To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: כי תצא
כי תצא
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ז - עירוב תבשילין
מעלתה של התשובה • תשובה לעומת תפילה וצום • חלום דניאל • תשובה מבטלת גזירה • הלכות עירוב תבשילין • נוסח העירוב • המלאכות אותם העירוב מתיר לעשות ביום טוב לשבת קודש
להמשך
כי תצא
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת וידוי
המלחמה התמידית עם יצר הרע שנקרא "אויב" • אופן פירוט החטאים בווידוי • צורת הוידוי לנשים ולגברים • איך מתוודים על חטאים שונים • פירוט החטא • וידוי בקול, ובלשון רבים
להמשך
כי תצא
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים וראש השנה
מעלת וכוח הדיבור • זהירות וכוחם של הנדרים • התרת נדרים והתרה על ידי שליח • התרה לאשתו • שופר בראש השנה שחל בשבת • תענית בראש השנה • אכילת מגדנות
להמשך
כי תצא
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תצא תש''ס - הלכות תקיעות, קידוש והבדלה
מעלת השופר • תקיעת שופר במשך היום • זהירות מהפסק במהלך התקיעות • שלא להפסיק בברכה • סדר התקיעות • ברכה על כוס שמקדש עליה • פרטי הלכות בכוס של ברכה
להמשך
כי תצא
אלול   תש"ס
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''א - אלול ותשובה, שופר וראש השנה
מלחמה עם האויב פנים ואחור - יצר הרע • מעלת התשובה בחודש אלול • מעלתו של חודש אלול • אמירת בקשות ותחנונים בחודש זה • שופר לעורר את הלב ואת זכותם של האבות הקדושים
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"א
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ב - הלכות תשובה ודין מבטל כלי מהיכנו
ההכנה הדרושה ליום הדין • מינוי "שופטים" לאדם על מנת לנצח את היצר הרע • מעלת התשובה • זהירות בשבת ממוקצה • זהירות מדברים שרגיל לעשותם ביום חול
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ב
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ג - מהלכות תשובה
תיקון החטאים - על ידי התשובה • מעלתה של התשובה • ארבעה חילוקי כפרה • אופן החזרה בתשובה והתיקון של עוון חילול ה' • תשובה אמיתית מגיעה עם שברון לב
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ג
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ד - דיני השבת אבדה ושכר שכיר
המלחמה התמידית והיומיומית של האדם ביצר הרע • ניצחון היצר ? להילחם בו בדרכיו • מצוות "ביומו תיתן שכרו" • מצוות השבת אבידה • מעלתה של התפילה • משא ומתן באמונה • מלחמת עמלק • יציאה ידי חובה בפרשת זכור
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ד
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ה - דיני אונאה בממון ובדיבור
מלחמת היצר מול האדם • חשיבות קיום המצוות בין אדם לחבירו בהידור • משא ומתן באמונה • מה הפירוש "אבן שלימה" • הכנה ליום הדין • הונאת דברים והונאת ממון • גמילות חסדים
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ה
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ו - הלכות מעקה, ריבית, וזכירת עמלק.
מלחמת האדם ביצרו יומם ולילה • הדרך המנוסה לנצח את היצר • התורה היא רפואה • איסור לבישת גבר שמלת אשה • מצוות מעקה • איסור ריבית • מלחמת עמלק • פרשת זכור
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ו
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ז – דיני רפואה בשבת
מלחמת היצר ותחבולותיו • תחבולות לניצחון על היצר • משא ומתן באמונה • מחיית עמלק • פרשת זכור • שימוש ועשיית רפואה בשבת • דיני יולדת • בושם בשבת • רחיצה בשבת
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך