To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אשת חיל

תכנים, סיפרים, וסגולות מותאמים לבנות ישראל  
חיפוש במדור זה
       
סגולה לשמירה - חנוכת הבית
צריך אדם לעשות לפני כניסתו לבית חדש וכן אחרי שיפוץ של הבית וכן בשכירות לעשות חינוך הבית בעשרה וענין זה חשוב מאוד לשמירה וכל מני מזיקים, וכן להצלחה בכל מה שיעשו בבית , וכן לשלום בית ושתשרה בניהם אהבה ואחווה שלום ורעות.

סדר חנוכת הבית:
א)    פתח אליהו עד סופה: ויהי רעוא ג"כ.

ב)    מסכת ברכות תשע פרקים ראשונים

ג)    מסכת יו"ט (ביצה) חמישה פרקים ראשונים


ד)    מסכת תמיד שבע פרקים ראשונים

ה)    יכוון שמנין פרקים אלו הם כ"א כמספר אהיה, ור"ת בית, ברכות, יום-טוב, תמיד.

ו)    גמרא בבא מציעא דק"ז ע"א: אמר ליה רב לרבין בר נחמן,רבין אחי לא תזבן ארעא וכו' עדוהסיר ממך ה' כל חולי אמר רב זו עין.


ז)    זוהר בח"ג ד"נ ע"א שורה ח' ת"ח זכאין אינון ישראל דאינון מתדבקן ביה בקוב"ה וכו' עד  אבל ופקדת לאפקדא מלה בפומא כד איהו בני וכדין ולא תחטא כתיב ( ויש שלומדים עד סוף הפיסקא)

ח)    רמב"ם הלכות דעות פ"ה מידין יא' ועד סוף הפרק

ט)    רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' כולו

י)    ואח"כ יאמרו יהי רצון וכו' וקדיש.

יא)    יתן צדקה בעבורו ובעבור בני ביתו

יב)    קביעת המזוזה


יג)    יכנס הרגל ימין וישים ידו על המזוזה ויאמר "זה השער לה' צדיקים יבאו בו

יד)    יקח בגד חדש או פרי חדש ויברך שהחינו ויכוון לפתור אב הבית החדש וכל הדברים החדשים

טו)    יערכו  ברכות או סעודה

 

תפילת האור החיים הקדוש
  
לחושש לכישוף
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
סגולה לאריכות ימים
  
כתוב תגובה
ספר - ישועות מרדכי
אשת חיל לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך