To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הנקמה האמיתית על מותם של ההרוגים על קידוש ה'
דברי קודש מפי מרן הרב בהקדמה לשיעור שנערך ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בשנת תש"ס לאחר מכן נערכה השכבה לחללי ישראל מפי החזן ישראל טוויל שיחי`
ה' אייר תשע''ד

 

תמצית דברי מרן הרב זצוק"ל:


הערב ליל ד' אייר נקבע ליום הזכרון לחללים וע"כ אנו אמרנו
בתחילת השיעור את ההשכבה מנוחה נכונה וכללנו עם חללי
צה"ל גם חללי מערכות ישראל וכל אלה שמסרו נפשם על
קידוש השם וקדושת הארץ וכל אלה שנרצחו בידי המרצחים
מארגוני טרור למיניהם ככתוב במחזור של יום הכיפורים.


חז"ל אומרים (בבא בתרא דף י, ב) שהרוגי מלכות אין כל -
בריה יכולה לעמוד במחיצתן, והגמרא שואלת האם הכוונה על
רבי עקיבא? הרי הוא מעלתו גדולה בשמים גם מבלי שנהרג על
קידוש השם והגמרא מתרצת שם כגון הרוגי לוד ורש"י מסביר
שהם שני אחים לוליינוס ופפוס שמסרו עצמם על קידוש השם,
היינו אפילו אנשים פשוטים ולא ברמתו של רבי עקיבא גם הם
אם נהרגו על קידוש ה' אין שום בריה יכולה לעמוד במחיצה
שהם נמצאים.


והגמרא במסכת ראש השנה )דף כג, א( אומרת אוי להם
לעכו"ם שאין להם תקנה שנאמר תחת הנחשת אביא זהב,
ותחת הברזל אביא כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים
ברזל. תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאין ועליהם הוא אומר
ונקיתי דמים לא נקיתי וה' שוכן בציון.


ועיין בפירושו של אהלי יעקב (עמוד מו ע"ב)  על מה שאנו
אומרים בסליחות של יום הכפורים אדיר ונאור וכו' "כובש
עוונות לובש צדקות" יש לבוש מיוחד שנקרא פוריפא שבו
מצויירים כל הרוגי מלכות וכל אותם שמסרו את נפשם על
קידוש השם ואם המקטרג רוצה לקטרג על עם ישראל על
עוונתיהם הקב"ה מסתכל בפורפיא ומטמין את כל העוונות
וכובשם.

 

כובש עוונות באיזה זכות בזכות "לובש צדקות" אותו

לבוש שבו מצויירים הקדושים.

 

יום הזיכרון בשנת תשס''ב | השכבה ומי שברך לחיילי ..
  
יום הזיכרון בבית מדרשו של מרן הרב מרדכי אליהו - ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך -שיעור מספר 144 - לפרשת אמור - ג' באייר תש''ס - 08.05.00 לצפייה בשיעור המלא
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
מכת ברד - פרעה מכביד את ליבו - פרשת וארא
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש ..
  
כמו שמחכים לאוטובוס.
  
הבבא סאלי - באיזו שעה נמצא השעון?
  
פרשת בארות המים אז והיום | פרשת תולדות
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך