To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: אלול תשמ"ב
ארכיון שיעורים
שופר בשבת ומנהגי תקיעות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • המנהג במקדש בראש השנה שחל בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים מצוות תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך וחומרת טילטול ללא עירוב
להמשך
חודש אלול
אלול   תש"ס
נשים בתקיעת שופר
תקיעת שופר ביום ראש השנה • חיוב תקיעת שופר לנשים
להמשך
חודש אלול
אלול   תשנ"ט
הלכות תקיעות, קידוש והבדלה
מעלת השופר • תקיעת שופר במשך היום • זהירות מהפסק במהלך התקיעות • שלא להפסיק בברכה • סדר התקיעות • ברכה על כוס שמקדש עליה • פרטי הלכות בכוס של ברכה
להמשך
חודש אלול
אלול   תש"ס
י''ג אלול - שיעור הלכות שבת לכבוד הבן איש חי
שיעור שנמסר בבית המדרש מפי הרה"ג בניהו דיין שליט"א בהלכות שבת לרגל 106 שנים לפטירת מרן הבן איש חי זיע"א
להמשך
שבת
אלול   תשע"ה
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ז - עירוב תבשילין
מעלתה של התשובה • תשובה לעומת תפילה וצום • חלום דניאל • תשובה מבטלת גזירה • הלכות עירוב תבשילין • נוסח העירוב • המלאכות אותם העירוב מתיר לעשות ביום טוב לשבת קודש
להמשך
כי תצא
אלול   תשנ"ז
פרשת נצבים וילך - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אלול   תשע"ד
פרשת כי תבוא - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אלול   תשע"ד
פרשת כי תצא - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אלול   תשע"ד
פרשת שופטים - תשע''ד - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
אלול   תשע"ד
הספדים על הרב נעים אליהו זצ''ל
הסספדים שנישאו בהיכל בית המדרש "דרכי הוראה לרבנים" ובבית הכנסת היכל יעקב לרגל יום השבעה לפטירת הרב זצ"ל
להמשך
אירועים
אלול   תשע"ד
הלכות תשובה ומלאכות יום טוב הנוגעות לראש השנה
מהם עיקרי וסדר הנכון לתשובה • מלאכות שהותרו ביום טוב • אוכל נפש • צליה ביום טוב • שקילה ביום טוב • הדלקה – הבערה – כיבוי אש ביום טוב
להמשך
חודש אלול
אלול   תשנ"ז
הלכות תקיעת שופר
מצוות שמיעת קול שופר • אמירת הפסוקים קודם התקיעה • תקיעת שופר בתפילת מוסף בלחש ובחזרת הש"ץ • כל המנהגים והדינים במהלך תקיעת השופר
להמשך
חודש אלול
אלול   תשנ"ח
בישול והבערה לצורך אוכל נפש ליום טוב
מלאכות שהותרו ביום טוב • אוכל נפש • צליה ביום טוב • שקילה ביום טוב • הדלקה – הבערה – כיבוי אש ביום טוב
להמשך
יום טוב
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשע''ד - חכם נעים בן אליהו זצוק''ל
שיעורו השבועי של מורנו הרב שמואל אליהו שליט"א, בעקבות פטירתו של המקובל הצדיק חכם נעים בן אליהו זצ"ל אח של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל, מסר הרב את השיעור במילי דהספדא על הרב זצ"ל
להמשך
כי תצא
אלול   תשע"ד
מצוות ואמירת וידוי
אופן פירוט החטאים בווידוי • צורת הוידוי לנשים ולגברים • איך מתוודים על חטאים שונים • פירוט החטא • וידוי בקול, ובלשון רבים
להמשך
חודש אלול
אלול   תשנ"ח
סליחות ותשובה - וברכות השחר
אמירת סליחות • קימה באשמורת הבוקר • ברכות השחר וברכות התורה • אכילה קודם תפילה וסליחות
להמשך
חודש אלול
אלול   תשנ"ז
מעלת התשובה ועירוב תשבילין
מעלתה של התשובה • תשובה לעומת תפילה וצום • תשובה מבטלת גזירה • הלכות עירוב תבשילין • נוסח העירוב • המלאכות אותם העירוב מתיר לעשות ביום טוב לשבת קודש
להמשך
חודש אלול
אלול   תשנ"ז
הלכות נדרים ושבועות
הכנה לימים נוראים • התרת נדרים • נדרים שנדר במחשבה או בחלום • התרת נדרי אשתו וביתו • התרת נדר על ידי שליח • התרה למנהג שנהג בו שלוש פעמי
להמשך
חודש אלול
אלול   תשנ"ח
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
בשיעור שלפניכם הרב מקיף את כל ההיבטים הנוגעים לתפילה בימות החול בכלל ולתפילות הימים הנוראים בפרט
להמשך
תפילה
אלול   תשנ"ז
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
בשיעור שלפניכם הרב מקיף את כל דיני יום ראש השנה החל מערב ראש השנה, תפילות ותקיעת השופר בהלכה ואגדה
להמשך
ראש השנה
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ז - הלכות תשובה ומלאכות ביום טוב
מהם עיקרי וסדר הנכון לתשובה • מלאכות שהותרו ביום טוב • אוכל נפש • צליה ביום טוב • שקילה ביום טוב • הדלקה – הבערה – כיבוי אש ביום טוב
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
הבאת ביכורים כתיקון לחטא המרגלים • מצוות ביכורים בשמחה ובטוב לבב • מצוות שמיעת קול שופר • אמירת הפסוקים קודם התקיעה • תקיעת שופר בתפילת מוסף בלחש ובחזרת הש"ץ
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ושבועות
ה'שופטים' וה'שוטרים' שצריך כל יהודי להעמיד לעצמו • הכנה לימים נוראים • התרת נדרים • נדרים שנדר במחשבה או בחלום • התרת נדרי אשתו וביתו • התרת נדר על ידי שליח • התרה למנהג שנהג בו שלוש פעמים.
להמשך
שופטים
אלול   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ט - חודש אלול, שופר , סליחות
עליית משה רבינו לשמיים בחודש אלול • האופן הראוי לאמירת סליחות - לימוד תורה ותיקון חצות או סליחות • סליחות באשמורת הבוקר • תשובה ותפילה כהכנה לראש השנה.
להמשך
שופטים
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים וראש השנה
מעלת וכוח הדיבור • זהירות וכוחם של הנדרים • התרת נדרים והתרה על ידי שליח • התרה לאשתו • שופר בראש השנה שחל בשבת • תענית בראש השנה • אכילת מגדנות
להמשך
כי תצא
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ט - נשים בתקיעת שופר
מעמד ביכורים בבית המקדש • הודאה ושבח להקב"ה • רעידת אדמה – למה נבראה ? • התבוננות הקב"ה בארץ • תקיעת שופר ביום ראש השנה • חיוב תקיעת שופר לנשים
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תצא תש''ס - הלכות תקיעות, קידוש והבדלה
מעלת השופר • תקיעת שופר במשך היום • זהירות מהפסק במהלך התקיעות • שלא להפסיק בברכה • סדר התקיעות • ברכה על כוס שמקדש עליה • פרטי הלכות בכוס של ברכה
להמשך
כי תצא
אלול   תש"ס
קול צופייך - פרשת כי תבוא תש''ס - שופר בשבת ומנהגי תקיעות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • איך נהגו במקדש כאשר חל ראש השנה בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים ברוחב דעתם מצוות עשה של תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ..
להמשך
כי תבוא
אלול   תש"ס
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''א - אלול ותשובה
עניין שופר בחודש אלול לעורר את האדם • עליית משה רבינו לשמיים הכשירה את ימי אלול לחזרה בתשובה • כיצד לחזור בתשובה • מעלתה של התשובה
להמשך
שופטים
אלול   תשס"א
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''א - אלול ותשובה, שופר וראש השנה
מלחמה עם האויב פנים ואחור - יצר הרע • מעלת התשובה בחודש אלול • מעלתו של חודש אלול • אמירת בקשות ותחנונים בחודש זה • שופר לעורר את הלב ואת זכותם של האבות הקדושים
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"א
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ב - הלכות תשובה ודין מבטל כלי מהיכנו
ההכנה הדרושה ליום הדין • מינוי "שופטים" לאדם על מנת לנצח את היצר הרע • מעלת התשובה • זהירות בשבת ממוקצה • זהירות מדברים שרגיל לעשותם ביום חול
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ב
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ב - הלכות בורר בשבת
מצוות ישיבת ארץ ישראל • קדושת ארץ ישראל לעומת שאר העולם • מצוות הבאת ביכורים • התורה הקדושה - מקור החיים • כוח התורה להינצל מיצר הרע • גדרי מלאכת בורר • מעלת רבינו יוסף חיים זיע"א - "הבן איש חי"
להמשך
כי תבוא
אלול   תשס"ב
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ג - מהלכות תשובה
תיקון החטאים - על ידי התשובה • מעלתה של התשובה • ארבעה חילוקי כפרה • אופן החזרה בתשובה והתיקון של עוון חילול ה' • תשובה אמיתית מגיעה עם שברון לב
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ג
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ג - מצות ביכורים, וברכות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • ירושת הארץ וכיבושה • טקס קבלת הפנים למביאי הביכורים • ברכות הנהנין - ודיני קדימה בברכות • סימנים בראש השנה • איסור תבואה חדשה ("חדש") איסור בישולי נכרים
להמשך
כי תבוא
אלול   תשס"ג
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ד - דיני השבת אבדה ושכר שכיר
המלחמה התמידית והיומיומית של האדם ביצר הרע • ניצחון היצר ? להילחם בו בדרכיו • מצוות "ביומו תיתן שכרו" • מצוות השבת אבידה • מעלתה של התפילה • משא ומתן באמונה • מלחמת עמלק • יציאה ידי חובה בפרשת זכור
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ד
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ה - דיני חודש אלול
העמדת שופטים ושוטרים אישיים ליהודי • זהירות ושמירה מחטא • עבירות שבין אדם למקום • עבירות שבין אדם לחברו • תוספת בלימוד תורה ובקיום מצוות באלול • הכנה לראש השנה • דקדוק במצוות
להמשך
שופטים
אלול   תשס"ה
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ה - דיני אונאה בממון ובדיבור
מלחמת היצר מול האדם • חשיבות קיום המצוות בין אדם לחבירו בהידור • משא ומתן באמונה • מה הפירוש "אבן שלימה" • הכנה ליום הדין • הונאת דברים והונאת ממון • גמילות חסדים
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ה
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ו - הלכות מעקה, ריבית, וזכירת עמלק.
מלחמת האדם ביצרו יומם ולילה • הדרך המנוסה לנצח את היצר • התורה היא רפואה • איסור לבישת גבר שמלת אשה • מצוות מעקה • איסור ריבית • מלחמת עמלק • פרשת זכור
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ו
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ז – דיני רפואה בשבת
מלחמת היצר ותחבולותיו • תחבולות לניצחון על היצר • משא ומתן באמונה • מחיית עמלק • פרשת זכור • שימוש ועשיית רפואה בשבת • דיני יולדת • בושם בשבת • רחיצה בשבת
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ז
ברכות וברכת המזון
להמשך
ברכות
אלול   תשנ"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך