To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
לכל אחד מאיתנו יש דבר שמעיק עליו הן בפרנסה בריאות וכדו` מהי הסגולה המיוחדת שיש ביום תענית אסתר ? • והאם מותר להתרחץ או להסתר ביום תענית אסתר • בגדים מיוחדים לקראת יום פורים ומגילת אסתר
תענית אסתר

 

דברי מרן הרב זצוק"ל - 

 

יש מי שאומר, וטוב לדעת את זה, שאם לאדם – לא עליכם – יש איזה צרה, כגון שהוא ח"ו חולה או שזקוק לפרנסה וכדומה לכל צרה שלא תבוא; ביום תענית אסתר, כשהוא שרוי בתענית, יקרא את פרק "למנצח על אילת השחר" שאנחנו קוראים את זה ביום התענית.

 

ויאמר:

 

'יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שבזכות מרדכי ואסתר, כמו שעמדת להם בעת צרתם – כך תעמוד לי בעת צרתי ותושיע אותי מכל צרה ומצוקה" וזו סגולה טובה לומר את זה ביום תענית אסתר. 

 


בדרך כלל, בכל תענית ותענית – חוץ מתענית תשעה באב ויום הכיפורים שאסורים ברחיצה ובסיכה וכל חמשת העינויים – הרי שבשאר צומות, וכגון ביום י"ז בתמוז, מותר להתרחץ ומותר להסתפר מעיקר הדין, אלא שהאחרונים אמרו שאין זה נאה שביום צום כזה שמזכירים את חורבן בית המקדש ואת היום בו הובקעה העיר, שילך להסתפר ולהתענג ברחיצה, לכן אמרו שבשלוש צומות – לכתחילה אדם לא ילך להסתפר ולא יתרחץ. 


מה שאין כן ביום תענית אסתר, נשאר הדין כמעיקרו שמותר להתרחץ ומותר להסתפר, ואדרבה מצוה היא להסתפר ולהתרחץ בערב חג הפורים, ויש אומרים שגם מותר ומצוה ללכת למקוה בערב פורים ביום התענית. 


ועוד אמר אחד הרבנים על הפסוק: 'ותלבש אסתר מלכות', וחז"ל אומרים מה זה "מלכות", ואמרו שזה "בגדי מלכות" שרומזת לשכינה. וגם כתוב על מרדכי: 'ונתון הלבוש', והכוונה ללבוש רוחני שהלבישו על מרדכי. 


ואומר הרב פלאג'י ע"ה בספרו מועד לכל חי שישנם אנשים שבליל פורים עוזבים את העבודה מאוחר וכך מגיעים לעבודה בבגדים מלוכלכים. ועל זה צווח הרב זיע"א ככרוכיא, וכי זה נקרא "ותלבש אסתר מלכות"?! וכי זהו "לבוש מרדכי" – שתבוא בליל פורים לקרוא את המגילה שכולה זכר לנסים ונפלאות שעשה הקב"ה עמנו, בלבוש לא מכובד?! לכן התריע שיש להגיע לבית הכנסת לקריאת המגילה בליל פורים בלבוש מיוחד ומכובד וכך גם ביום הפורים. 


ולפי זה, מותר להתרחץ ולהסתפר גם ביום הצום עצמו, כדי שיוכל להגיע ב"בגדי מלכות" ובצורה נקיה ומכובדת לבית הכנסת. 

 

 

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 137 - לפרשת צו - י''ב אדר ב' ה'תש''ס 19.03.00 לצפייה בשיעור המלא
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
שם הפעילות 1
  
שם הפעילות 2
  
שם הפעילות 3
  
פורים - שיעור מלאים
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשנ''ח - הלכות מגילה - ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך