To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
הילולת מרן | קול צופייך -בהעלותך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - בהעלותך
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
מה מיוחד כל כך בספירת העומר? שאלת הבן איש חי
מרן הרב מביא את שאלת הבן איש חי מדוע ספירת העומר חשובה כל כך? ולמה כל אחד ואחד חייב לספור באופן אישי?

דברי מרן הרב:

שואל הבן איש חי מה כ"כ מיוחד במצות ספירת העומר שנצטויינו
בספירה אישית של כל אחד ואחד? (אורח חיים עמוד רכא) 

 

ומבאר
שביציאת מצרים נאמר למשה "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון
את האלוקים על ההר הזה". זאת אומרת שמגמת היציאה היתה
לקבל תורה וכדי לקבל תורה הוצרכו לעבור דרך של שבעה
שבועות כמו שכתוב בזוה"ק שטיהר אותם בספירת שבעה שבועות,
כטהרת נידה, שהיו טמאים בכל טומאות מצרים מ"ט שערי טומאה.
אבל לא כל אחד היה באותו מדרגה של טומאה וגם לא כל אחד היה
באותה רמה של ציפיה למתן תורה וע"כ הספירה היא אישית לכל
אדם ואדם לפי הכנתו וטהרתו למתן תורה. וכן התורה היא מחייבת
כל אחד ואחד מישראל ואין אדם יוצא יד"ח בקיום חבירו. ועל פי
האלשיך הקדוש שפירש בפרשת ראה, לשון יחיד היינו חיוב על כל
יחיד ויחיד. ואפשר להוסיף, גם עשרת הדברות נאמרו בלשון יחיד
"אלקיך", הוצאתיך", "לא יהיה לך", "זכור את", "כבד את" וכו'
הכל לשון יחיד כלומר מצוה לכל אחד ואחד באופן אישי. וע"כ
ספירת העומר שהיא הכנה למתן תורה צריכה להיות "וספרתם"
ספירה לכל אחד ואחד באופן אישי

ל''ג בעומר במירון - תשס''ז - מרן הרב מרדכי אליהו
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 143 לפרשת קדושים - ניסן תש"ס - לצפייה בשיעור המלא
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - תזריע מצורע תשנ''ט - הלכות הזכרת ..
  
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ט - ספירת העומר
  
עמוד האור - הרה''ג הרב יוסף אליהו שליט''א
  
גדול המורה הוראות בישראל - הרב יעקב הלל שליט''א
  
מלחמת יום כיפור ונבואת הבן איש חי | פרשת וישלח
  
קול צופייך - פרשת כי תשא - תש''ס - הלכות תפילין
  
קול צופייך - פרשת קדושים - תש''ס - ספירת העומר
  
קול צופייך - פרשת בהר - תש''ס - קטן שהגדיל בתוך ..
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''א - הלכות ספירת ..
  
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע - תשס''א - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת אחרי מות - קדושים - תשס''א - ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך