To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
לבישת בגדי הכוהנים ומשמעותה | פרשת צו
האם מעשים וחומרות בהנהגה ובהלכה מתאימות לכל אחד או כל אחד לפי מדרגתו ? • ומה לומדים מהאזהרה שהבגדים צריכים להיות בדיוק לפי מידת הכהן • ומי אמר על עצמו שהוא חומץ בין יין לעומת אביו

 

"וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בַד וּמִכְנְסֵי בַד יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ" (ו', ג') 


"'מִדוֹ בד' - היא הכתונת, ומה תלמוד לומר 'מדו'? שתהא כמידתו. 'על בשרו' - שלא יהא דבר חוצץ בנתיים" (רש"י עפ"י תורת כהנים ו', ז')

 

מדוע יש להקפיד שהבגד של הכהן יהיה מתאים בדיוק למידת גופו? אומרים חכמי המוסר: רמז יש כאן לאדם. כאשר הוא בא לעשות מעשה מסוים, יבדוק אם הוא מתאים למידתו – היינו למעלתו ולדרגתו הרוחנית. אם המעשה אינו מתאים למידתו – לא יעשה אותו.


כעין זה מצינו בגמרא בחולין (ק"ה ע"א):

 

"אמר מר עוקבא: אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא, דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא, ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא, לסעודתא אחריתא אכילנא". מר עוקבא מעיד שאביו היה ממתין בין אכילת בשר לאכילת חלב 24 שעות, ואילו הוא עצמו ממתין רק כשיעור שבין סעודה אחת לאחרת. ומדוע, באמת, לא נהג מר עוקבא כאביו? אלא ידע מר עוקבא שמדרגתו הרוחנית שונה מזו של אביו; וכפי שהוא מעיד על עצמו, כי הוא "חלא בר חמרא" – חומץ בן יין. לכן ידע לומר שחומרתו של אביו אינה מתאימה לדרגתו של הבן.

 

 

אש בלב יהודי | פרשת צו
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ד
מאמר מרדכי - מועדים וימים
  
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
מאמר מרדכי - הלכות לימות החול
  
מאמר מרדכי - הלכות אבלות
  
מאמר מרדכי - הלכות שמיטה
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
פסקי הלכה והנהגות לחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ראה תשנ''ט - הלכות בשר בחלב
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך