To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
במדבר
 
נשא
 
בהעלותך
 
שלח לך
 
קורח
 
חוקת
 
בלק
 
פינחס
 
מטות
 
מסעי
 
מטות מסעי
 
שיעורים בנושא: במדבר
 במדבר במדבר
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
מהי ההגדרה ההלכתית לחיוב סעודה ביום טוב • מתי צריך לאכול דווקא פת • האם חיוב האכילה משפיע על דיני ברכת המזון • מתי מתחילה ברכת "הטוב והמטיב" • שיעור אכילה ושתיה לעניין חיוב ברכה אחרונה• דיני יום טוב ..
להמשך
במדבר
אייר   תשנ"ט
 נשא נשא
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות עירוב תבשילין
מהי מצוות "עירוב תבשילין" – ואימתי נוהגת • כיצד צורת עשיית עירוב תבשילין • מה הדין במי ששכח לעשות עירוב • האם בכדי להדליק נרות לשבת צריך לערב • הכנה לקבלת התורה • מנהגים ליום חג השבועות
להמשך
נשא
סיוון   תשנ"ט
 בהעלותך בהעלותך
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ונרות בית המקדש
מה למדים מהדלקת הנרות במקדש, להדלקת נרות שבת • כל הטעמים להדלקת נרות שבת • האם הנשים מברכות על נרות שבת שמדליקות כמה נשים בחדר אחד • האם צריך לכבות את האור קודם ההדלקה • זמן הדלקת הנרות
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תש''ס - הדלקת נרות שבת
הפיצוי שקיבל אהרון הכהן ע"ה בהדלקת הנרות • הטעמים להדלקת נרות שבת • הצורך שנרות השבת ייראו בעת הסעודה • מקום הדלקת נרות שבת • כיצד תנהג אורחת בהדלקת הנרות • זמן הדלקת נרות שבת
להמשך
בהעלותך
סיוון   תש"ס
 שלח לך שלח לך
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
האם יתכן כי דווקא קדושת ארץ ישראל גרמה למרגלים לדבר עליה דיבה ? • ריסוק בשבת מים, שלג, קרח, וכדו' בשבת • הקפאת מים בשבת • כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב • שימוש בשעון שבת. • שימוש בשעון גז – " חגז"
להמשך
שלח לך
סיוון   תשנ"ט
 קורח קורח
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
בגנות המחלוקת ותוצאותיה • החולקים על משה רבינו היו דווקא גדולי העם • טלטול מוקצה בשבת • ביטול כלי מהיכנו • טלטול עצמות וקליפות • מעשר בשבת
להמשך
קורח
תמוז   תשנ"ט
 חוקת חוקת
קול צופייך - פרשת חוקת - תשנ''ח - תקציר איסורי שבת נפוצים
חוקה מוחלטת וברורה במצוות התורה • קיום המצוות כדי לעשות נחת רוח לבורא ית' • מצוות השבת • סוגי בישול שונים ואיסורים שבהם • בישול בשבת • בורר בשבת
להמשך
חוקת
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חוקת תשנ''ט - פתיחת קופסאות שימורים וכלים חד פעמיים בשבת
קיום כל התורה כהלכתה על כל דקדוקיה ופרטיה • גמר מלאכה בשבת • כלים חד פעמיים • קידוש בכוס חד פעמית • פתיחת קופסאות שימורים בשבת • פרטי הלכות שבת הנפוצות
להמשך
חוקת
סיוון   תשנ"ט
 בלק בלק
קול צופייך - פרשת בלק - תשנ''ז - שיעור פתיחה מעלת התורה
השיעור הראשון שמרן הרב פתח את סידרת "קול צופייך" • בשיעור זה שלמעשה פותח את סדרת שיעורי קול צופייך מרן הרב מסביר על עניין השם "קול צופייך" • כוחה של תלמוד ועסק התורה • ברכות התורה • החיוב בקביעת ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ח - דיני בין המצרים
בלק מנסה לפגוע בעם ישראל בדרך חדשה ונוראית • ברכות בלעם • ימי בין המצרים • דרגות שונות באבילות בימים אלו והתחלת מנהגי בין המצרים • הדברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • אמירת עננו • כיצד ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ח
 פינחס פינחס
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ובין המצרים
הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים ? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת פינחס - תשנ''ח - הלכות בן המצרים
פינחס זכה לברית לעולם בזכות קנאותו • אבלות בימי בין המצרים • הימנעות משמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו בימים • ימים אלו הם ימי דין ולכן חובה להתרחק מסכנות וממחלוקת • אמירת תיקון חצות ביום
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ח
 מטות מטות
קול צופייך - פרשת מטות - תשס''ה - זכר לחורבן ביהמ''ק, בין המיצרים
עניין נדרים והפרתן • הגעלת כלים שבלעו דבר איסור • האם יש חובה להגעיל כלי זכוכית ? • מנהגי שלושת השבועות - זכר לחורבן • ימי בין המיצרים
להמשך
מטות
תמוז   תשס"ה
 מסעי מסעי
קול צופייך - פרשת מסעי - תשס''ה - בין ר''ח לתשעה באב
שהותם של בני ישראל במדבר • הליכת עם ישראל - לארץ ישראל • משה רבינו והכניסה לארץ • מצוות בתחומי ארץ ישראל • תרומות ומעשרות • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות וציפייה לגאולה
להמשך
מסעי
תמוז   תשס"ה
 מטות מסעי מטות מסעי
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר לחורבן
כל הדינים של ימי בין המצרים • מנהגי אבלות על חורבן הבית במשך השנה • כל דיני שיור אמה על אמה לא מסויידת - בבית שכור, בבית מדרש, ובבחורי ישיבות בפנימיה • שבירת כוס בחתונה • זכר לחורבן בתכשיטי נשים
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב
מעלת דיבורו של האדם והחובה לעמוד בהבטחותיו ובדיבורו • דברי אבילות שנוהגים בהם מראש חודש אב • רחיצה וכיבוס בימים אלו • אכילת בשר ושתיית יין • דין סעודת מצווה • הבדלה בשבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך