To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: שופטים
שופטים
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות השחר
חודש אלול הוא זמן שמשה רבינו עלה לשמיים לאחר חטא העגל • אמירת סליחות • קימה באשמורת הבוקר • ברכות השחר וברכות התורה • אכילה קודם תפילה וסליחות • להעמיד שופטים לעצמו שלא יחטא • רדיפת צדק
להמשך
שופטים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ושבועות
ה'שופטים' וה'שוטרים' שצריך כל יהודי להעמיד לעצמו • הכנה לימים נוראים • התרת נדרים • נדרים שנדר במחשבה או בחלום • התרת נדרי אשתו וביתו • התרת נדר על ידי שליח • התרה למנהג שנהג בו שלוש פעמים.
להמשך
שופטים
אלול   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ט - חודש אלול, שופר , סליחות
עליית משה רבינו לשמיים בחודש אלול • האופן הראוי לאמירת סליחות - לימוד תורה ותיקון חצות או סליחות • סליחות באשמורת הבוקר • תשובה ותפילה כהכנה לראש השנה.
להמשך
שופטים
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שופטים תש''ס - חודש אלול ושמיטה
קיום מצוות מביא לאהבת ה' • חודש אלול תשובה מאהבה מביאים לדביקות בה' • אתרוג בשנת השמיטה • סחורה בפירות שביעית • הפקר השדה בשנת השמיטה • כיצד קונים פירות בשביעית.
להמשך
שופטים
אב   תש"ס
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''א - אלול ותשובה
עניין שופר בחודש אלול לעורר את האדם • עליית משה רבינו לשמיים הכשירה את ימי אלול לחזרה בתשובה • כיצד לחזור בתשובה • מעלתה של התשובה
להמשך
שופטים
אלול   תשס"א
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ג - חודש אלול וענייני תשובה
תקיעת שופר בחודש אלול כהכנה לימים נוראים • זהירות במה שמוציא משפתיו ובפרט בעניין נדרים • שמירת העניים והאוזניים מדברים אסורים • סדר התשובה הראויה • אמירת סליחות ארבעים יום כדי להגיע נקיים לימים ..
להמשך
שופטים
אב   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ה - דיני חודש אלול
העמדת שופטים ושוטרים אישיים ליהודי • זהירות ושמירה מחטא • עבירות שבין אדם למקום • עבירות שבין אדם לחברו • תוספת בלימוד תורה ובקיום מצוות באלול • הכנה לראש השנה • דקדוק במצוות
להמשך
שופטים
אלול   תשס"ה
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ו - סליחות והלכות תפילה
שופטים ושוטרים בגופן של האדם • זהירות מעבירה ונדנודי עבירה • השתדלות האדם בתשובה • איתערותא דלתתא • תפילתו של האדם • הכנה לתפילה • זמן תפילה • קראית ספר תורה • קדושת בית הכנסת
להמשך
שופטים
אב   תשס"ו
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ז – הלכות חודש אלול
שופטים ושוטרים - אברי האדם מעידים עליו • שופטים ונביאים בעם ישראל עפ"י התורה • זכיה בארץ • הכנה ליום הדין • חודש אלול • סליחות ותקיעת שופר • דיני ומנהגי ראש חודש • דיני יעלה ויבוא
להמשך
שופטים
אב   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך