To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
משנכנס אדר מרבים בשמחה מאימתי בחודש אדר מתחילה השמחה ? | חודש אדר - פורים
מאימתי מתחילים בשמחה של חודש אדר? מדוע אמרו חז"ל "משנכנס אדר" ולא אמרו "באדר מרבים בשמחה"?

דברי מרן הרב זצוק"ל :

 

מאימתי מתחילים בשמחה של חודש אדר?

חז"ל אומרים בגמ' במסכת תענית: "משנכנס אדר - מרבים בשמחה". דייק מרן גאון עוזנו ותפארתנו בעל ה"בן איש חי" זיע"א ושאל, מדוע אמרו חז"ל "משנכנס אדר" ולא אמרו "באדר מרבים בשמחה"?על זה ענה ואמר, שהנה ידוע שראש חודש אדר לעולם יחול יומיים וראש חודש ניסן שלאחריו יחול יום אחד, ואדר הוא חודש חסר ואילו חודש ניסן הוא חודש מלא. ואם כן זה הכוונה משנכנס אדר בדווקא, אל תחשוב שכשנכנס חודש אדר שהוא א' בחודש אדר, אלא מיום א' דראש חודש שהוא בעצם יום ל' שבט. כבר מאז צריך להרבות בשמחה, ועוד הוסיף הבן איש חי ואומר, שהרי לפעמים המולד הוא לפני ראש חודש, לכן "משנכנס אדר" עוד מהמולד, כבר מרבים בשמחה, ומצוה להקדים אותה שמחה כמה שניתן.

 

להרבות בשמחה החל משבת מברכים

אחר כך הוסיף וכתב הבן איש חי, ואותו דבר כתב האדמו"ר מחב"ד האחרון שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, למרות שהם ודאי לא ראו האחד את השני, שכבר מ"שבת מברכים" שמכריזים על חודש אדר יש להתחיל את השמחה!

 

יש ללמוד הלכות פורים ל' יום קודם החג

בגמרא משמע שמכריזים על השקלים לפחות שבועיים קודם הפורים לפי רבן גמליאל, ולדעת חכמים שלשים יום - הרי ששלשים יום קודם חג הפורים אדם צריך להתכונן למצוות החג, ולא יגיד פורים זה פורים ובסך הכל המצוות שלו הם ביום פורים: קריאת המגילה וסעודת פורים ולחלק צדקה וזה הכל, אלא יש מסכת שלמה - מסכת מגילה - שמפרטת את מצוות החג, וכמו כן יש הלכות מיוחדות ודינים מיוחדים שחג זה מלא מהם מלפני החג ועד החג עצמו, ולכן חשוב להשתדל בלימוד הלכות פורים עוד לפני החג.

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 32 לפרשת תרומה תשנ''ח לצפייה בשיעור המלא
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
שם הפעילות 1
  
שם הפעילות 2
  
שם הפעילות 3
  
פורים - שיעור מלאים
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשנ''ח - הלכות מגילה - ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך