To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: חיי שרה
חיי שרה
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק א'
כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות • מלאכה וסעודה קודם תפילת המנחה • המוסר השכל הגדול שלמדים מאליעזר עבד אברהם
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר בשבת
עקידת יצחק נעשתה בשמחה • קניית מערת המכפלה כקניין לדורות • מלאכת קושר בשבת • התנאים למלאכת קושר • זהירות מקשר שעושים מבלי שימת לב
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תש''ס - הלכות משקאות בסעודה
קניין המקומות הקדושים בארץ ישראל • מערת המכפלה נקנתה דווקא בשקלים ולא במטבע אחר • ברכה שפוטרת את הכל • קביעת סעודה על יין בשבת • שתיית משקים בתוך הסעודה • קידוש במקום סעודה בשבת
להמשך
חיי שרה
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת חיי שרה תשס''א - פרחים בשמיטה
אברהם אבינו מנחיל את ירושתו ליצחק בנו • מנגד את בני הפילגשים אברהם אבינו שולח עם מתנות • קדושת שביעית בירקות • קדושת שביעית בפרחים ובצמחים • במה צריך להיזהר כשקונה פרחים בשמיטה • דבש בשנת השמיטה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ב - הלכות טבילת כלים
קניין מערת המכפלה והשדות שמסביב - על ידי אברהם אבינו • כלי שהיה ברשות או שנוצר על ידי גוי לעניין טבילת כלים • מקום הטבילה • כלים הצריכים טבילה - וטבילת מוצרי חשמל המשמשים לאכילה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ג - בעניין ארץ ישראל וכן בישול אחר בישול בשבת
פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה בחברון • קניין שדה המכפלה • תקומת הקרקע מיד גוי ליד ישראל • חינוך קטנים לתורה ויראת שמיים • גזל גוי • איסור מוקצה בשבת
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ד - מנחה ותשלומין
פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה • חייה של שרה אימנו - מעלותיה בחייה • חינוך של יצחק אבינו • מסירות נפש של האבות • קניית מערת המכפלה • חשיבותה של תפילת מנחה • אליהו הנביא נענה בתפילת המנחה • מלאכה קודם ..
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס"ה - דיני טבילת כלים, ותפלת מנחה
גדלותה של שרה בחייה ולאחר פטירתה • קניין מערת המכפלה • תקומת המערה מגוי לישראל • טבילת כלים • שבועת אליעזר בעניין כלתו של יצחק • תפילת מנחה - זמנה ואכילה ושתייה קודם תפילה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ו - תפילת מנחה
פטירת שרה אימנו ע"ה וגדלותה במידות ויראת שמיים • קניית מערת המכפלה • מידותיהן הנפלאות של שרה ורבקה אימנו ע"ה • תפילות כנגד קורבנות • תפילת מנחה וסגולותיה • זמן תפילת מנחה • מלאכה קודם מנחה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ז - דיני טבילת כלים
פטירתה של שרה אמנו והספד בעלה אברהם אבינו ע"ה • מסירותה של שרה למען בעלה ולמען ה' יתברך • קניין מערת המכפלה • עליית המדריגה של המערה מיד עפרון ליד אברהם • יציאת כלים מגוי ליהודי • טבילת כלים - ..
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ח – דיני טבילת כלים,בישולי גויים, וברכת הריח
הסתלקות שרה אמנו ע"ה לבית עולמה • גדלותה של שרה כל חייה • התכשיטים שרבקה קיבלה מאליעזר • קניין מערת המכפלה • תקומת מערת המכפלה • טבילת כלים • בישולי גויים
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך