To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: שופטים
שופטים
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות השחר
חודש אלול הוא זמן שמשה רבינו עלה לשמיים לאחר חטא העגל • אמירת סליחות • קימה באשמורת הבוקר • ברכות השחר וברכות התורה • אכילה קודם תפילה וסליחות • להעמיד שופטים לעצמו שלא יחטא • רדיפת צדק
להמשך
שופטים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ושבועות
ה'שופטים' וה'שוטרים' שצריך כל יהודי להעמיד לעצמו • הכנה לימים נוראים • התרת נדרים • נדרים שנדר במחשבה או בחלום • התרת נדרי אשתו וביתו • התרת נדר על ידי שליח • התרה למנהג שנהג בו שלוש פעמים.
להמשך
שופטים
אלול   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ט - חודש אלול, שופר , סליחות
עליית משה רבינו לשמיים בחודש אלול • האופן הראוי לאמירת סליחות - לימוד תורה ותיקון חצות או סליחות • סליחות באשמורת הבוקר • תשובה ותפילה כהכנה לראש השנה.
להמשך
שופטים
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שופטים תש''ס - חודש אלול ושמיטה
קיום מצוות מביא לאהבת ה' • חודש אלול תשובה מאהבה מביאים לדביקות בה' • אתרוג בשנת השמיטה • סחורה בפירות שביעית • הפקר השדה בשנת השמיטה • כיצד קונים פירות בשביעית.
להמשך
שופטים
אב   תש"ס
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''א - אלול ותשובה
עניין שופר בחודש אלול לעורר את האדם • עליית משה רבינו לשמיים הכשירה את ימי אלול לחזרה בתשובה • כיצד לחזור בתשובה • מעלתה של התשובה
להמשך
שופטים
אלול   תשס"א
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ג - חודש אלול וענייני תשובה
תקיעת שופר בחודש אלול כהכנה לימים נוראים • זהירות במה שמוציא משפתיו ובפרט בעניין נדרים • שמירת העניים והאוזניים מדברים אסורים • סדר התשובה הראויה • אמירת סליחות ארבעים יום כדי להגיע נקיים לימים ..
להמשך
שופטים
אב   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ה - דיני חודש אלול
העמדת שופטים ושוטרים אישיים ליהודי • זהירות ושמירה מחטא • עבירות שבין אדם למקום • עבירות שבין אדם לחברו • תוספת בלימוד תורה ובקיום מצוות באלול • הכנה לראש השנה • דקדוק במצוות
להמשך
שופטים
אלול   תשס"ה
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ו - סליחות והלכות תפילה
שופטים ושוטרים בגופן של האדם • זהירות מעבירה ונדנודי עבירה • השתדלות האדם בתשובה • איתערותא דלתתא • תפילתו של האדם • הכנה לתפילה • זמן תפילה • קראית ספר תורה • קדושת בית הכנסת
להמשך
שופטים
אב   תשס"ו
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ז – הלכות חודש אלול
שופטים ושוטרים - אברי האדם מעידים עליו • שופטים ונביאים בעם ישראל עפ"י התורה • זכיה בארץ • הכנה ליום הדין • חודש אלול • סליחות ותקיעת שופר • דיני ומנהגי ראש חודש • דיני יעלה ויבוא
להמשך
שופטים
אב   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך