To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
עשרת ימי תשובה והלכות יום כיפור
סיכום קצר ותמציתי על כל הלכות עשרת ימי תשובה • דברים הנוהגים בעשרת ימי תשובה • חיזוק בהנהגות ותשובה

 

שלום למאזינים.

 

כתוב ברמב"ם: "אף על פי שתשובה וצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר דרשו ה' בהמצאו".

 

נפסק בשו"ע סימן תר"ג משם הירושלמי שבעשרת הימים האלה אדם צריך להחמיר על עצמו בענייאי אוכל,

וכלשון השולחן ערוך: "אף מי שאינו זהיר מפת עכו"מ – בעשרת ימי תשובה צריך להזהר".

הוסיף על זה הרמ"א: "ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה" וכו'.

דהיינו, שימים אלה – לא פלא מה שפוסק השולחן ערוך, לא פלא מה שכותב הרמ"א, הם ימים שיפים לתשובה ומתקבלת התשובה מיד, "דרשו ה' בהמצאו".

 

ועל כן, יש להחמיר אדם על עצמו גם בדברים שהם מותרים, פת עכו"מ מי שלא זהיר במקום שאין להם פת ישראל, שמותר להם לאכול כל השנה, בעשרת ימי תשובה תחמיר, תדע לך שמה שאכלת כל השנה – אכלת כדין, אבל כאן אתה צריך להיות "מהדרין" ולהחמיר. אדם צריך בימים אלה להקפיד יותר מאשר בכל השנה כולה להזהר מפירות עם תולעים, מפירות בלתי מעושרים, פירות של ערלה, בשר שכשר ממש, וכיום לצערנו הרב – מביאים שוקולד מחוץ לארץ, מביאים ממתקים מחוץ לארץ; אני חושב שרמת כשרותם מפוקפקת, אף על פי שרשום עליהם שיש להם השגחה מסוימת, בפרט אם כתוב על זה שזה מיוצא מחלב עכו"מ, כל השנה כולה אנחנו מתירים רק לתינוקות לא לגדולים! לממתקים?! בימים אלה?! שבת זו צריך אדם להזהר להחמיר בשבת קודש ללא קריאת עיתונים, שיקפיד ששבת תהיה בקדושה רק ללימוד תורה, לא דיבור של חול, "ממצוא חפצך ודבר דבר", להחמיר בשבת זו יותר מכל השבתות. בליל שבת קודש, בברכת "מעין שבע" צריך להזהר שהשליח ציבור יאמר: "המלך הקדוש שאין כמוהו".

 

ואם טעה ולא אמר "המלך הקדוש" – כל עוד שלא סיים את הברכה, היינו שרק אמר: "ברוך אתה" ולא סיים "ה' מקדש השבת" – יחזור ל"המלך הקדוש" וימשיך הלאה. ואם סיים – חייב לחזור לראש, אף על פי שיש חולקים, מאחר שהאר"י הקדוש פוסק כך – כן הדין. יום שלישי הוא ערב יום הכיפורים, מצוה להרבות באכילה ושתיה. וכל האוכל ושותה בערב יום הכיפורים, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה וצם תשיעי ועשירי, ולפיכך מכיון שרוב הפוסקים פוסקים שגם אשה חייבת, אז מצוה שגם האשה תאכל ותרבה במאכל ובמשתה ביום ערב הכיפורים וזה חשוב מאוד הדבר.

 

הרמב"ם פוסק שיום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים, ומצות וידוי מתחילה מערב היום קודם שיאכל אדם סעודה מפסקת, לשון הרמב"ם הלכות תשובה פרק ב' הלכה ז'.

 

מכיון שמצוה מיוחדת להתוודות ביום הכיפורים, דעת הרמב"ם שאדם צריך לפרט את החטא, מלבד הנוסח הקבוע שאנחנו אומרים, או דעת השו"ע בסימן תר"ז שלא חייב אדם לפרט את החטא אלא יכול לפרט את החטא. ואם התוודה בלחש, אומר השו"ע: "נכון לפרט את החטא", וזה לאפוקי מדעת הרמב"ם שחייב לפרט את החטא. וכאמור, כל זה רק בלחש, אבל בקול רם – לא. אבל נוסח שכולם אומרים אותו לפי האלפא ביתא בוידוי הגדול או ב"על חטא" אפשר לומר בקול רם. מאחר שמצות היום בוידוי, עליו להבין מה שמוציא משפתיו, ולא יהיה בבחינת "בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני", ולא יהיה ביום זה כדובר שקרים לפני ה'. על כן יכוון מה שמוציא מפיו, שפיו ולבו יהיו שוים. כשם שמצוה מן התורה לצום ביום הכיפורים – "ועניתם את נפשותיכם", כך מצוה דאורייתא למי שאסור לו לצום – שחייב לאכול.

 

וכל אדם צריך להתייעץ עם רופא ועם רב ולקבל הוראות כיצד עליו לנהוג. אם אמרו לו לאכול ב"שיעורים" השיעורים הם בדרך כלל: באוכל מוצק – 25 גרם עד 30 גרם, ובנוזל – מ-35 גרם עד 40 גרם. יהי רצון שלא יבואו בני ישראל לכך וכולם יהיו בריאים ויוכלו לצום מערב עד ערב. ויהי רצון שהקב"ה ימלא משאלות לבנו לטובה לעבודתו יתברך, לכלל ולפרט, נבושר במחילה וסליחה וכפרה, ותהיה חתימה טובה לכלל ישראל ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות. שנה טובה וחתימה טובה.

 

 

ביאור נפלא בתפילת אבינו מלכנו
  
במעלת נתינת הצדקה וערך עשיית הכפרות
  
ערב יום הכיפורים - הלכות מעשיות אקטואליה ומוסר
  
הלכות ודרשה ליום הכיפורים
  
הלכות יום הכיפורים
  
כתוב תגובה
מתוך סידרת פינת הראשון לציון ערוץ 7 - שיעור מספר 121 - יום הכיפורים - ה' תשרי תשנ''ה 29.09.95
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך