To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
כל סיפור המגילה הוא תמוה ולא הגיוני בעליל • במיוחד החל מבקשתו המוזרה של אחשוורוש להביא את ושתי • וכל הדין ודברים המוזר בין אחשוורוש לושתי שהסתיים בהוצאתה של האחרונה להורג

דברי מרן הרב זצוק"ל -

כל מגילת אסתר היא דבר לא מובן. הכל לא מובן. 

אחשורוש צועק לא רוצה  את ושתי, כועס על ושתי, למה שהיא מרדה בו. חוצפנית!! מעיזה פנים כלפיו. לא רוצה לבוא... היא רצתה לבוא, היא רוצה לבוא, רק שצמח לה צרעת,וצמח לה זנב, אז הלכה לתופרת ואמרה לה: תופרת! תתפרי לי שמלה שתכסה לי את הזנב שלי... כמו שמלה של כלה, ככה שעגול מסביב, שלא יראו את הזנב ואני אלך לפחות עם בגדים, עם חצאית אני אלך, הכלא היה ערומה וחצי... אמרה לה התופרת: תראי, אני יש לי בתור אחרות, אם את רוצה – עוד יומיים. "מה עוד יומיים?!! אחשורוש זה עכשיו!!". אז עוד יומיים, עוד יומיים היא תלך עם זנב, ואם לא – היא תלך... ושלחה לו דברים, וביזתה אותו בזיון בזתה אותו. 
איך אמר עליו השלום בעל ה"בן איש חי"? היום נסביר את זה בצורה אחרת; כשבאו, היא הייתה כשדית, הייתה נכדה של נבוכדנאצר, והוא היה – אחשורוש – היה ממדי ופרס, היה מדבר בשפה אחרת. אז כשבאו ודיברו אותה: בואי, וראתה צרעת, אז היא אמרה: מי זה? מי זה ראש הסריסים, אמר: אני ראש הסריסים. אז היה לו – היום אני מתרגם את זה – היה לו הקלטה, היתה לו הקלטה, אז היא מדברת אתו בכשדית, אבל הוא לא ידע כשדית, הוא מדיי, הוא לא יודע כשדית; אומרת לו: "ימח שמו וימח זכרו! רשע מרושע! הוא שיכור! איפה הסבא שלי היה שותה חביות ולא היה משתכר! והוא נבל, והוא ככה..." וכך היתה מבזה אותו; ובור מקליט את הכל, או שהיה רושם, הוא לא מבין מה שהוא כותב, הוא לא ידע מה שהוא רושם, הוא מדיי והיא מדברת כשדית. בא אצל אחשוורוש, אמר לו: מה היא אמרה לך? אמר לו: אני לא יודע מה שהיא אמרה; אמר לו: למה נתת לה ללכת? תביא! אני מקליט! תשמע! וככה השמיע לו לפני כולם... אמר לו: מה היא אמרה לך? אמר לו: היא שבחה אותך, וברכה אותך... והוא חשב שבאמת היא שיבחה אותו וברכה אותו, אוהוהו! נכדה של נבוכדנאצר בירכה אותי! תפתח את ההקלטה: ואז: "ימח שמו..."; והוא: "ככה עושה לי?!!?!!"; אז אחר כך אמר: "ומדבר כלשון עמו" שידבר בלשון שלו ולא בלשון כשדאית שלא יבינו את הדברים האלה כולם. 
אז הוא לא רצה אשה מרדנית. באה אסתר, הכי מרדנית! מה האמה שלך? "לא אגיד לך". מה אבא שלך? "לא אגיד לך". איזה עם את? "לא אגיד לך, לא רוצה להגיד לך!". אצל הגי: קחי תמרוקי הנשים, "לא רוצה". תאכלי אוכל, "לא רוצה". תזמורת? "לא רוצה". אז אמר המלך אחשורוש, אני שם אותך שנה שלמה שהגי עם אם הבית ואב הבית – יראו את הטבעים שלה, רוצה טבעים, ככה אשה טובה, לא כמו ושתי... באה ומביאים לה, והיא: "לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה"; אמר לה: לכי! תסתלקי מפה! מה אתה לוקח אותה?! "מרדנית!!" אומרת לו "אני לא רוצה לדבר אתך אפילו". 
משמים גלגלו את הגלגול הזה, מרדנית – והוא לקח אותה. 
איך אתה לוקח אשה מרדנית?!
לכן כל מה שנעשה – פתאום המלך לא יושן בלילה, פתאום המן ככה אומרת לו, ופתאום זרש ככה אומרת לו; אם אדם יראה את המגילה – כל דבר מקרה, מקרה מקרה מקרה, איך שזה משולב האחד על יד השני בצורה הכי הכי טובה. 
בסוף – עד שתולים את המן, הלך אחשורוש ונרגע, אומרת לו אסתר: תבטל את האגרות הראשונות שיהרגו את היהודים; אמר: "כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב", זה אי אפשר, אי אפשר! אמרו לו: נעשה בג"ץ נגד החוק הזה, להשמיד עם?? אמר להם: נגד היהודים לא יעזור שום בג"ץ, זה לא שפית – יגידו, אולי יערערו?? אמר להם: כלום! עד י"ב לחודש סיון, עד שבא מרדכי ואמר, אדוני המלך אתה צודק, כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בשם המלך אין להשיב, בסדר גמור! אבל אנחנו לא נכתוב, רק נשנה מילה אחת, ובמקום מה שכתוב "ייהרגו" היהודים, תכתוב "יהרגו היהודים" – רק זה! אמר להם: אז זה הקונץ? תשנו! בסדר. 
אז אומר ה???: עכשו מובן מדוע ביום י"ג לחודש אדר היהודים קמו והרגו. אבל הפשט כמו שאמרנו בתחילה, שהיהודים קמו והרגו בשונאיהם, עמדו על נפשם, נקהלו על נפשם, וכשראו שלושה שבועות שהעמלקים התחבאו, אז גם ביום המחרת נעשה הדבר הזה. 
אבל כל זה זה 'הסתר אסתיר פני מהם'. זה נס שהיה הכל בהסתר פנים. במצרים – היה נס גלוי! דם למצרים וליהודים מים. נוגע המצרי – דם, נוגע היהודי – מים. כל מכה ומכה 'והפלה', 'והפלה'; הכל היה... קריעת ים סוף, אלה טובעים ואלה ככה. היה ניסים גלויים!
אנחנו רוצים – רבונו של עולם, תעשה לנו ניסים עכשו, לא ניסים נסתרים, אלא תעשה לנו 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות', נראה את הנפלאות עין בעין, את הגאולה שנהפוך הוא, העשו וישמעאל שרודפים אחרינו, ה' יהפוך את המזל שלהם ו'אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם', בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן. 

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 137 - לפרשת צו - י''ב אדר ב' ה'תש''ס 19.03.00 לצפייה בשיעור המלא
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
שם הפעילות 1
  
שם הפעילות 2
  
שם הפעילות 3
  
פורים - שיעור מלאים
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה תשנ''ח - הלכות מגילה - ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך