To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
וטמאים ביד טהורים - מה הנס בכך?
ב"על הניסים" אנו אומרים שהקב"ה מסר "טמאים ביד טהורים" רבים ביד מועטים זה נס גלוי וברור אבל טמאים ביד טהורים מה הנס בכך?

טמאים ביד טהורים


ב"על הניסים" אנו אומרים שהקב"ה מסר "טמאים ביד טהורים"
ובגמרא מודגש שהיונים "טמאו כל השמנים שבהיכל". מדוע אנו
מדגישים בסמיכות את שני הדברים רבים ביד מעטים, וטמאים ביד
טהורים? ועוד רבים ביד מועטים זה נס גלוי וברור אבל טמאים ביד
טהורים מה הנס בכך?

בענין הטומאה, צריך להבין שהיונים התכוונו לטמא את עם ישראל
טומאה רוחנית של ממש לכן היו מסתובבים עם מתים כדי לטמא
וכשנכנסו למקדש מיד טמאו את השמנים שבהיכל עיין חולין קכ"ג


.
וכיון שהכהנים הם אלו שנלחמו, כמבואר ברש"י שבסך הכל 21
כהנים נלחמו ואלעזר עמהם, כנגד כמה רבבות רש"י דברים ל"ג,
י"א , ואם הכהן יהרוג גוי בחרב הוא יטמא, לכן היוונים התקרבו
לכהנים כדי שאם יהרגום לפחות יהיו טמאים וכך ירבו טומאה בעם
ישראל.


אך רבים חסדי המקום ברוך הוא, ולא זו בלבד שהמעטים נצחו את
המרובים, החלשים את הגבורים אלא הטמאים נפלו ביד הטהורים
והם נשארו טהורים למרות שהרגו את היוונים, והכיצד?


אלא כמו שנעשה נס לפנחס מכלל 21 הניסים שזמרי וכזבי פרפרו
ולא מתו מיד ורק שכשעל הארץ חבטם אז מתו והוא לא נטמא, כך
גם הכהנים לא נטמאו, כי היוונים היו רחוקים וירו עליהם בחץ, או
שהיו קרובים אך לא מתו מיד.


הרי היוונים רצו לעקור תורה, לשכחם תורתך, לבטל שבת וכו',
להרבות טומאה, וכאשר אנו רואים ומזכירים את הנס הזה של
"טמאים ביד טהורים" עלינו ללמוד קל וחומר. ומה הכהנים האלו,
שהכריחום להטמא בעל כרחם, ובכל זאת עמדו בפרץ ולא נטמאו,
על אחת כמה וכמה שאנו צריכים להרבות טהרה וקדושה בימי
הארת החג. היוונים רצו לשכחם תורתך אנו נגביר תורה ומצוות.

דברי תורה נפלאים לאחר הדלקת נרות חנוכה בבית הרב
  
להדליק אש בלבבינו בהדלקת נרות חנוכה
  
משמעות השם חנוכה ונס פך השמן
  
בימים ההם בזמן הזה - הארת חנוכה בימים אלה
  
חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד
  
כן תעשה לנו ניסים
  
האם נחגוג את חנוכה בביאת המשיח?
  
ביאור נפלא ''וזדים ביד עוסקי תורתך''
  
פרסום הנס והודאה לה' מכל הלב!
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 121 - פרשת ויצא - י''ג כסליו תש''ס - 15.11.99 לצפייה בשיעור המלא
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
להדליק נר חנוכה • ברכת הרב
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ח - הלכות חנוכה ..
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ח - הלכות חנוכה ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ח - הלכות חנוכה ..
  
קול צופייך - פרשת מקץ - תשנ''ח - הלכות חנוכה ג'
  
הדלקת נרות חנוכה בבית מרן הרב מרדכי אליהו
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך