To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
אמירת שם אביו בעלייה לתורה
אדם שנשאל לשם אביו בבית הכנסת בעליתו לתורה או במוסד ציבורי האם רשאי לומר את השם בלבד?

א. אסור לבן לקרוא בשם אביו ובשם אמו אלא אומר אבי מורי פלוני אמי מורתי פלונית.
ב. כאשר שואלים אדם לשם אביו (או אמו) אומר אבי מורי פלוני ואם אינו יכול לומר כך (בבנק וכדומה) יאמר בלחש אבי מורי פלוני, או פלוני, אבי מורי.
ג. כאשר כותב מכתב או חותם רשאי לכתוב את שם אביו.
ד. אם קוראים לאביו אברהם, ונמצא לידו איש בשם אברהם לא יקרא לו בשמו, אלא משנה שמו.
ה. אם קוראים לאמו מזל טוב מותר לבן לאמר לאם מזל טוב בשמחות.

 

מקורות התשובה

 

בגמ' קידושין (לא) הובאה ברייתא בהלכות מורא אב "תנו רבנן, חכם משנה שם אביו" והסביר רש"י "אם בא לומר דבר הלכה שאמר אביו או רבו לוחש לתורגמן כך אמר אבא מורי כך אומר רבי ומורי".
וכתב הרמב"ם עפ"י דברי הברייתא (בפרק ו' מהלכות ממרים) "איזהו מורא? ...ולא יקרא לו בשמו לא בחייו ולא במותו אלא אומר 'אבא מורי"'.
וכן פסק השולחן ערוך (יורה דעה סימן ר"מ סעיף ב') בפתחי תשובה כתב שאם אחרים שואלים אותו בן מי אתה מותר לו לענות בן ר' פלוני וכן פסק הבן איש חי ע"ה (פרשת שופטים שנה שניה הלכה ד')
ועל כל כאשר אדם עולה לתורה ונשאל לשם אביו יאמר בן אבי מורי פלוני. ואם שואלים אותו במשרד ממשלתי והוא אינו רוצה לענות בקול רם אבי מורי פלוני, יכול לומר בלחש אבי מורי פלוני, או להפך יאמר פלוני, אבי מורי. ואמנם כתוב על יעקב אביו שאמר "שמה קברו את יצחק ואת רבקה" אין הכוונה שהוא הזכיר את השם של האב או האם כך, אלא הוא אמר אבי מורי, והתורה כתבה בלשון הזאת. כפי שפירש זאת שם הבן איש חי בסעיף ה'.
אבל כאשר אדם צריך לכתוב את שם אביו אין צורך לכתוב אבי מורי פלוני כיון "דאין כתיבה חשובה בדיבור לענין זה". ויש להזהר שלא לקרוא בשם אדם אחר שהוא בשם אביו בפני אביו אבל לקרוא בתנ"ך פרשה בפני אביו וכתוב שָם שֶם יצחק וכן הוא שמו של אביו - מותר (וע"ש בבא"ח פרטי דינים נוספים).
ובשו"ת תורה לשמה כתב הבא"ח (רס"ד) שאם קוראים לאמו מזל טוב ונולד להם בן מותר לבנה לומר לה מזל טוב.

בברכה רבה
מרדכי אליהו (מקום החותם)
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

חתימת הרב מרדכי אליהו
 

ישיבה במקום אביו ואמו
  
כתוב תגובה
התשובה פורסמה ע''י הרב בעלוני מכתב מאליהו שיצאו לאור בין השנים תשמ''ג - תשמ''ט - גליון מס' 271
ישיבה במקום אביו ואמו
  
עלייה לתורה לאדם שאינו משלם את נדרו
  
כיבוד אב ואם | פרשת ויחי
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן - תשס''א - הלכות כבוד אב ..
  
מה בין שמירת שבת לכיבוד הורים | פרשת קדושים
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ו - כיבוד אב ואם
  
קול צופייך - פרשת ויחי תשס''ו - הלכות תענית
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ז – כיבוד אב ואם
  
כיבוד הורים - פרשת ואתחנן
  
חינוך ילדי ישראל | פרשת חוקת
  
כבד את אביך ברגליך | סיפור לפרשת וישב
  
תבלין של שבת | סיפור פרשת תצווה
  
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך