To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לפסח | פרשת שבוע - צו | קול צופייך - צו | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי

   חיפוש בארכיון קול צופיך
בראשית
 
נח
 
לך לך
 
וירא
 
חיי שרה
 
תולדות
 
ויצא
 
וישלח
 
וישב
 
מקץ
 
ויגש
 
ויחי
 
שיעורים בנושא: בראשית
 בראשית בראשית
 נח נח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ח - הלכות ראש חודש ויעלה ויבוא
השפע שמושפע מארץ ישראל לכל העולם כולו • הזכרת ובקשת הגשמים • בקשת גשמים בברכת השנים • כשטעה או שכח או מסופק אם הזכיר או ביקש • אמירת "רצה והחליצנו" ו"יעלה ויבוא" בשבת ראש חודש
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ט - הלכות בורר בשבת
נח מצד אחד וכל בני דורו מצד אחד • צדקותו ותמימותו של נח • בניית התיבה ללמד את הדור • איסורי שבת - מלאכת בורר ופרטיה • תיקון המאכל או בגד וכלים בברירה • אכילת דגים בשבת • שימוש בשקיות תה בשבת
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ט
 לך לך לך לך
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ח - ברכת הלבנה ו''ברך עלינו''
מציאות חידוש הלבנה כל חודש • ההודאה על חידוש הלבנה • מקום הברכה • אמירת "ברך עלינו" • שכח או טעה באמירת ברך עלינו • מסופק אם אמר ברך עלינו
להמשך
לך לך
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר לברכה
מאימתי מתחילים לבקש על גשמים בארץ ישראל ובחו"ל • ליל ז' במר חשון • שכח או טעה בבקשת ובזכירת גשמים • יציאת ידי חובה בחזרת השליח ציבור • פירוט בדיני שאילת גשמים בחוץ לארץ
להמשך
לך לך
חשוון   תשנ"ט
 וירא וירא
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור חולים
מעשה אבות סימן לבנים • מעלת ביקור חולים • סדר התפילה על החולה • תפילה על החולה בתוך כלל חולי עם ישראל • ביקור חולים בשבת • הסנגוריה שמלמדת רחל אימנו על עם ישראל
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ט - ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת
כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה • מלאכות בשבת - איסור עשיית אוהל • מלאכת תוקע
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ט
 חיי שרה חיי שרה
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק א'
כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות • מלאכה וסעודה קודם תפילת המנחה • המוסר השכל הגדול שלמדים מאליעזר עבד אברהם
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר בשבת
עקידת יצחק נעשתה בשמחה • קניית מערת המכפלה כקניין לדורות • מלאכת קושר בשבת • התנאים למלאכת קושר • זהירות מקשר שעושים מבלי שימת לב
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ט
 תולדות תולדות
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק ב'
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית' • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • מידת הגבורה שביצחק אבינו • הבארות שחפר אברהם וסתמום פלישתים
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
כללים והגדרות במלאכת "תופר" • שימוש בטיטולים בשבת • כללים והגדרות במלאכת "מחתך" • הפרדת דפים שנדבקו בספר • ספר שבצידו ישנה חותמת • חיתוך נייר כסף וכדו' • סחיטת לימון • ריסוק קרח
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ט
 ויצא ויצא
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
השיעור נמסר על ידי הרב נעים אליהו זצ"ל עקב נסיעת מרן הרב לחיזוק אחינו שבגולה • לימוד מיעקב אבינו על התנהגות עם אויבי ישראל • הודאה על הניסים בנר חנוכה • זמן הדלקת נר חנוכה בחול ובערב שבת
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח בשבת
שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת • שימוש בסבון מוצק ונוזלי בשבת • כללים והגדרות במלאכת " ממרח" • שימוש בשקיות חימום
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ט
 וישלח וישלח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
יעקב אבינו שומר על שלימותו הרוחנית גם בהיותו בבית לבן • שמירת התרי"ג מצוות בבית לבן הארמי • מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה • הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו עמידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מטרת היוונים עקירת עם ישראל מהשורש • האם מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בעצמה הודאה על הנס ? • הדלקה בשמחה • הודאה על הניסים ..
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ט
 וישב וישב
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ב'
אהבת יעקב ע"ה לבנו ליוסף הצדיק • הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ב'
היחס המיוחד והקשר העמוק בין יעקב אבינו לבנו יוסף הצדיק • הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות מהודרות • שמן ופתילות בשיעור הנדרש • שימוש בנותר השמן והפתילות
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ט
 מקץ מקץ
קול צופייך - פרשת מקץ - תשנ''ח - הלכות חנוכה ג'
תוכחתו של יוסף לאחיו • בכיו של יוסף • הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת • דיני ההדלקה במוצאי שבת ובבית הכנסת • קריאת התורה בימי חנוכה
להמשך
מקץ
כסליו   תשנ"ח
 ויגש ויגש
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ד'
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ט – חנוכה - וחלוקת תעודות לכחות הבטחון
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
טבת   תשנ"ט
 ויחי ויחי
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ח - כל דיני עשרה בטבת
ברכת יעקב הנצחית לבני יוסף • שמירה על גחלת היהדות גם בין הגויים • צום עשרה בטבת - על מה תיקנוהו - האיסורים בצום • עד מתי יכו לאכול ולשתות? • קריאת התורה וההפטרה בצום • ברכת כוהנים בצומות
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
ברכתו של יעקב אבינו לבניו ולנכדיו • תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ט
קול צופייך לפי נושאים
פסח תשעז4
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת תזריע ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד

להמשך
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע ..
להמשך
פסח תשעז3