To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
מדוע שונה ראש חודש תשרי מכל הראשי חודשים שעליהם מכריזים ? • ומה ההבדל בין שבעת ימי אבילות בר - מינן לשבעת ימי משתה של חתן וכלה • ומהי הראיה שמקצת שנה במעשים טובים הרי היא כשנה שלמה בטוב

 

תמצית דברי מרן הרב זצוק"ל -

 

ראש השנה לא צריך הכרזה

בשבת שלפני ראש השנה קוראים את פרשת נצבים לומר שצריכים להיות יציבים במצוות ובמעשים טובים. שבת זו היא לכאורה ככל השבתות אבל יש בה דינים שונים ומיוחדים מכל שבת שלפני ר"ח.

 

כל שבת שלפני ראשי חודשי השנה עומדים ומכריזים על ראש חודש. אבל בשבת שלפני ראש השנה אומר המגן אברהם שלא עומדים ומכריזים.

יש האומרים טעם אחד שזה משום 'בכסה ליום חגנו', כלומר שיום חגנו יוכר דוקא בכסה ולא לפני כן.

ועוד שלא אומרים בתפלת מוסף של ראש השנה 'את מוספי השבת וגם של ראש חודש' אילו היה חל ראש השנה בשבת, וכמו שאומרים במוסף של שבת וראש חודש,  אלא בכל אופן אומרים רק את מוסף יום הזכרון, והגמ' אומרת טעם לכך לפי שהזכרון עולה לכאן ולכאן.

 

והטעם שלא מכריזים את ראש חדש תשרי שהוא ראש השנה הוא כדי לבלבל את השטן שלא ידע מתי ראש השנה ולא יכין עצמו לקטרוגים על ישראל. ויש אומרים שהטעם הוא שאת ראש החדש הזה הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את ראש החדש הזה, שחביב עליו, ועל הדרך מתברכים כל ראשי חדשי כל השנה כולה. 

 

מקצת שנה ככולה לעניין תשובה


פעם אמר אחד הרבנים שבאבלות אומרים שמקצת יום שביעי לשבעת ימי אבלות ככולו ויכולים לקום מיד בבוקר. אבל-להבדיל-בשבעת ימי המשתה של חתן וכלה לא אומרים שכלו ימי המשתה מיד בבוקרו של היום השביעי בגלל שמקצת היום ככולו, אלא יש להם שבעה ימים מלאים עד אחרי השקיעה.

 

עד כדי כך שיש מחלוקת בין הפוסקים מה הדין אם נמשכה הסעודה של היום השביעי עד לתוך הלילה אם יברכו שבעה ברכות או לא, להלכה נפסק שלא יברכו.

 

ועוד הגמ' אומרת (ראש השנה ב ע"ב) שמקצת השנה כשנה "תנו רבנן מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר, כיון שהגיע אחד בניסן עלתה לו שנה (פרש"י רש"י כלומר כלתה לו שנתו, ומעתה מונין לו שנה שניה) וכו' ויום אחד בשנה חשוב שנה".

 

אמר אחד הרבנים שהטוב בערב ראש השנה להרהר בתשובה ולחזור בתשובה בכל כחו, ואז כיון שמקצת שנה ככולה יחשב לו שהיה בהרהורי תשובה כל השנה ואז יגזרו עלינו גזרות טובות ומחשבות טובות לעתיד. 

 

 

 

 

 

עם כיפה או בלי ? | סיפור פרשת ניצבים
  
אין ייאוש בעולם | פרשת ניצבים
  
קרירות וחמימות בעבודת ה' | פרשת ניצבים
  
אתם ניצבים היום - יום ראש השנה | פרשת ניצבים
  
משפט האדם - הוא לבדו | פרשת ניצבים
  
ימי רצון | פרשת ניצבים
  
רק תשובה מאהבה | פרשת ניצבים
  
הברכה רק מאיתו יתברך ! | פרשת ניצבים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 11 - לפרשת ניצבים - כ' אלול תשנ''ז - 22.09.97 לצפייה בשיעור המלא
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
שבויית מלחמה וחודש אלול | פרשת כי תצא
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת ניצבים תשנ''ח - הלכות ראש השנה
  
קול צופייך - פרשת ניצבים וילך - שבת שובה - תשנ''ט ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת האזינו תשנ''ז - הלכות ראש השנה ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשנ''ט - ענייני ט''ו באב
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך