To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: כי תצא
כי תצא
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ז - עירוב תבשילין
מעלתה של התשובה • תשובה לעומת תפילה וצום • חלום דניאל • תשובה מבטלת גזירה • הלכות עירוב תבשילין • נוסח העירוב • המלאכות אותם העירוב מתיר לעשות ביום טוב לשבת קודש
להמשך
כי תצא
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת וידוי
המלחמה התמידית עם יצר הרע שנקרא "אויב" • אופן פירוט החטאים בווידוי • צורת הוידוי לנשים ולגברים • איך מתוודים על חטאים שונים • פירוט החטא • וידוי בקול, ובלשון רבים
להמשך
כי תצא
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים וראש השנה
מעלת וכוח הדיבור • זהירות וכוחם של הנדרים • התרת נדרים והתרה על ידי שליח • התרה לאשתו • שופר בראש השנה שחל בשבת • תענית בראש השנה • אכילת מגדנות
להמשך
כי תצא
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תצא תש''ס - הלכות תקיעות, קידוש והבדלה
מעלת השופר • תקיעת שופר במשך היום • זהירות מהפסק במהלך התקיעות • שלא להפסיק בברכה • סדר התקיעות • ברכה על כוס שמקדש עליה • פרטי הלכות בכוס של ברכה
להמשך
כי תצא
אלול   תש"ס
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''א - אלול ותשובה, שופר וראש השנה
מלחמה עם האויב פנים ואחור - יצר הרע • מעלת התשובה בחודש אלול • מעלתו של חודש אלול • אמירת בקשות ותחנונים בחודש זה • שופר לעורר את הלב ואת זכותם של האבות הקדושים
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"א
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ב - הלכות תשובה ודין מבטל כלי מהיכנו
ההכנה הדרושה ליום הדין • מינוי "שופטים" לאדם על מנת לנצח את היצר הרע • מעלת התשובה • זהירות בשבת ממוקצה • זהירות מדברים שרגיל לעשותם ביום חול
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ב
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ג - מהלכות תשובה
תיקון החטאים - על ידי התשובה • מעלתה של התשובה • ארבעה חילוקי כפרה • אופן החזרה בתשובה והתיקון של עוון חילול ה' • תשובה אמיתית מגיעה עם שברון לב
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ג
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ד - דיני השבת אבדה ושכר שכיר
המלחמה התמידית והיומיומית של האדם ביצר הרע • ניצחון היצר ? להילחם בו בדרכיו • מצוות "ביומו תיתן שכרו" • מצוות השבת אבידה • מעלתה של התפילה • משא ומתן באמונה • מלחמת עמלק • יציאה ידי חובה בפרשת זכור
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ד
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ה - דיני אונאה בממון ובדיבור
מלחמת היצר מול האדם • חשיבות קיום המצוות בין אדם לחבירו בהידור • משא ומתן באמונה • מה הפירוש "אבן שלימה" • הכנה ליום הדין • הונאת דברים והונאת ממון • גמילות חסדים
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ה
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ו - הלכות מעקה, ריבית, וזכירת עמלק.
מלחמת האדם ביצרו יומם ולילה • הדרך המנוסה לנצח את היצר • התורה היא רפואה • איסור לבישת גבר שמלת אשה • מצוות מעקה • איסור ריבית • מלחמת עמלק • פרשת זכור
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ו
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ז – דיני רפואה בשבת
מלחמת היצר ותחבולותיו • תחבולות לניצחון על היצר • משא ומתן באמונה • מחיית עמלק • פרשת זכור • שימוש ועשיית רפואה בשבת • דיני יולדת • בושם בשבת • רחיצה בשבת
להמשך
כי תצא
אלול   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך