To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
ה טעם מנהג התחפושות בפורים והאם יש קשר בין המנהג להתחפש לבין מתנות לאביונים • והאם יש מקור ביום פורים לשים מסיכה ? • מתנות לאביונים ומשלוח מנות התשובה ההולמת להמן הרשע

דברי מרן הרב זצוק"ל:

 

מתנות לאביונים

בעניין משלוח מנות ומתנות לאביונים יש במקורות שינויי לשון, האם המצוה לתת לאדם אחד או לכמה אנשים? הנה כתוב: "משלוח מנות איש לרעהו" - בלשון יחיד, ואילו במצות מתנו צדקה כתוב: "ומתנות לאביונים" - בלשון רבים, הרי שיש להרבות בצדקה להרבה עניים.

 

ועוד יש לדעת, שאת הצדקה לעניים יש לתת כמו מתנה, כלומר בשמחה ובטוב לבב. שהרי כתוב שכשתקנו אסתר המלכה ומרדכי היהודי לקיים מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים, היה זה מידה כנגד מידה. כנגד מה שהיהודים שבאותו הדור נהנו מסעודתו של אחשורוש, התיקון היה לעשות סעודת פורים. וכנגד מה שאמר המן "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד" - תקנו להרבות אהבה ואחוה ונותנים מתנות לאביונים ומשלוחי מנות בשמחה ובאחוה. והרמב"ם כותב שטוב לקיים מצות משלוח מנות איש לרעהו, אבל מצוה יותר גדולה וחשובה היא מצוות "מתנות לאביונים", מפני שזו הזדמנות לתת לעני בסבר פנים יפות.

 

וזה מה שפשט המנהג לעשות מסכות, משום שהיו עניים בני טובים שהיו מתביישים לבקש כסף ומתנה אלא שהשעה דחקה אותם, ולכן היו חובשים על פניהם מסכה כשדפקו בדלת כדי שלא להתבייש מהנותן מתנה. אשר על כן, הנתינה לעני חשובה ביותר וערכה רב. 

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 33 לפרשת תצווה - ד' אדר ה'תשנ''ח - 02.03.98 לצפייה בשיעור המלא
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
מתנות לאביונים כבר נתת ?
  
שם הפעילות 1
  
שם הפעילות 2
  
שם הפעילות 3
  
פורים - שיעור מלאים
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך