To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
סדר מוצאי שבת שחל בו תשעה באב
הלכות המיוחדות לשנה שחל תשעה באב במוצאי שבת - מתוך תוכנית רדיו בערוץ 7


סדר ת"ב שחל במוצ"ש  


א.    עד שעת השקיעה יכולים לאכול, וגם אם מסיים מוקדם אסור לו לומר אחרי שבע איני אוכל, כי ביום שבת אסור לצום בשבת.  לכן אם גומר בשבע יאמר שאם ירצה עוד לאכול או לשתות הוא יאכל וישתה. 


ב.    אשה הרוצה לסדר את השולחן אין לה לסדר כי זהו מכין משבת לחול. אבל אם הבעל רוצה ללמוד ליד השולחן וממילא לא נוח ונעים לשבת לצד שולחן מבולבל, מותר אז להוציא את הכלים ולסדר את השולחן. 


ג.    הדרך הטובה ביותר בצאת השבת יאמר ברוך המדיל בין קודש לחול ויליף בגדיו ויחלוץ נעליו, ילבש בגד וינעל מנעל מתאים לת"ב וכבר יכול לקחת ספר קינות ויכול כבר ליסוע בכדי להתפלל ערבית. וראוי שהגבאים יפרסמו ברבים שתפילת ערבית זה מאוחר יותר ע"מ שהאנשים יוכלו להגיע לתפילת ערבית 


ד.    המתפלל ערבית מוקדם  אין לו לקחת ספר קינות בשבת כי זה מכין משבת לחול, אבל אם יש לו צורך בזה מותר להביא בשבת. 


ה.    יש לזכור אין לעשות שום פעולה בכל מוצ"ש לפני שיאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול. 


ו.    לספרדים בתפילת ערבית אומרים אתה חוננתנו, עננו, לאשכנזים רק אתה חוננתנו. אחרי ערביל לפני קינות בביהכ"מ מדליק נר/ות מברך מאורי האש וטוב שהנשים תבוא לביהכ"נ ותשמע את הברכה. ואשה בבית לספרדיות יכולות להדליק נר ולברך. ולאשכנזיות יברכו בלא שם ומלכות לחוש לסברת המשנ"ב).  


ז.    בשעת הקינות אין לצאת להתאוור, אלא ישמע את הקינות מתחילה ועד סוף. 


ח.    המתפללים מוקדם יביאו נעלי ת"ב וספר הקינות כבר מיום שישי. ומליפין נעליים הש"צ לפני ברכו, והציבור אחר ברכו. ואומר הרמ"א שיש לומר לפני כן ברוך המבדיל. 


ט.    הנמצא בבית לאחר השקיעה יכול ללמוד את הדברים המותרים בת"ב כמו איוב איכה.


י.    בענין אמירת נחם יש מעדות  ספרד שאומרים כבר בערבית, ויש עדות שאינן אומרות רק במנחה, כל עדה ועדה תנהג במנהגה. ובירושלים נהגו רק במנחה. לאשכנזים, בלילה אינן אומרים, בשחרית הקהל אינו אומר אבל הש"ץ  בחזרה אומר עם ברכה בין גואל לרופא ובמנחה אומרים גם הציבור. 
ויה"ר שלא נצטרך לקיים הלכות אלו "והאמת והשלום אהבו".  

 

קינות בתשעה באב עם מרן הרב מרדכי אליהו - ביהכנ''ס ..
  
השיבנו ה' אליך ונשובה - גאולת עולמים
  
סיפור נפלא על מרן החיד"א - ביאת המשיח בתשעה באב
  
כתוב תגובה
מתוך תוכנית רדיו בערוץ 7
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
תשעה באב שחל בשבת - שנת תשנ''ח
  
תוכנית לערב שבת דברים - שו''ת בהלכות תשעה באב שחל ..
  
פרשת דברים - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך