To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: אב תשס"ה
ארכיון שיעורים
חודש אלול ושמיטה
קיום מצוות מביא לאהבת ה' • חודש אלול תשובה מאהבה מביאים לדביקות בה' • אתרוג בשנת השמיטה • סחורה בפירות שביעית • הפקר השדה בשנת השמיטה • כיצד קונים פירות בשביעית.
להמשך
חודש אלול
אב   תש"ס
שמיטה וחודש אלול - ה'תש''ס
אתרוג בשנת השמיטה • סחורה בפירות שביעית • הפקר השדה בשנת השמיטה • כיצד קונים פירות בשביעית.
להמשך
שביעית
אב   תש"ס
חודש אלול, שופר , סליחות
עליית משה רבינו לשמיים בחודש אלול • האופן הראוי לאמירת סליחות - לימוד תורה ותיקון חצות או סליחות • סליחות באשמורת הבוקר • תשובה ותפילה כהכנה לראש השנה.
להמשך
חודש אלול
אב   תשנ"ט
פרשת ראה - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אב   תשע"ד
פרשת עקב - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אב   תשע"ד
הלכות תשעה באב
להמשך
חגים וזמנים
אב   תשע"ד
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל - שנת תשנ''ז
מעשה כתיבת מגילת איכה על ידי ירמיה הנביא ושרפיתה ע"י המלך • פירוש המושגים : " איכה ישבה בדד" – "העיר רבתי עם" – "הייתה כאלמנה" – " הייתה למס" – " בכו תבכה " • הנחת תפילין, אמירת עננו, ונחם בתפילות • ..
להמשך
תשעה באב
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב והלכות תשעה באב
מנהגי האבילות בימי "בין המצרים" מראש חודש אב • שבוע שחל בו תשעה באב בעניין : כיבוס, רחיצה, אכילת בשר ותחליפי בשר • סעודה המפסקת ואכילת שני תבשילים • אכילת סעודה נוספת קודם סעודה המפסקת.
להמשך
דברים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – והלכות תשעה באב
מעשה כתיבת מגילת איכה על ידי ירמיה הנביא ושרפיתה ע"י המלך • פירוש המושגים : " איכה ישבה בדד" – "העיר רבתי עם" – "הייתה כאלמנה" – " הייתה למס" – " בכו תבכה " • הנחת תפילין, אמירת עננו, ונחם בתפילות • ..
להמשך
ואתחנן
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות השחר
חודש אלול הוא זמן שמשה רבינו עלה לשמיים לאחר חטא העגל • אמירת סליחות • קימה באשמורת הבוקר • ברכות השחר וברכות התורה • אכילה קודם תפילה וסליחות • להעמיד שופטים לעצמו שלא יחטא • רדיפת צדק
להמשך
שופטים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל בשבת
תשעה באב שחל בשבת - לא נוהגים באותה שבת שום מנהגי אבלות • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת אוכל כסעודת שלמה בשעתו • צורת הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
להמשך
דברים
אב   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
יום ט"ו באב הותרו השבטים לבוא זה בזה • השמחה ביום זה - היפך המחלוקת • ברכת הטוב והמטיב • קיום כל התנאים לברכת הטוב והמטיב • הפסק בין ברכת הקידוש לטעימה
להמשך
ואתחנן
אב   תשנ"ח
תשעה באב שחל בשבת - שנת תשנ''ח
תשעה באב שחל בשבת - ההנהגה בשבת זו • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת, יכול לאכול כסעודת שלמה בשעתו • הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
להמשך
תשעה באב
אב   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת עקב תשנ''ח - ברכות וברכת המזון - ואכלת ושבעת וברכת
חיוב ברכת המזון מדאורייתא • בדין ברכה שאינה צריכה • השלמה למאה ברכות בשבת • כשמסופק אם ברך ברכת המזון • ההבדל בין שלושת הברכות לברכה הרביעית. • פרטי דינים שונים ונוספים בברכת המזון.
להמשך
עקב
אב   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ט - זכר לחורבן
מנהגים זכר לחורבן בשלושת השבועות ובמהלך כל השנה • השארת אמה על אמה לא מסוידת בבית • אמה על אמה בבית הכנסת, בית המדרש סוכה, ובבית שכור • הדין בחייליים ובחורי ישיבה •מנהגים זכר לחורבן בחתונה
להמשך
ואתחנן
אב   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת עקב - תשנ''ט - ענייני ט''ו באב
ט"ו באב לעניין נטיעת עצים • ט"ו באב לעניין ערב שמיטה • הגשת מאכל או משקה לפני מי שאינו מברך • החובה להפריש אדם מעבירה
להמשך
עקב
אב   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שופטים תש''ס - חודש אלול ושמיטה
קיום מצוות מביא לאהבת ה' • חודש אלול תשובה מאהבה מביאים לדביקות בה' • אתרוג בשנת השמיטה • סחורה בפירות שביעית • הפקר השדה בשנת השמיטה • כיצד קונים פירות בשביעית.
להמשך
שופטים
אב   תש"ס
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''א - הלכות שבת ערב ט' באב
"שבת חזון" השבת שחלה בשבוע שחל בו תשעה באב • מתי יחליף בגדים לפני שהולך לבית הכנסת • סעודה מפסקת בסעודה שלישית • זמן בין השמשות במוצאי שבת • הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב.
להמשך
דברים
אב   תשס"א
קול צופייך - פרשת ואתחנן - תשס''א - הלכות כבוד אב ואם ומוראם
מצוות ומעלת כיבוד אב ואב • כיבוד הורים כמוה ככיבוד השכינה • דאגה להורים גם בזקנתם • מחילת אב על כבודו• לא יסתור הבן או הבת דברי הוריהם • רופא שצריך לרפא את אביו • הזכרת שם אביו ואמו במותם או בחייהם
להמשך
ואתחנן
אב   תשס"א
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
מנהגי האבילות בימי "בין המצרים" מראש חודש אב • שבוע שחל בו תשעה באב בעניין : כיבוס, רחיצה, אכילת בשר ותחליפי בשר • סעודה המפסקת ואכילת שני תבשילים • אכילת סעודה נוספת קודם סעודה המפסקת.
להמשך
בין המצרים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ג - חודש אלול וענייני תשובה
תקיעת שופר בחודש אלול כהכנה לימים נוראים • זהירות במה שמוציא משפתיו ובפרט בעניין נדרים • שמירת העניים והאוזניים מדברים אסורים • סדר התשובה הראויה • אמירת סליחות ארבעים יום כדי להגיע נקיים לימים ..
להמשך
שופטים
אב   תשס"ג
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''ד - הלכות תשעה באב
הדברים הקשים שאירעו לאבותינו בתשעה באב • דיני עשיית מלאכה בתשעה באב • מהות החמישה עינויים • דיני סעודה מפסקת • אמירת "עננו" ו"נחם" • הבדלה במוצאי תשעה באב
להמשך
דברים
אב   תשס"ד
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ו - סליחות והלכות תפילה
שופטים ושוטרים בגופן של האדם • זהירות מעבירה ונדנודי עבירה • השתדלות האדם בתשובה • איתערותא דלתתא • תפילתו של האדם • הכנה לתפילה • זמן תפילה • קראית ספר תורה • קדושת בית הכנסת
להמשך
שופטים
אב   תשס"ו
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ז – הלכות חודש אלול
שופטים ושוטרים - אברי האדם מעידים עליו • שופטים ונביאים בעם ישראל עפ"י התורה • זכיה בארץ • הכנה ליום הדין • חודש אלול • סליחות ותקיעת שופר • דיני ומנהגי ראש חודש • דיני יעלה ויבוא
להמשך
שופטים
אב   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך