To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
בראשית
 
נח
 
לך לך
 
וירא
 
חיי שרה
 
תולדות
 
ויצא
 
וישלח
 
וישב
 
מקץ
 
ויגש
 
ויחי
 
שיעורים בנושא: בראשית
 בראשית בראשית
 נח נח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ח - הלכות ראש חודש ויעלה ויבוא
השפע שמושפע מארץ ישראל לכל העולם כולו • הזכרת ובקשת הגשמים • בקשת גשמים בברכת השנים • כשטעה או שכח או מסופק אם הזכיר או ביקש • אמירת "רצה והחליצנו" ו"יעלה ויבוא" בשבת ראש חודש
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ט - הלכות בורר בשבת
נח מצד אחד וכל בני דורו מצד אחד • צדקותו ותמימותו של נח • בניית התיבה ללמד את הדור • איסורי שבת - מלאכת בורר ופרטיה • תיקון המאכל או בגד וכלים בברירה • אכילת דגים בשבת • שימוש בשקיות תה בשבת
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ט
 לך לך לך לך
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ח - ברכת הלבנה ו''ברך עלינו''
מציאות חידוש הלבנה כל חודש • ההודאה על חידוש הלבנה • מקום הברכה • אמירת "ברך עלינו" • שכח או טעה באמירת ברך עלינו • מסופק אם אמר ברך עלינו
להמשך
לך לך
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר לברכה
מאימתי מתחילים לבקש על גשמים בארץ ישראל ובחו"ל • ליל ז' במר חשון • שכח או טעה בבקשת ובזכירת גשמים • יציאת ידי חובה בחזרת השליח ציבור • פירוט בדיני שאילת גשמים בחוץ לארץ
להמשך
לך לך
חשוון   תשנ"ט
 וירא וירא
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור חולים
מעשה אבות סימן לבנים • מעלת ביקור חולים • סדר התפילה על החולה • תפילה על החולה בתוך כלל חולי עם ישראל • ביקור חולים בשבת • הסנגוריה שמלמדת רחל אימנו על עם ישראל
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ט - ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת
כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה • מלאכות בשבת - איסור עשיית אוהל • מלאכת תוקע
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ט
 חיי שרה חיי שרה
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק א'
כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות • מלאכה וסעודה קודם תפילת המנחה • המוסר השכל הגדול שלמדים מאליעזר עבד אברהם
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר בשבת
עקידת יצחק נעשתה בשמחה • קניית מערת המכפלה כקניין לדורות • מלאכת קושר בשבת • התנאים למלאכת קושר • זהירות מקשר שעושים מבלי שימת לב
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ט
 תולדות תולדות
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק ב'
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית' • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • מידת הגבורה שביצחק אבינו • הבארות שחפר אברהם וסתמום פלישתים
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
כללים והגדרות במלאכת "תופר" • שימוש בטיטולים בשבת • כללים והגדרות במלאכת "מחתך" • הפרדת דפים שנדבקו בספר • ספר שבצידו ישנה חותמת • חיתוך נייר כסף וכדו' • סחיטת לימון • ריסוק קרח
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ט
 ויצא ויצא
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
השיעור נמסר על ידי הרב נעים אליהו זצ"ל עקב נסיעת מרן הרב לחיזוק אחינו שבגולה • לימוד מיעקב אבינו על התנהגות עם אויבי ישראל • הודאה על הניסים בנר חנוכה • זמן הדלקת נר חנוכה בחול ובערב שבת
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח בשבת
שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת • שימוש בסבון מוצק ונוזלי בשבת • כללים והגדרות במלאכת " ממרח" • שימוש בשקיות חימום
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ט
 וישלח וישלח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
יעקב אבינו שומר על שלימותו הרוחנית גם בהיותו בבית לבן • שמירת התרי"ג מצוות בבית לבן הארמי • מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה • הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו עמידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מטרת היוונים עקירת עם ישראל מהשורש • האם מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בעצמה הודאה על הנס ? • הדלקה בשמחה • הודאה על הניסים ..
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ט
 וישב וישב
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ב'
אהבת יעקב ע"ה לבנו ליוסף הצדיק • הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ב'
היחס המיוחד והקשר העמוק בין יעקב אבינו לבנו יוסף הצדיק • הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות מהודרות • שמן ופתילות בשיעור הנדרש • שימוש בנותר השמן והפתילות
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ט
 מקץ מקץ
קול צופייך - פרשת מקץ - תשנ''ח - הלכות חנוכה ג'
תוכחתו של יוסף לאחיו • בכיו של יוסף • הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת • דיני ההדלקה במוצאי שבת ובבית הכנסת • קריאת התורה בימי חנוכה
להמשך
מקץ
כסליו   תשנ"ח
 ויגש ויגש
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ד'
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ט – חנוכה - וחלוקת תעודות לכחות הבטחון
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
טבת   תשנ"ט
 ויחי ויחי
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ח - כל דיני עשרה בטבת
ברכת יעקב הנצחית לבני יוסף • שמירה על גחלת היהדות גם בין הגויים • צום עשרה בטבת - על מה תיקנוהו - האיסורים בצום • עד מתי יכו לאכול ולשתות? • קריאת התורה וההפטרה בצום • ברכת כוהנים בצומות
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
ברכתו של יעקב אבינו לבניו ולנכדיו • תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ט
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך