To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
ברכת ''אשר יצר''
השבח לבורא עולם על בריאות גופינו הוא רם מעלה • מה משמעות הברכה ? • ממה צריך להיזהר בעת הברכה • ומה יעשה מי ששכח לברך את הברכה הנפלאה הזו
ב' טבת התשע''ד

 


•    אחרי שעשה צרכיו בבית הכיסא, בין גדולים בין קטנים, צריך לברך ברכת "אשר יצר" שתקנוה אנשי כנסת הגדולה. הן אנשים והן נשים חייבים בברכה זו. יש להיזהר שלא לדלג אפילו על מילה אחת בברכה, כיוון שרבים הסודות הגנוזים בה, ויש בה מ"ה תיבות כמניין "אדם" בגימטריא. על כן יש להשתדל ללמוד אותה בעל פה היטב.


•     יש להיזהר שלא לעסוק בשום דבר בזמן הברכה, ואפילו לא לזוז ולא לנגב את הידיים, כדי שלא ייראה כמברך את הקב"ה כבדרך אגב ואינו מכוון בברכה זו. יש להיזהר בזה גם בכל שאר הברכות.

•    משמעות ברכת אשר יצר: כל אדם צריך להבין את הפירוש הפשוט של מילות ברכת "אשר יצר", כיוון שהיא חשובה מאוד ומרובת סודות, והמברך אותה מתקן בכך תיקון גדול. עיקרה של ברכה זו הוא הודאה להשי"ת על יצירת הגוף המופלא והמנגנונים המופלאים שבו, שמטרתם לאפשר את עיכול המזון בצורה הטובה ביותר כדי לאפשר את קיום הגוף.


•    השוכח לברך אשר יצר: אדם ששכח ולא ברך "אשר יצר", אם נזכר תוך חצי שעה - יברך בשם ומלכות, ואם נזכר לאחר חצי שעה - יברך בלי שם ומלכות, ויהרהר שם ומלכות בליבו. אם נזכר תוך חצי שעה, אך כבר מרגיש שוב צורך לעשות צרכיו - לא יברך.•     שכח אשר יצר והצטרך לנקביו שנית: אדם שעשה צרכיו ושכח לברך "אשר יצר", ולאחר מכן שוב עשה צרכיו, יש מי שאומר שחייב לברך פעמיים, ויש אומרים שמספיקה פעם אחת - וכן נוהגים.


•    אשר יצר וברכה אחרונה: אדם שאכל או שתה כשיעור והתחייב בברכה אחרונה, ולפני שברך עשה צרכיו - יברך תחילה "אשר יצר" ואחר כך יברך ברכה אחרונה, אף על פי שבברכה האחרונה התחייב קודם. הטעם הוא שברכת "אשר יצר" תדירה יותר ואין לה שיעור. יש לנהוג כך אפילו כשהברכה האחרונה היא ברכת המזון.

 

•    ברכת אשר יצר כשיודע שיצטרך לנקביו: מי שיש לו שלשול, או ששתה סם המשלשל, אף על פי שביציאתו מבית הכיסא הוא יודע שיצטרך שוב לחזור ולנקות גופו - יברך "אשר יצר". אבל אם בצאתו מבית הכיסא הוא כבר מרגיש שצריך עוד לנקות גופו, אלא שעתה אינו יכול - לא יברך.

 

הנהגות הנצרך לנקביו
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך