To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: מטות מסעי
מטות מסעי
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר לחורבן
כל הדינים של ימי בין המצרים • מנהגי אבלות על חורבן הבית במשך השנה • כל דיני שיור אמה על אמה לא מסויידת - בבית שכור, בבית מדרש, ובבחורי ישיבות בפנימיה • שבירת כוס בחתונה • זכר לחורבן בתכשיטי נשים
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב
מעלת דיבורו של האדם והחובה לעמוד בהבטחותיו ובדיבורו • דברי אבילות שנוהגים בהם מראש חודש אב • רחיצה וכיבוס בימים אלו • אכילת בשר ושתיית יין • דין סעודת מצווה • הבדלה בשבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשנ''ט - בן המיצרים
הצער הנדרש מאיתנו על חורבן הבית • מצווה לשוב בימים אלו בתשובה • זהירות מכניסה למקום סכנה • תקנות שקבעום בבין המצרים • קריעה על מקום המקדש ועל חורבן ערי ישראל
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תש''ס - דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
גבולות והבטחת ארץ ישראל • שירים כל השנה בסעודת מצווה ומה מותר לשמוע בימים אלו • ימי סכנה ודין • זהירות מלהכות את הילדים • השפעה על ילד ותלמיד בכוח הדיבור • דברים שצריך להיזהר בהם מפני הסכנה כגון: מעקה
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''א - הלכות בין המצרים מראש חודש אב
הפטרה בשבתות של שלושת השבועות • הפטרה של ראש חודש אב שחל בשבת • מכירה לגוי דבר האסור לישראל, בחשש שימכור לישראל שוב • לעג לרש במתים • משנכנס אב ממעטים בשמחה • דיני שבוע שחל בו תשעה באב
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות נדרים
מעלת וכוח הדיבור • עניין הנדרים • עוון וחומרת לשון הרע • מצוות תלמוד תורה • שילוב של פרנסה ולימוד תורה • אסור לאדם לידור ללא סיבה או מטרה • דין הנודר בכתיבה או בחלום
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת מטות-מסעי - תשס''ד - בין המיצרים, זכר לחורבן
מעלת וכוח הדיבור שמשפיע במציאות • זהירות בנדרים או שבועות • עשיית תשובה בבין המצרים • הנהגות זכר לחורבן במשך השנה, ובבין המצרים • אמירת תיקון חצות ביום • מהלכות מוקצה.
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ו - הלכות נדרים
קדושת דיבור האדם • התרת נדרים ביחיד מומחה • זהירות בנדרים • נדבר בלב • נדר בחלום ולדבר מצווה • הפרת הנדר על ידי פתח וחרטה • נדרי אשתו • הפרשת תרומות ומעשרות במחשבה
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ו
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ז – הלכות נדרים
קדושת דיבורו של האדם • התרת נדרים דווקא במומחה • הגעלת כלים • טבילת כלים • חציצה בכלי • זהירות בנדרים • נדרים לזירוז במצוות • התרת נדרי אשתו
להמשך
מטות מסעי
תמוז   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך