To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
הילולת מרן | קול צופייך -בהעלותך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - בהעלותך
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
דברים ליום השואה והגבורה
מכתב שכתב ופרסם מרן הרב מרדכי אליהו ליום השואה והגבורה - כ"ז ניסן תשמ"ח

 

דברים שכתב מרן הרב ליום השואה והגבורה - כ"ז ניסן תשמ"ח

 

אמרו חז"ל במסכת מגילה דף י"א:

"ושמואל אמר: "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם" (ויקרא כו) לא מאסתים - בימי יוונים, לא געלתים - בימי נבוכדנצר, לכלותם - בימי המן, להפר בריתי אתם - בימי פרסיים, כי אני ה' אלוקיהם - בימי גוג ומגוג. 

ובמתניתא תנא, לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם". 

 

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, ואנו חייבים לזכור ולהזכיר שבדורנו עמדו הנאצים ועוזריהם להשמיד את עם ישראל, בבחינת "ולא יזכר שם ישראל עוד". בתקופת השואה האיומה עמדו מנגד רבים ולא עזרו ולא סייעו אותם, ומצד שני את חסידי אומות העולם שסייעו עלינו לזכור ולהזכיר. 


להזכיר לעצמנו ולעולם כי בגלל חולשת המעש והחשש מפניהם שתקו. ובזה חזקו ועודדו את המעשים הנפשעים ולהזכיר כי מעשים כאלה יכולים להיות גם לחרב פיפיות נגדם. 

 

עליו לזכור כי כילו והשמידו אנשים ונשים, נערים וזקנים, עוללים ויונקים מחיק אמותם. וכדברי המקוננים בקינות

"חללים הפילו ואין חונן, לא חומל ולא מגונן. 
עוללים ויונקים נאנחים ונאנקים, ואין עוזר ומקים. 
ראשי ישיבות והולכי נתינות לאלפים ולרבבות. 
אוזן תיצל לנאקת חלל. וצעקת יונק ובכיית עולל". 

 

 

מהם שרפו במשרפות, מהם טבעו במצולות, מהם קברו חיים, ומהם נהרגו לאחר עינויים קשים באכזריות שלא שיערום אבותם ואבות אבותם. 

 

לא אוכל להחריש שגם היום עיניהם טחו מראות ולבן לב אבן, בהושיטם יד לאותו אדם, אשר היה בין מסייעי השמדת קהילת סלוניקי המעטירה, אשר נמלה שבת בשבת ובמועדי ישראל. תושביה הורגלו והושמדו, ואותו אדם מעוזרי המלאכה הטמאה, חי וקיים ומתנשא לראש על עם ואומה. 

ידיו מגואלות בדם אביונים ונפשות נקיות וטהורות. ועוד יש אנשים בעולם שמושיטים לו יד, "יד ליד לא ינקה". דבר זה מעודד אחרים לעשות מעשים כדוגמתו ואח"כ ירחצו את ידיהם. 

האויב לא הבדיל בין עדה לעדה בין השקפה להשקפה, כל מקום מקודש הרס והחריב. 

 

אנו נבנה החורבות וערים נשמות נושיב, נבנה ישיבות ובתי כנסיות, נוסיף נדבכים של קדושה וטהרה. נסיר כל גורם של פירוד, נלחם בכל גורם של שנאה. נגביר אהבה ואחוה, שלום ורעות, ובפרט בתקופה זו. 

 

עלינו לדעת שהנקמה לה' היא, ככתוב: "הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו". ונאמר "ונקיתי דמם לא ניקיתי וה' שוכן בציון". יראו עינינו וישמח לבנו במהרה בימינו, אמן. 

 

חתימת הרב מרדכי אליהו

מרדכי אליהו        
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

סיפור ליום השואה ומה השואה מלמדת אותנו
  
כתוב תגובה
התקבלו
1
תגובות
05/05/2016 | שמואל כ
יישר כוח ענק על כל החומר הנפלא שאתם שולחים.

אודה לכם מאוד אם תשלחו אלי את המכתב המקורי עם חתימת הרב זצ"ל שכתב ליום השואה תשמ"ח.
אם יש לכם עוד מסמכים דומים אשמח לקבל. אני רוצה להכניסם למצגת גדולה שהכנתי על הרבנות הראשית לדורותיה והנצחת השואה.
תודה
הנקמה האמיתית על מותם של ההרוגים על קידוש ה'
  
איזו נקמה ראויה לגויים על כל יהודי שנהרג?
  
מצוות הכאת הצוררים | פרשת פינחס
  
פרשת תזריע - מצורע - תשע''ה - אקטואליה יהודית, ..
  
סיפור ליום השואה ומה השואה מלמדת אותנו
  
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע התשע''ח - השואה ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך