To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: חשוון תשס"ג
ארכיון שיעורים
מגיס בשבת - סימן שיח
להמשך
שבת
חשוון   תשע"ו
שהיה והטמנה בשבת
להמשך
שבת
חשוון   תשע"ו
פרשת תולדות- תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
חשוון   תשע"ה
קול צופייך - פרשת תולדות - תשע''ה – איך מזרזים את בניין בית המקדש
רבים שואלים מה אפשר לעשות על מנת לעורר ולהתעורר לבניין בית המקדש. בשיעור הקודם הזכרנו את דברי מרן הרה"ג אליהו זצוק"ל שכתב: "ידועים דברי הרמב"ן בפירושו לתורה, שהקצף שהיה על ישראל בימי דוד המלך, משום ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשע"ה
דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
כללים והגדרות במלאכת "תופר" • שימוש בטיטולים בשבת • כללים והגדרות במלאכת "מחתך" • הפרדת דפים שנדבקו בספר • ספר שבצידו ישנה חותמת • חיתוך נייר כסף וכדו' • סחיטת לימון • ריסוק קרח
להמשך
שבת
חשוון   תשנ"ט
תפילת מנחה - תשנ''ח - חלק ב' - ודיני ''יעלה ויבוא'' ו''רצה והחליצינו''
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית' • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • דיני תפילת תפילת מנחה בפרטות
להמשך
תפילה
חשוון   תשנ"ח
פרשת חיי שרה - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
חשוון   תשע"ה
פרשת וירא - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
חשוון   תשע"ה
דיני קושר בשבת
מלאכת קושר בשבת • התנאים למלאכת קושר ומתיר • קשר האסור מהתורה ומדרבנן • זהירות מקשר שעושים מבלי שימת לב
להמשך
שבת
חשוון   תשנ"ט
הלכות עשיית אוהל בשבת ומצוות ביקור חולים
מלאכות בשבת - איסור עשיית אוהל • מלאכת תוקע • כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה
להמשך
שבת
חשוון   תשנ"ט
ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת
כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה • מלאכות בשבת - איסור עשיית אוהל • מלאכת תוקע
להמשך
ביקור חולים
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וירא - תשע''ה – הלכות שמיטה
שיעורו השבועי של הרב שמואל אליהו שליט"א ביום פטירתה של רחל אמנו בנושא הלכות שמיטה
להמשך
וירא
חשוון   תשע"ה
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת הלבנה
מציאות חידוש הלבנה כל חודש • ההודאה על חידוש הלבנה • מקום הברכה • אמירת "ברך עלינו" • שכח או טעה באמירת ברך עלינו • מסופק אם אמר ברך עלינו
להמשך
תפילה
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת לך-לך - תשע''ה – שנת שמיטה - שבת לה'
שיעור נפלא על מעלת השמיטה ומעלתה של ארץ ישראל - שבת לה'
להמשך
לך-לך
חשוון   תשע"ה
תפילת מנחה - תשנ"ח - חלק א'
כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות • מלאכה וסעודה קודם תפילת המנחה • המוסר השכל הגדול שלמדים מאליעזר עבד אברהם
להמשך
תפילה
חשוון   תשנ"ח
ביקור חולים וברכת הלבנה
מעלת ביקור חולים • סדר התפילה על החולה • תפילה על החולה בתוך כלל חולי עם ישראל • ביקור חולים בשבת
להמשך
ביקור חולים
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ח - ברכת הלבנה ו''ברך עלינו''
מציאות חידוש הלבנה כל חודש • ההודאה על חידוש הלבנה • מקום הברכה • אמירת "ברך עלינו" • שכח או טעה באמירת ברך עלינו • מסופק אם אמר ברך עלינו
להמשך
לך לך
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק א'
כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות • מלאכה וסעודה קודם תפילת המנחה • המוסר השכל הגדול שלמדים מאליעזר עבד אברהם
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק ב'
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית' • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • מידת הגבורה שביצחק אבינו • הבארות שחפר אברהם וסתמום פלישתים
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור חולים
מעשה אבות סימן לבנים • מעלת ביקור חולים • סדר התפילה על החולה • תפילה על החולה בתוך כלל חולי עם ישראל • ביקור חולים בשבת • הסנגוריה שמלמדת רחל אימנו על עם ישראל
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר בשבת
עקידת יצחק נעשתה בשמחה • קניית מערת המכפלה כקניין לדורות • מלאכת קושר בשבת • התנאים למלאכת קושר • זהירות מקשר שעושים מבלי שימת לב
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
כללים והגדרות במלאכת "תופר" • שימוש בטיטולים בשבת • כללים והגדרות במלאכת "מחתך" • הפרדת דפים שנדבקו בספר • ספר שבצידו ישנה חותמת • חיתוך נייר כסף וכדו' • סחיטת לימון • ריסוק קרח
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר לברכה
מאימתי מתחילים לבקש על גשמים בארץ ישראל ובחו"ל • ליל ז' במר חשון • שכח או טעה בבקשת ובזכירת גשמים • יציאת ידי חובה בחזרת השליח ציבור • פירוט בדיני שאילת גשמים בחוץ לארץ
להמשך
לך לך
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - לך לך - שיעור מוצאי שבת - נשים - רחל אימנו
צניעותה של שרה ולידת בן צדיק – יצחק אבינו ע"ה • חיוב נשים במצוות דאורייתא ומצוות דרבנן • ברכות התורה לנשים • זהירות ומצוות האישה בהכנות לשבת • זהירות האישה במלאכות שבת
להמשך
לך לך
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ט - ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת
כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה • מלאכות בשבת - איסור עשיית אוהל • מלאכת תוקע
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וירא - תש''ס - הלכות מגיס בשבת
אברהם אבינו מנחיל את האמונה לדורות • האבות הקדושים קיימו את כל התורה • הלכות מגיס בשבת • הוצאת אוכל מעל גבי הפלטה • עירבוב תבשיל בסיר • כיסוי הסיר • איסור "ממחק"
להמשך
וירא
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תש''ס - הלכות משקאות בסעודה
קניין המקומות הקדושים בארץ ישראל • מערת המכפלה נקנתה דווקא בשקלים ולא במטבע אחר • ברכה שפוטרת את הכל • קביעת סעודה על יין בשבת • שתיית משקים בתוך הסעודה • קידוש במקום סעודה בשבת
להמשך
חיי שרה
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת נח - תש''ס - שומע כעונה והלכות ברך עלינו
בסיס האמונה מאברהם אבינו • כוונה בעניית אמן לצאת ידי חובה • לצאת ידי חובה בתפילת השליח ציבור • תפילת לחש - בלחש • מתי מותר להתפלל בקול רם • דיני כוונה בקידוש ובשאר מצוות • הלכות ברך עלינו
להמשך
נח
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת לך לך - תש''ס - ברכת החיטה ומוצרים מן החיטה
ברכות הנהנין – הכללים • לימוד הלכות ברכות ברכות בצורה מדוקדקת • ברכה על מאכלים העשויים מחיטה - ומאכלים שמעורב בהם קמח • מאכלים העשויים מבצקים שונים
להמשך
לך לך
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת לך-לך תשס''א - ספקות בתפילה
ירושת הארץ לאברהם אבינו • שאילת גשמים בז' מרחשוון • במקרה בו מסתפק אם שאל • אמר תשעים פעם כראוי • טעה בתפילת השבת • ספקות שונים בתפילה
להמשך
לך לך
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''א - דיני שמיטה - והלכות עציץ נקוב
מקום קבורת רחל אימנו • ההבטחה של הקב"ה לרחל • סגולת משיח במוצאי שביעית • פירות שביעית • דיני עציץ נקוב ושאינו נקוב בשביעית • דיני טילטול עציץ בשבת • הפרשת תרומות ומערות מגידולים שגדלו ..
להמשך
וירא
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת חיי שרה תשס''א - פרחים בשמיטה
אברהם אבינו מנחיל את ירושתו ליצחק בנו • מנגד את בני הפילגשים אברהם אבינו שולח עם מתנות • קדושת שביעית בירקות • קדושת שביעית בפרחים ובצמחים • במה צריך להיזהר כשקונה פרחים בשמיטה • דבש בשנת השמיטה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת תולדות תשס''א - הלכות שמיטה
ביאור העניין "אברהם הוליד את יצחק" • חינוך הבנים בדרך ה' • גידולי קרקע לעניין שביעית ולעניין ברכת הנהנין • שימוש בפירות בשביעית • ברכה ראשונה ואחרונה על ביצה
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת לך לך - תשס''ב - הלכות תפילה קצרה ושאלת גשמים
ירושת הארץ קיבלנו ישרות מהקב"ה • מהי תפילה קצרה ? • תפילות שונות • אמירת: "ברך עלינו" בז' חשוון • טעה או שכח או מסתפק אם אמר "ברך עלינו" • מסתפק אם צריך בכלל להזכיר "ברך עלינו"
להמשך
לך לך
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ב - הלכות ביקור חולים ושאילת שלום לאשה
הקב"ה מבקר חולים • תפקידו של המלאך רפאל • וחובה לבקר חולה, הכנתו לביקור, וכללי ביקור חולים • תפילה על החולה בפניו ושלא בפניו • ביקור חולים בשבת • האם יש חייבים לבקר או לטפל חולה במחלה מדבקת
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ב - הלכות טבילת כלים
קניין מערת המכפלה והשדות שמסביב - על ידי אברהם אבינו • כלי שהיה ברשות או שנוצר על ידי גוי לעניין טבילת כלים • מקום הטבילה • כלים הצריכים טבילה - וטבילת מוצרי חשמל המשמשים לאכילה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ב - הלכות קידוש
הבטחת הקב"ה לאברהם אבינו לרשת את הארץ • מדוע הקב"ה הבטיח את הארץ שוב ליצחק אבינו ? • מלחמת יצחק על בארות המים • מצוות זכירת השבת בכל יום ויום - וכן בכניסתה וביציאתה • קידוש מיד בכניסת השבת • פרטי ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת לך לך - תשס''ג - דין קושר ותוקע בשבת
ארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל • אברהם קיים את כל תרי"ג מצוות • לימוד הלכות שבת • מלאכת מכה בפטיש • מלאכת תופר וקושר • שולחן עם פמוטים • צורת השימוש בסטנדר בשבת • עוגות עם כיתוב • ספרים עם חותמות
להמשך
לך לך
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ג - בעניין עיקר וטפל
מעלת שבת המלכה • שמירת שבת בארץ ישראל • חשיבות מצוות ביקור • ניקיון הפה בדיבור ובמעשה • צחצוח שיניים בשבת • ברכה על משקין בסעודה • מהי ההגדרה המדויקת ל'עיקר' ו'טפל' בסעודה • הכנת תה בשבת
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ג - בעניין ארץ ישראל וכן בישול אחר בישול בשבת
פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה בחברון • קניין שדה המכפלה • תקומת הקרקע מיד גוי ליד ישראל • חינוך קטנים לתורה ויראת שמיים • גזל גוי • איסור מוקצה בשבת
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ג - הלכות וענייני ראש חודש
המנהגים שנוהגים בהם בראש חודש • ביטול מלאכה בר"ח • מלאכות נשים בראש חודש • תענית והספד בראש חודש ותענית חלום • האם יש מצווה להדליק נר לראש חודש ? • אמירת יעלה ויבוא • ברכת ואמירת ההלל
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ד - הלכות שאלת גשמים
ההשחתה והקלקול של דור המבול • חזרה בתשובה של אנשי נינווה בתקופתו של יונה הנביא • הזכרת ושאלת גשמים • מסתפק אם טעה בברכה • מעלת מחשבתו של האדם
להמשך
נח
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת לך- לך - תשס''ד - דיני חימום אוכל בשבת
מעלתו של אברהם אבינו ע"ה • ירושת הארץ – חובה היסטורית • עשר הניסיונות של אברהם אבינו • ברית מילה • מלאכת בישול - אש בשבת • מלאכת מגיס • מכה בפטיש באוכלים • בורר והטמנה בשבת
להמשך
לך לך
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ד - הלכות בשר וחלב
מעלת בריתו של אברהם אבינו שעם ישראל שמר עליה לכל הדורות • ביקור חולים, מעלתה, שכרה, וחשיבותה • הפרדה בין בשר לחלב במטבח ובבישול ואכילה • מלאכת ממרח • זהירות מערבוב כלים בשריים יחד עם חלביים • ..
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ד - מנחה ותשלומין
פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה • חייה של שרה אימנו - מעלותיה בחייה • חינוך של יצחק אבינו • מסירות נפש של האבות • קניית מערת המכפלה • חשיבותה של תפילת מנחה • אליהו הנביא נענה בתפילת המנחה • מלאכה קודם ..
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת לך לך - תשס''ה - שאלת והזכרת גשמים
מעלתו של אברהם אבינו ע"ה • עשרה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו • אברהם לעומת לוט • שאילת גשמים • שכח או טעה בברכת השנים • מסופק אם טעה בברכת השנים • שינון התפילה מתוך סידור
להמשך
לך לך
חשוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס"ה - דיני טבילת כלים, ותפלת מנחה
גדלותה של שרה בחייה ולאחר פטירתה • קניין מערת המכפלה • תקומת המערה מגוי לישראל • טבילת כלים • שבועת אליעזר בעניין כלתו של יצחק • תפילת מנחה - זמנה ואכילה ושתייה קודם תפילה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס"ה - לימוד הנהגה מאבות, ושבת ערב ראש חודש
תפילות ומעלות התפילה של צדיק בן צדיק • תפילת אבא חלקיה • איך עושים חסד עם נזקקים ? • סעודה שלישית וסעודה וברכת המזון בראש חודש שחל במוצאי שבת • שבע ברכות בשבת • התורה קדמה לבריאת העולם • בעת שאלה ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת לך לך - תשס''ו - שאלת והזכרת גשמים
ציווי הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה לעזוב את ארצו • הדרגות שיש בחזרה בתשובה • ברכת בני ישראל בזכות אברהם אבינו • הלכות שאילת והזכרת גשמים • שכח או טעה בהזכרה ובשאילה ואם מסופק אם הזכיר בתפילה
להמשך
לך לך
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ו - הלכות צניעות
מעלת ביקור חולים • ביקור חולים בשבת • זכות אברהם ושרה בלידת יצחק • צניעות באישה • שאילת שלום אישה - קול באישה ערווה • דברי חיבה בין איש לאשה • מזיגת כוס לאישה שאינה אשתו
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ו - תפילת מנחה
פטירת שרה אימנו ע"ה וגדלותה במידות ויראת שמיים • קניית מערת המכפלה • מידותיהן הנפלאות של שרה ורבקה אימנו ע"ה • תפילות כנגד קורבנות • תפילת מנחה וסגולותיה • זמן תפילת מנחה • מלאכה קודם מנחה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ו - כיבוד אב ואם
"אברהם הוליד את יצחק" – מה המשמעות ? • דרישה ושאלה בחכמים וביודעי התורה • חששו של יעקב במפגש עם עשו • כיבוד ומורא אב ואם • כבוד רבו וכבוד אביו
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ז - שאלת גשמים
מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות לידי יראת שמיים • ברכת המזון בראש חודש שחל בשבת • קדושה בכתב עברי
להמשך
נח
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת לך לך - תשס''ז - תפילה וקריאת שמע
ציווי הקב"ה לאברהם אבינו ללכת לארץ ישראל • אברהם - אב המון גויים • ניסיון הרעב • צניעותה של שרה אימנו ע"ה • אמירת קורבנות בתפילה • פרשת ציצית -קריאת שמע • הפסקה בקריאת שמע • איסור "לא ילבש"
להמשך
לך לך
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ז - תפילה והזכרת גשמים
ברית המילה של אברהם אבינו • הכנסת אורחים במסירות נפש ובשלימות • צניעותה של שרה אימנו ע"ה • פרסום שם אברהם בעולם • מצוות ביקור חולים • תפילה על החולה לרפואה שלימה
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ז - דיני טבילת כלים
פטירתה של שרה אמנו והספד בעלה אברהם אבינו ע"ה • מסירותה של שרה למען בעלה ולמען ה' יתברך • קניין מערת המכפלה • עליית המדריגה של המערה מיד עפרון ליד אברהם • יציאת כלים מגוי ליהודי • טבילת כלים - ..
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת לך לך - תשס''ח – ברך עלינו
הנסיונות שבהם ניסה הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה • הברכה שבירכו אומות העולם • שאלת גשמים • שכח או טעה בברכת השנים • סדר הברכות בשמונה עשרה • מעלת ברכת אשר יצר
להמשך
לך לך
חשוון   תשס"ח
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ח - ביקור חולים
בריתו של אברהם אבינו ע"ה • ביקור חולים של הקב"ה • המלאכים שהגיעו לאברהם • כיצד מבקרים חולים • ביקור חולים בשבת • תפילה על החולה • עזרה לחולה
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ח
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ח – דיני טבילת כלים,בישולי גויים, וברכת הריח
הסתלקות שרה אמנו ע"ה לבית עולמה • גדלותה של שרה כל חייה • התכשיטים שרבקה קיבלה מאליעזר • קניין מערת המכפלה • תקומת מערת המכפלה • טבילת כלים • בישולי גויים
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ח
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ח – הלכות תפילה
תפילותיהם של יצחק ורבקה • ללכת לדרוש את ה' • תפילות אבות תקנום • תפילת ערבית - רשות • ערך לימוד התורה • לימוד התורה בכל זמן ובכל מקום • הפסקה בלימוד תורה • הסכם "יששכר וזבולון" • שכר האישה בלימוד ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ח
ברכת המזון בשבת, ראש חודש, וערב ראש חודש
דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • "יעלה ויבוא ו"רצה והחליצינו" בסעודה שלישית • כל דיני ראש חודש בברכת המזון ותפילה
להמשך
ברכות
חשוון   תשנ"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך