו בתורה למרות העוני והמחסור שבהם חי • הצדיק הוא כמו תמר שכשנעקר אין לו תחליף ולכן ישנה תחושה של יתמות • סיפורים על גדלותו ושקידתו של מרן הרב
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
גדול המורה הוראות בישראל - הרב יעקב הלל שליט''א
הקירבה והקשר שהיה לו עם הרב שכבר מלפני ארבעים שנה נחשב כגדול • עיקר גדלותו של הרב היה בפסיקת הלכה כאשר בכל יום היה פוסק מאות פסקים לכלל גווני הציבור • הדרך הנכונה בפסיקת הלכה כפי שכתב הבן איש חי,והפסיקה מבוססת על קדמונים ועל מנהגים של העדות השונות • היכולת ..
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
דמותו של מנהיג - הרב יוסף דויד שליט''א
דמותו של מנהיג - הרב יוסף דויד שליט''א
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
איש על העדה - הרב יצחק ברדא שליט''א
דן כל דבר לעומקו שלא בשטחיות • עניין כסא של אליהו • ה"בבא סאלי" פוסק על פיו • שר התורה • הספד כהלכה
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
לעמוד הבא לעמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 לעמוד הבא לעמוד הקודם
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב ..
דברי זיכרון והספד
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר ..
להמשך
בעל מופת - הרב חיים סויסה ..
דברי זיכרון והספד
ימי חוליו של הרב גילו את גדלותו • המופת הגדול ביותר בחיייו היה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע ..
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו ..
דברי זיכרון והספד
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה ..
להמשך