To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
דברים
 
ואתחנן
 
עקב
 
ראה
 
שופטים
 
כי תצא
 
כי תבוא
 
ניצבים
 
וילך
 
ניצבים וילך
 
האזינו
 
וזאת הברכה
 
שיעורים בנושא: דברים
 דברים דברים
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב והלכות תשעה באב
מנהגי האבילות בימי "בין המצרים" מראש חודש אב • שבוע שחל בו תשעה באב בעניין : כיבוס, רחיצה, אכילת בשר ותחליפי בשר • סעודה המפסקת ואכילת שני תבשילים • אכילת סעודה נוספת קודם סעודה המפסקת.
להמשך
דברים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל בשבת
תשעה באב שחל בשבת - לא נוהגים באותה שבת שום מנהגי אבלות • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת אוכל כסעודת שלמה בשעתו • צורת הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
להמשך
דברים
אב   תשנ"ח
 ואתחנן ואתחנן
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – והלכות תשעה באב
מעשה כתיבת מגילת איכה על ידי ירמיה הנביא ושרפיתה ע"י המלך • פירוש המושגים : " איכה ישבה בדד" – "העיר רבתי עם" – "הייתה כאלמנה" – " הייתה למס" – " בכו תבכה " • הנחת תפילין, אמירת עננו, ונחם בתפילות • ..
להמשך
ואתחנן
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
יום ט"ו באב הותרו השבטים לבוא זה בזה • השמחה ביום זה - היפך המחלוקת • ברכת הטוב והמטיב • קיום כל התנאים לברכת הטוב והמטיב • הפסק בין ברכת הקידוש לטעימה
להמשך
ואתחנן
אב   תשנ"ח
 עקב עקב
קול צופייך - פרשת עקב תשנ''ח - ברכות וברכת המזון - ואכלת ושבעת וברכת
חיוב ברכת המזון מדאורייתא • בדין ברכה שאינה צריכה • השלמה למאה ברכות בשבת • כשמסופק אם ברך ברכת המזון • ההבדל בין שלושת הברכות לברכה הרביעית. • פרטי דינים שונים ונוספים בברכת המזון.
להמשך
עקב
אב   תשנ"ח
 ראה ראה
 שופטים שופטים
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות השחר
חודש אלול הוא זמן שמשה רבינו עלה לשמיים לאחר חטא העגל • אמירת סליחות • קימה באשמורת הבוקר • ברכות השחר וברכות התורה • אכילה קודם תפילה וסליחות • להעמיד שופטים לעצמו שלא יחטא • רדיפת צדק
להמשך
שופטים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ושבועות
ה'שופטים' וה'שוטרים' שצריך כל יהודי להעמיד לעצמו • הכנה לימים נוראים • התרת נדרים • נדרים שנדר במחשבה או בחלום • התרת נדרי אשתו וביתו • התרת נדר על ידי שליח • התרה למנהג שנהג בו שלוש פעמים.
להמשך
שופטים
אלול   תשנ"ח
 כי תצא כי תצא
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ז - עירוב תבשילין
מעלתה של התשובה • תשובה לעומת תפילה וצום • חלום דניאל • תשובה מבטלת גזירה • הלכות עירוב תבשילין • נוסח העירוב • המלאכות אותם העירוב מתיר לעשות ביום טוב לשבת קודש
להמשך
כי תצא
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת וידוי
המלחמה התמידית עם יצר הרע שנקרא "אויב" • אופן פירוט החטאים בווידוי • צורת הוידוי לנשים ולגברים • איך מתוודים על חטאים שונים • פירוט החטא • וידוי בקול, ובלשון רבים
להמשך
כי תצא
תשרי   תשנ"ח
 כי תבוא כי תבוא
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ז - הלכות תשובה ומלאכות ביום טוב
מהם עיקרי וסדר הנכון לתשובה • מלאכות שהותרו ביום טוב • אוכל נפש • צליה ביום טוב • שקילה ביום טוב • הדלקה – הבערה – כיבוי אש ביום טוב
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
הבאת ביכורים כתיקון לחטא המרגלים • מצוות ביכורים בשמחה ובטוב לבב • מצוות שמיעת קול שופר • אמירת הפסוקים קודם התקיעה • תקיעת שופר בתפילת מוסף בלחש ובחזרת הש"ץ
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ח
 ניצבים ניצבים
 וילך וילך
 ניצבים וילך ניצבים וילך
 האזינו האזינו
 וזאת הברכה וזאת הברכה
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך