To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
לימוד ושינה בלילה
"והגית בו יומם ולילה" לימוד תורה ביום ובלילה, אך בלילה ישנם גדרים וסייגים הן בלימוד ובכמות שעות השינה
א' חשוון תשע''ד

 

 

לימוד תורה בלילה : ישתדל בכל כוחו ללמוד בביתו
בלילה, שעל ידי זה נמשך עליו חוט של חסד ביום, ובלימוד
זה הוא מקדש את קורות ביתו.

לימוד תנ"ך בלילה

 אין ללמוד בלילה תורה, נביאים וכתובים, אולם תורה
שבעל פה מותר ללמוד. בליל שבת ויום טוב מותר ללמוד
תנ"ך, אך בליל ראש חודש אסור.


מותר בלילה ללמוד תנ"ך עם פירוש, מכיוון שאין זה
נחשב לקריאת פסוקים אלא ללימוד. מי שיודע רק לקרוא
תנ"ך רשאי לעשות זאת בלילה, אך עדיף שיקרא פרק
"איזהו מקומן" או "פתח אליהו".

אמירת תהלים בלילה : ישנה מחלוקת לגבי אמירת
תהלים בלילה, ולכן אין מוחים במי שקורא, אבל למי
ששואל - מורים שלא יקרא. ויש להחמיר שלא לומר אפילו
את המזמור "יענך ה' ביום צרה" עבור חולה או אישה
המקשה ללדת, אף שאומרים מזמור זה בתיקון חצות.
לאחר חצות הלילה מותר לקרוא תהלים. אין לומר סליחות
או י"ג מידות לפני חצות הלילה חוץ מליל יום הכיפורים.

כמות שעות השינה

• צריך לישון בלילה בין שש לשמונה שעות, ובזה יוצא ידי
חובת שמירה על בריאות הגוף, אך אם ישן יותר משמונה
שעות - הדבר יכול להזיק לבריאותו. בדרך כלל מוטב לא
לישון יותר משש שעות, כדי שיהיה אפשר לעסוק בשאר
הלילה בתורה, ובזה ישמור גם על בריאות נפשו; אולם אם
מרגיש ביום מסוים שהוא עייף מדי, יכול לישון יותר משש
שעות.


• אם ישן פחות משש שעות, בגלל לימוד תורה מיוחד
בלילה, כגון בלילי שישי או בערב ראש חודש, או אם בגלל
ההשכמה לסליחות בחודש אלול ועשרת ימי תשובה, יבטח
בבורא עולם שלא תינזק בריאות גופו ותתחזק לבריאות
נפשו.

כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך