To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
החליף תפילה של שבת בשל יום חול
קרה לא פעם שהתפללנו בשבת ואנו מוצאים את עצמינו מתפללים תפילה של יום חול רגילה • מה עושים כשאנו ממש באמצע הברכה ? • ומה עושים כשמסופקים איזה תפילה התפללנו
י''ח טבת השע''ד
  • אדם שהיה סבור שזהו יום חול, אמר בברכה האמצעית תיבת "אתה", על דעת שימשיך "חונן לאדם דעת" ונזכר שהיום שבת - בערבית ומנחה של שבת, ממשיך כדרך שמתפללים בשבת. אמנם בשחרית ומוסף שבהן הברכה אינה פותחת ב"אתה", יסיים את ברכת "חונן הדעת" כמו ביום חול ויחזור לתפילת שבת. אם ידע ששבת היום אלא שהתבלבל בברכה, יעצור ויאמר: "ישמח משה" או "תכנת".

 

  • אם התחיל בטעות לומר "אתה חונן" ונזכר באמצע הברכה - יסיים עד "ברוך אתה ה' חונן הדעת" וימשיך אחר כך "אתה קדשת" בערבית, "ישמח משה" בשחרית או "אתה אחד" במנחה. גם אם נזכר בטעותו באמצע ברכה אחרת - יסיים את אותה ברכה וימשיך בתפילת שבת כנזכר. אם נזכר שטעה רק אחרי שאמר "יהיו לרצון" האחרון הסמוך ל"עושה שלום", אפילו שעדיין לא עקר רגליו - צריך לחזור לראש התפילה; אך אם עדיין לא אמר "יהיו לרצון" זה, חוזר ל"אתה קדשת", "ישמח משה" או "אתה אחד".

 

  • בכל מקרה שטעה בתפילת ערבית ועליו לחזור לראש התפילה, כגון: שהתפלל תפילת חול בשבת, שכח לומר "יעלה ויבוא" בחול המועד, ברך "מקדש ישראל והזמנים" ולא הזכיר "שבת" -  אם שמע משליח הציבור את כל ברכת "מעין שבע" וכוון לצאת ידי חובה, וגם הש"ץ כיוון להוציא ידי חובה את השומעים - יצא. לכן שליח ציבור שטעה בתפילת לחש - יוצא ידי חובה בברכת "מעין שבע" של עצמו.

 

  • אדם שמסופק אם התפלל תפילת שבת או טעה והתפלל של חול - אינו חוזר להתפלל, כיוון שקדושת השבת וחומרתה גורמות לאדם שיזכור וכנראה התפלל של שבת. אמנם אם האדם יודע שבשבת הוא רגיל להתפלל חמש דקות וביום חול כעשר דקות, וכעת כשנכנס הספק בלבו הוא שם לב שהתפלל יותר מחמש דקות - הרי זה נחשב לוודאי שטעה ועליו לחזור ולהתפלל כדין. 
שאילת גשמים
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך