To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
בין המיצרים | קול צופייך - דברים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - דברים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: מטות מסעי
מטות מסעי
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר לחורבן
כל הדינים של ימי בין המצרים • מנהגי אבלות על חורבן הבית במשך השנה • כל דיני שיור אמה על אמה לא מסויידת - בבית שכור, בבית מדרש, ובבחורי ישיבות בפנימיה • שבירת כוס בחתונה • זכר לחורבן בתכשיטי נשים
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב
מעלת דיבורו של האדם והחובה לעמוד בהבטחותיו ובדיבורו • דברי אבילות שנוהגים בהם מראש חודש אב • רחיצה וכיבוס בימים אלו • אכילת בשר ושתיית יין • דין סעודת מצווה • הבדלה בשבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשנ''ט - בן המיצרים
הצער הנדרש מאיתנו על חורבן הבית • מצווה לשוב בימים אלו בתשובה • זהירות מכניסה למקום סכנה • תקנות שקבעום בבין המצרים • קריעה על מקום המקדש ועל חורבן ערי ישראל
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תש''ס - דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
גבולות והבטחת ארץ ישראל • שירים כל השנה בסעודת מצווה ומה מותר לשמוע בימים אלו • ימי סכנה ודין • זהירות מלהכות את הילדים • השפעה על ילד ותלמיד בכוח הדיבור • דברים שצריך להיזהר בהם מפני הסכנה כגון: מעקה
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''א - הלכות בין המצרים מראש חודש אב
הפטרה בשבתות של שלושת השבועות • הפטרה של ראש חודש אב שחל בשבת • מכירה לגוי דבר האסור לישראל, בחשש שימכור לישראל שוב • לעג לרש במתים • משנכנס אב ממעטים בשמחה • דיני שבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות נדרים
מעלת וכוח הדיבור • עניין הנדרים • עוון וחומרת לשון הרע • מצוות תלמוד תורה • שילוב של פרנסה ולימוד תורה • אסור לאדם לידור ללא סיבה או מטרה • דין הנודר בכתיבה או בחלום
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת מטות-מסעי - תשס''ד - בין המיצרים, זכר לחורבן
מעלת וכוח הדיבור שמשפיע במציאות • זהירות בנדרים או שבועות • עשיית תשובה בבין המצרים • הנהגות זכר לחורבן במשך השנה, ובבין המצרים • אמירת תיקון חצות ביום • מהלכות מוקצה.
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ו - הלכות נדרים
קדושת דיבור האדם • התרת נדרים ביחיד מומחה • זהירות בנדרים • נדבר בלב • נדר בחלום ולדבר מצווה • הפרת הנדר על ידי פתח וחרטה • נדרי אשתו • הפרשת תרומות ומעשרות במחשבה
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ו
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ז – הלכות נדרים
קדושת דיבורו של האדם • התרת נדרים דווקא במומחה • הגעלת כלים • טבילת כלים • חציצה בכלי • זהירות בנדרים • נדרים לזירוז במצוות • התרת נדרי אשתו
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תכנית לערב שבת פרשת דברים ..
להמשך
קול צופייך - פרשת דברים ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי ..
להמשך