To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לפסח | פרשת שבוע - צו | קול צופייך - צו | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי

   חיפוש בארכיון קול צופיך
ויקרא
 
צו
 
שמיני
 
תזריע
 
מצורע
 
תזריע מצורע
 
אחרי מות
 
קדושים
 
אחרי מות - קדושים
 
אמור
 
בהר
 
בחוקותי
 
בהר בחוקותי
 
שיעורים בנושא: ויקרא
 ויקרא ויקרא
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשנ''ח - הלכות פסח
מה המיוחד במצוות קידוש החודש • מדוע יש מצווה למנות דווקא לפי חודשים עבריים • מהם המנהגים בקריאת פרשת החודש כשחל ר"ח בשבת • מתי מותר להקדים את זמן בדיקת חמץ • כיצד מכשירים סכינים? מהם המקומות שצריך ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ברכת האילנות - ובדיקת חמץ
מה מבטא חג הפסח ביחס עם ישראל כלפי הקב"ה • איזה דינים נוהגים מראש חודש ניסן • כיצד ניתן לקיים ברכת האילנות בצורה המהודרת ביותר • כל דיני בדיקת חמץ
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ט
 צו צו
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ח - הכשרת כלים, ביעור מעשרות, שבת הגדול
מה הקשר בין פרשת צו לפסח • כיצד מכשירים את כל סוגי הכלים מהחמץ לקראת חג הפסח • מהי צורת ההגעלה • צורת ניקוי והכשר התנור והכיריים • האם ניתן להכשיר כלי זכוכית ? • הקדמה לדיני ביעור מעשרות
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
"והיא שעמדה"- מדוע בכל דור רוצים שונאי ישראל להשמיד את עם ישראל • הזמנים שבהם חמץ אסור באכילה ובהנאה • כיצד יש לנהוג עם כלים שבישלו בהם חמץ • איך מתבצע הלכה למעשה הכשרת כלים שונים שבאו במגע עם חמץ • ..
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ט
 שמיני שמיני
קול צופייך - ערב פסח - תשנ''ח - הגדה של פסח, בדיקת חמץ, ערב פסח וליל הסדר
מה פירוש הקטע של "הא לחמא עניא" המובא בתחילת הגדה של פסח • מבצעים מכירת החמץ כדת וכהלכה • צורת בדיקת חמץ • כל המצוות בערב פסח • ההדרכה המפורטת ביותר לכל המצוות בליל הסדר
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמיני - תשנ''ח - דיני ביעור מעשרות
מהי ההגדרה ההלכתית ל " וידוי מעשרות " • כל הלכות עירוב תבשילין • דין חמץ שנמצא בחג • איזה ניסים נעשו על ים סוף ? • מדוע הקב"ה השאיר את פרעה חי אחרי קריעת ים סוף? • שביעי של פסח
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
 תזריע תזריע
קול צופייך - פרשת תזריע - תש''ס - הכשרת כלים של פסח
כיצד מוכיחה בדיקת החמץ על אהבת ה' ? • מדוע יש צורך בהכשרת כלים ? • איך פועלת הכשרת הכלים • צורת הכשרת כלי המטבח • המקום המומלץ להגעלת כלים
להמשך
תזריע
ניסן   תש"ס
קול צופייך - פרשת תזריע - תשס''ג - כללים בדיני הגעלת כלים
איך מתבצעת פעולת ההגעלה • כיצד מכשירים את כל סוגי הסכינים • מתי צריך להגעיל כלים גם במהלך השנה • כיצד מכשירים את המטבח לקראת חג הפסח
להמשך
תזריע
אדר   תשס"ג
 מצורע מצורע
קול צופייך - פרשת מצורע - תש''ס - חמץ ומצה
אימתי המצות נקראות "מצות שמורות" ואימתי מצות "רגילות" • להיזהר שמצה תהיה " לשם מצת מצווה " • מה דינה של מצה " עשירה " (קמח ומי פירות או יין) • מה העניין בנטילת ידיים לפני אכילת הכרפס • באלו דברים ..
להמשך
מצורע
ניסן   תש"ס
 תזריע מצורע תזריע מצורע
קול צופייך - תזריע מצורע - תשנ''ח - ספירת העומר
מהו הטעם שענייני טומאה וטהרה נסמכו לענייני כשרות החיות והבהמות • מעלת ימי ספירת העומר • האם כיום ספירת העומר היא מצווה מהתורה או מדרבנן • מהו הדין בשכח לספור ספירת העומר • וכיצד ימשיך לספור בשאר ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - תזריע מצורע תשנ''ט - הלכות הזכרת הטל וספירת העומר
מתי מפסיקים לבקש ולהזכיר על הגשמים • מה יעשה אדם שטעה בקיץ בתפילתו וביקש גשם במקום טל • ומה הדין אם מסתפק אם טעה או שהזכיר ושאל כהוגן • מהי המעלה המיוחדת שיש בספירת העומר • כמה מצוות מקיימים בספירה ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ט
 אחרי מות אחרי מות
 קדושים קדושים
 אחרי מות - קדושים אחרי מות - קדושים
קול צופייך - פרשת אחרי מות - קדושים - תשנ''ח - הלכות ספירת העומר, מוריד הטל, יום העצמאות
הדרך להגיע למדרגות גבוהות בקדושה • מה המטרה שמירת וקיום המצוות • כיצד יכולים לקיים את כל תרי"ג המצוות • מתי יש לקרוא קריאת שמע אם מתפלל ערבית לפני השקיעה - ומה יהיה הדין בימי העומר • כל דיני ..
להמשך
אחרי מות - קדושים
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת אחרי מות-קדושים תשנ''ט - ספירת העומר לנשים
מעלתם הגדולה של ימי ספירת העומר • האם נשים יוכולות לברך ולספור ספירת העומר • כל מנהגי ימי ספירת העומר • תספורת וגילוח הזקן בימי ספירת העומר • ברכתה של המצה אחרי חג הפסח
להמשך
אחרי מות - קדושים
אייר   תשנ"ט
 אמור אמור
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ח - חינוך הילדים
"מצות חינוך לילדים" מה מצווה זו כוללת • מהי הזהירות המופלגת שיש יותר עם ילדי הכוהנים • מדוע אסור לומר דברים שאינם אמת לילדים •מאלו איסורים צריך להפריש את הילדים • קדושת הכוהנים - האם כהן ראשי ..
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ט - ספירת העומר
מאימתי יכולים להתפלל תפילת ערבית • ומאימתי כבר אפשר לקדש ולסעוד בליל שבת • זמנה של מצוות ספירת העומר• כיצד ינהג אדם שמתפלל ערבית לפני שקיעת החמה ?
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ט
 בהר בהר
קול צופייך - פרשת בהר - תשנ''ח - הלכות ומנהגי ל''ג בעומר
מצוות ספירת העומר ומצוות היובל • להיזהר לא להזכיר "ל"ג בעומר" ביום ה-33 עד שיספר בפועל • על מה חל מנהגי האבלות בימי העומר ? • עד מתי לא מסתפרים בימי העומר? • מעלתו הגדולה של רשב"י • מנהג הדלקת ..
להמשך
בהר
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בהר - תש''ס - קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה
דינו של קטן שהגדיל ונהיה בר מצווה בימי העומר • האם יכול קטן להיות מנוי לקורבן פסח ? • מה דינו של קטן בפסח שני • האם מי שחייב במצווה מדרבנן יכול לפטור את מי שחייב במצווה מדאורייתא?
להמשך
בהר
אייר   תש"ס
 בחוקותי בחוקותי
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תש''ס - רבי שמעון בר יוחאי
המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "
להמשך
בחוקותי
אייר   תש"ס
 בהר בחוקותי בהר בחוקותי
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשנ''ט - ל''ג בעומר ומעלת התנא האלוקי רשב''י זיע''א
מעלתו הגדולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א • מדוע נאלץ רשב"י לחזור לעוד שנה במערה • איזה אדם אינו פטור מלעבוד לפרנסתו • איך זה אפשרי לקיים מצוות תלמוד תורה גם בבוקר וגם בערב • באיזו מידה ..
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשס''א - דיני קדושת פירות שביעית בדמיהן
כיצד קדושת הארץ באה לידי ביטוי בשנת השמיטה ? • כיצד כסף נעשה קדוש בקדושת שביעית • דין תבשיל שהתבשל עם פירות או ירקות שקדושים בקדושת שביעית • כיצד ינהגו עם הקליפות של הירקות והפירות בשנת השמיטה
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"א
קול צופייך לפי נושאים
פסח תשעז4
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת תזריע ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד

להמשך
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע ..
להמשך
פסח תשעז3