To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הקדושה שבמאכל | פרשת שמיני
כשיהודי נזהר בממאכלות אסורות למה הוא זוכה • ולהיפך - מה עונשו של יהודי שמזלזל בעניין כשרות המאכלים • ומה יכול להביא אותנו להתקדשות יתירה

 

"זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ מִכָּל הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ" (י"א, ב')


"דתני דבי ר' ישמעאל: 'ואת הגמל כי מעלה גרה הוא' (י"א, ד') – שליט בעולמו יודע שאין לך דבר מעלה גרה וטמא אלא גמל, לפיכך פרט בו הכתוב: 'הוא'" (חולין נ"ט ע"א)


השליט בעולמו הוא המקדש את האדם, הוא הבדיל בין ישראל לעמים ושידד מערכות תבל ללמדנו שבמניעת אכילת הדברים הטמאים והאסורים אנו נמנעים מטומאה וטמטום וזוכים להתקדש ולהתעלות בזה ובבא.


מי שנזהר במאכלו ואינו אוכל מן הטמאים אלא מהטהורים, עליו הכתוב (י"א, מ"ד) אומר: "והייתם קדושים כי קדוש אני". "אדם מקדש עצמו מעט – מקדשין אותו הרבה; מלמטה – מקדשין אותו מלמעלה; בעולם הזה – מקדשין אותו לעולם הבא" (יומא ל"ט ע"א).


אבל אם אינו נזהר בכך, עליו הכתוב אומר ומזהיר: "ולא תטמאו בהם, ונטמאתם בם"; ודרשו חז"ל (שם): "אל תקרי 'ונטמאתם' אלא ונטמטם", לומר שהעבירה מטמטמת (=אוטמת) את ליבו של האדם. ועוד אמרו (שם): "אדם מטמא עצמו מעט – מטמאין אותו הרבה; מלמטה – מטמאין אותו מלמעלה".


למדנו מכאן, שאדם שרוצה להתקדש יכול לעשות זאת לא בסיגופים, בצומות ובתעניות, אלא במניעת אכילת מאכלים אסורים. 

 

ברכה של חסד וגבורה | פרשת שמיני
  
טובים השניים | פרשת שמיני
  
גילוי אליהו | סיפור פרשת שמיני
  
טהרת הלב | פרשת שמיני
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ד
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת לומדי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך