To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
קטעי עיתונות ועלונים
 
וידאו ושירים
 
דברי זיכרון והספד
 
ראיונות
 
שם הנושא: דברי זיכרון והספד
כפרה על הדור - הרב אברהם בליקשטיין שליט''א
מיתת מרים הנביאה • הייסורים של מרן הרב ככפרה על הדור • גדלותו בתורה שהתבטאה בשיעוריו • קדושתו של מרן הרב • חיבתו של הבבא סאלי אליו
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ל' חשוון התשע''ד

ברשות רבני הכולל ואברכי הכולל היושבים והעמלים בתורה הקדושה. בודאי אני הקטן אינני ראוי להספיד את מו"ר זצוק"ל אבל כיוון שחוששני שחיוב ההספד חל גם עלי, וידוע בכמה מקומות בש"ס שחז"ל החמירו על הספדו של חכם, וכדאיתא גבי שאול המלך, לכן רחש ליבי גם אני דבר טוב לשתף אתכם בהרהורי ליבי.

כתוב בפרשת חוקת (במדבר כ, א): "ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותקבר שם". והנה רש"י מביא את הגמרא במועד קטן: "למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך: מה קרבנות מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרת". לכאורה צריך ביאור: מה הקשר לפרה אדומה, לא עדיף לסומכה לכל הדרשות שבקרבנות האמורים בחומש ויקרא? ואפשר לומר שענין ..

האבא של כולם - אציל ומאציל - הרב מנחם בורשטיין שליט''א
אהבת עם ישראל של הרב • האצלת סמכויות ובניית תלמידי חכמים • מוח שחושב כל הזמן בחשיבה הלכתית • חדשנות גבורה ותעוזה בפסיקה • אהבת המקדש וקודשיו • הנהגותיו בקודש • כיצד ממשיכים הלאה ?
ל' חשוון התשע''ד
להמשך
הספד כהלכה - הרב יוסף אפרתי שליט''א
עניין ההספד של אברהם אבינו ומשה רבינו • מורה ההוראה • עניין היתר המכירה
ל' חשוון התשע''ד
להמשך
שמואל הקטן - אברהם שלום אליהו הי''ו - נכדו של מרן הרב
פטירתם של צדיקים • חסדו של מרן הרב גם עם המתים • שימוש ת"ח • חריפותו ובקיאותו ושלל מעלתיו הגדולות של מרן הרב
ל' חשוון התשע''ד
להמשך
מרן הרב המורם מעם - הרב ראובן אלבז שליט''א
ההוד והדר שאיפיינו את מרן הרב • חסידא קדישא אשר הקריב את עצמו למען עם ישראל כולו באהבה ובשמחה
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
כ''ג חשוון ה'תשע''ד
להמשך
מרן הרב - מלאך ה' צבאות ! - הרב בנימין אהרוניאן שליט''א
דמותו הכבירה של הרב הייתה כשל מלאך • פיקחותו ושנינותו הייתה לשם דבר • מידותיו התרומיות סללו לנו דרך
כ''ג חשוון ה'תשע''ד
להמשך
שר הנגלה והנסתר בתורה כולה - רבי יחיאל אבוחצירא שליט''א
על תחילת דרכו של מרן הרב בעולם הדיינות • "איש על העדה"• מרן הרב מכוון דרך בכניסה לרבנות
כ''ג חשוון ה'תשע''ד
להמשך
על כן יאמרו המושלים - הרב בניהו שמואלי שליט''א
חודש תמוז כהכנה לשנה הבאה. ההכנה הגדולה ביותר היא ע"י תורה ומרן הרב היה עמל בתורה ללא לאות כל ימיו. היה יכול לחשבן כל רגע ורגע ללימוד תורה. היה אהוב על כל האנשים והיה מנהיגם בענווה ובחן. היה מחשב כל צעד ושעל מחייו בדרכה של תורה
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
מעלותיו של אברהם רבינו - הרב פינחס כהן לוין שליט''א
מעלותיו של הרב היו ניכרות לכולם שהיה מתלמידיו של אברהם אבינו • היה כליל המידות של בעל המסילת ישרים
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
י''ד חשוון התשע''ד
להמשך
רב רבנן - הרב שמעון ביטון שליט''א
דברי השל"ה על עניין ההספד • זקן בא בימים- כל ימיו היו מלאים בתורה ועבודת ה' • מנהיג וקברניט
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
י''ד חשוון תשע''ד
להמשך
לעמוד הבא לעמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 לעמוד הבא לעמוד הקודם
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב ..
דברי זיכרון והספד
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר ..
להמשך
בעל מופת - הרב חיים סויסה ..
דברי זיכרון והספד
ימי חוליו של הרב גילו את גדלותו • המופת הגדול ביותר בחיייו היה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע ..
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו ..
דברי זיכרון והספד
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה ..
להמשך