To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
הנהגות הנצרך לנקביו
ישנם כמה דברים שיa להיזהר בהם בעת שהות האדם בבית הכיסא • ביניהם דיבורים אפילו דיבור חול • כמו כן ישנם חפצים אשר יש איסור הלכתי להכניסם פנימה
ב' טבת התשע''ד


•    יזהר אדם לא להשהות נקביו, בין גדולים ובין קטנים, ואם משהה - עובר על איסור משום "בל תשקצו". בקטנים יש גם חשש לסכנת עקרות. אדם שבאמצע לימודו נזקק לעשות צרכיו, ומסיים קודם את לימודו ורק לאחר מכן מתפנה לנקביו – הרי זה שוטה, מכיוון שזו מצווה הבאה בעבירה, שכן אסור ללמוד תורה במצב כזה.


•    בבית הכיסא יש להיזהר שלא לדבר, אפילו דיבור של חול ואפילו תיבה אחת, אבל לנחור מותר. במקרה של הכרח וצורך גדול, מותר לדבר כל עוד לא התחיל להיפנות, אך מעת שנפנה ממש - לא ישיח כלל. אסור להרהר בדברי תורה בבית הכיסא, בבית המרחץ או במקומות המטונפים. ויש אומרים שאסור להרהר גם בצרכי מצווה כגון: צרכי צדקה, שבת, וכדומה. דברים אלה אסורים אפילו במרחק ארבע אמות מבית הכיסא, אם יש שם ריח רע.


הזכרת שמות הקב"ה בבית הכיסא

•    אסור לומר "שלום" לאדם בבית המרחץ או במקומות מטונפים, מכיוון שזהו שמו של הקב"ה. יש אומרים שאסור להזכיר גם שם אדם ששמו "שלום", וכן שמות אחרים שהקב"ה נקרא בהם או שהם רומזים אליו, כגון "עובדיה". לכן, כשנמצאים במקום מטונף ורוצים לקרוא לאדם בעל שם כזה - נוהגים לשנות את השם, כגון לומר "שלו" במקום "שלום" וכדומה.  גם את המילה "שבת" אין להזכיר, כיון שלפי הזוה"ק גם היא אחד משמותיו של הקב"ה.


•    אדם שנמצא במקום שבו אסור לומר "שלום", כגון: בבית המרחץ או במקום מטונף, וחברו אומר לו "שלום" - יענה לו בנענוע ראש, או יאמר "גם לך" וכדומה, אך יזהר שלא לומר "שלום" בעצמו. כן יש להיזהר שלא להיכנס לבית הכיסא עם בחולצה שכתוב עליה "שלום" או פסוק.


 דברים שאין להיכנס עמם לבית הכיסא

•    לא יכנס לבית הכיסא עם נייר או ספר הכתוב בכתב אשורי, ואם זו שעת הדחק ואינו יכול להניח את הספר בחוץ - יכסה אותו בשני כיסויים שונים וייכנס. יש להקפיד שאחד מהכיסויים יהיה אטום ולא שקוף. כיס הבגד או המכנס נחשב כיסוי אחד. אין להיכנס עם נייר שכתוב עליו שמו של הקב"ה אפילו בלועזית, ולכן יש להיזהר שלא להיכנס עם דולר לבית הכיסא, כיון שכתוב עליו שמו של הקב"ה באנגלית.


•    אין להיכנס עם מאכלים ומשקאות לבית הכיסא, אפילו אם הם בתוך הפה. מאכלים שהוכנסו לבית הכיסא - ראוי שלא לאוכלם כלל. אם הכניס אגוזים, שקדים וכדומה, כשהם בקליפתם, אפשר לשטוף אותם במים ולאכול. עם זאת, מותר לשים ארון תרופות בבית הכיסא, כיוון שלא מדובר במאכלים.

 

ברכת ''אשר יצר''
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך