To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לפסח | פרשת שבוע - צו | קול צופייך - צו | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי

   חיפוש בארכיון קול צופיך
במדבר
 
נשא
 
בהעלותך
 
שלח לך
 
קורח
 
חוקת
 
בלק
 
פינחס
 
מטות
 
מסעי
 
מטות מסעי
 
שיעורים בנושא: במדבר
 במדבר במדבר
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
מהי ההגדרה ההלכתית לחיוב סעודה ביום טוב • מתי צריך לאכול דווקא פת • האם חיוב האכילה משפיע על דיני ברכת המזון • מתי מתחילה ברכת "הטוב והמטיב" • שיעור אכילה ושתיה לעניין חיוב ברכה אחרונה• דיני יום טוב ..
להמשך
במדבר
אייר   תשנ"ט
 נשא נשא
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות עירוב תבשילין
מהי מצוות "עירוב תבשילין" – ואימתי נוהגת • כיצד צורת עשיית עירוב תבשילין • מה הדין במי ששכח לעשות עירוב • האם בכדי להדליק נרות לשבת צריך לערב • הכנה לקבלת התורה • מנהגים ליום חג השבועות
להמשך
נשא
סיוון   תשנ"ט
 בהעלותך בהעלותך
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ונרות בית המקדש
מה למדים מהדלקת הנרות במקדש, להדלקת נרות שבת • כל הטעמים להדלקת נרות שבת • האם הנשים מברכות על נרות שבת שמדליקות כמה נשים בחדר אחד • האם צריך לכבות את האור קודם ההדלקה • זמן הדלקת הנרות
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תש''ס - הדלקת נרות שבת
הפיצוי שקיבל אהרון הכהן ע"ה בהדלקת הנרות • הטעמים להדלקת נרות שבת • הצורך שנרות השבת ייראו בעת הסעודה • מקום הדלקת נרות שבת • כיצד תנהג אורחת בהדלקת הנרות • זמן הדלקת נרות שבת
להמשך
בהעלותך
סיוון   תש"ס
 שלח לך שלח לך
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
האם יתכן כי דווקא קדושת ארץ ישראל גרמה למרגלים לדבר עליה דיבה ? • ריסוק בשבת מים, שלג, קרח, וכדו' בשבת • הקפאת מים בשבת • כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב • שימוש בשעון שבת. • שימוש בשעון גז – " חגז"
להמשך
שלח לך
סיוון   תשנ"ט
 קורח קורח
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
בגנות המחלוקת ותוצאותיה • החולקים על משה רבינו היו דווקא גדולי העם • טלטול מוקצה בשבת • ביטול כלי מהיכנו • טלטול עצמות וקליפות • מעשר בשבת
להמשך
קורח
תמוז   תשנ"ט
 חוקת חוקת
קול צופייך - פרשת חוקת - תשנ''ח - תקציר איסורי שבת נפוצים
חוקה מוחלטת וברורה במצוות התורה • קיום המצוות כדי לעשות נחת רוח לבורא ית' • מצוות השבת • סוגי בישול שונים ואיסורים שבהם • בישול בשבת • בורר בשבת
להמשך
חוקת
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חוקת תשנ''ט - פתיחת קופסאות שימורים וכלים חד פעמיים בשבת
קיום כל התורה כהלכתה על כל דקדוקיה ופרטיה • גמר מלאכה בשבת • כלים חד פעמיים • קידוש בכוס חד פעמית • פתיחת קופסאות שימורים בשבת • פרטי הלכות שבת הנפוצות
להמשך
חוקת
סיוון   תשנ"ט
 בלק בלק
קול צופייך - פרשת בלק - תשנ''ז - שיעור פתיחה מעלת התורה
השיעור הראשון שמרן הרב פתח את סידרת "קול צופייך" • בשיעור זה שלמעשה פותח את סדרת שיעורי קול צופייך מרן הרב מסביר על עניין השם "קול צופייך" • כוחה של תלמוד ועסק התורה • ברכות התורה • החיוב בקביעת ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ח - דיני בין המצרים
בלק מנסה לפגוע בעם ישראל בדרך חדשה ונוראית • ברכות בלעם • ימי בין המצרים • דרגות שונות באבילות בימים אלו והתחלת מנהגי בין המצרים • הדברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • אמירת עננו • כיצד ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ח
 פינחס פינחס
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ובין המצרים
הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים ? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת פינחס - תשנ''ח - הלכות בן המצרים
פינחס זכה לברית לעולם בזכות קנאותו • אבלות בימי בין המצרים • הימנעות משמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו בימים • ימים אלו הם ימי דין ולכן חובה להתרחק מסכנות וממחלוקת • אמירת תיקון חצות ביום
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ח
 מטות מטות
קול צופייך - פרשת מטות - תשס''ה - זכר לחורבן ביהמ''ק, בין המיצרים
עניין נדרים והפרתן • הגעלת כלים שבלעו דבר איסור • האם יש חובה להגעיל כלי זכוכית ? • מנהגי שלושת השבועות - זכר לחורבן • ימי בין המיצרים
להמשך
מטות
תמוז   תשס"ה
 מסעי מסעי
קול צופייך - פרשת מסעי - תשס''ה - בין ר''ח לתשעה באב
שהותם של בני ישראל במדבר • הליכת עם ישראל - לארץ ישראל • משה רבינו והכניסה לארץ • מצוות בתחומי ארץ ישראל • תרומות ומעשרות • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות וציפייה לגאולה
להמשך
מסעי
תמוז   תשס"ה
 מטות מסעי מטות מסעי
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר לחורבן
כל הדינים של ימי בין המצרים • מנהגי אבלות על חורבן הבית במשך השנה • כל דיני שיור אמה על אמה לא מסויידת - בבית שכור, בבית מדרש, ובבחורי ישיבות בפנימיה • שבירת כוס בחתונה • זכר לחורבן בתכשיטי נשים
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב
מעלת דיבורו של האדם והחובה לעמוד בהבטחותיו ובדיבורו • דברי אבילות שנוהגים בהם מראש חודש אב • רחיצה וכיבוס בימים אלו • אכילת בשר ושתיית יין • דין סעודת מצווה • הבדלה בשבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך לפי נושאים
פסח תשעז4
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת תזריע ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד

להמשך
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע ..
להמשך
פסח תשעז3