To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
פירות משבעת המינים
ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה ובמיוחד בשבעת המינים המוזכרים בתורה • לפירות אלו נתקנה ברכת מעין שלוש כברכה אחרונה • האם יש לפירות אלו קדימה על פני פירות אחרים • ומה הדין כשפירות אחרים חביבים יותר מאלו
כ''ו טבת ה'תשע''ד

 

•   פירות משבעת המינים : אדם שלפניו פירות עץ שונים - צריך לברך קודם על פרי משבעת המינים. אם יש כמה פירות משבעת המינים - צריך להקדים את זה שסמוך למילה "ארץ" בפסוק "ארץ חטה ושעורה"... נמצא כי תמרים קודמים לענבים, לפי שהתמרים שניים ל"ארץ" השני וענבים שלישיים ל"ארץ" הראשון, ולכן יברך לפי סדר זה: זיתים, תמרים, ענבים או צימוקים, תאנים ורימונים. יין, כיון שהוא דבר חשוב וקבעו לו ברכה לעצמו - קודם לכל הפירות.


•    פירות שלמים : אדם שלפניו חצי תמר ותאנה שלימה - יקדים את התאנה כי השלם קודם. ומי שאין לפניו פירות עץ משבעת המינים - יברך על פרי העץ השלם. אם כולם שלמים, יברך על הפרי החביב עליו קודם. והוא הדין בפירות האדמה – הפרי השלם קודם, ואם כולם שלמים - החביב קודם. אם בין פירות האדמה יש "שַלְוָה" העשויה מחיטה שברכתה "אדמה" - היא קודמת לכולם. 


•   שבעת המינים מול חביבות : כל פרי משבעת המינים - הוא ראשון לברכה, אפילו אם אינו חביב עליו, ואפילו אם הוא רק חצי פרי. אחרי שמברך על פרי העץ משבעת המינים, או במקרה שאין פרי משבעת המינים – על הפרי החביב עליו, מברך על החביב מפירות האדמה, ואחר כך על החביב שברכתו "שהכל". יש מעלה לפרי משבעת המינים רק אם נגמר בישולו של הפרי, אבל פרי שלא נגמר בישולו והוא בוסר - אין לו מעלה, כיוון שאין שבח לקב"ה בדבר שאינו ראוי. גם אכילת דבר שלא כדרך הנאתו, כגון: האוכל חיטה כמו שהיא - אינה קודמת לעניין הברכה.

 

מאכלים שברכתם ''מזונות''
  
שינוי מקום והיסח הדעת בסעודה
  
ברכה אחרונה - מעין שלוש וברכת נפשות
  
דבר שטיבולו במשקה
  
סדר הקדימות בברכות
  
ברכות הפוטרות מברכות אחרות
  
מאכלים שהובאו אחרי הברכה
  
חשיבות ואופן הברכה
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
  
דיני קדימה - נרות חנוכה או ערבית
  
דיני קדימה בעשיית כפרות
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תש''ס - הלכות קידוש
  
קול צופייך - פרשת בא - תש''ס - דיני ברכות
  
ברכות על דברים שבתוך הסעודה
  
סדר הקדימות בברכות
  
ברכה אחרונה - מעין שלוש וברכת נפשות
  
שינוי מקום והיסח הדעת בסעודה
  
הלכות ברכות וט''ו בשבט - חלק ב' - ה'תשנ''ח
  
קול צופייך - פרשת ראה - תשס''א - הלכות מעין שלוש
  
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך