To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: חיי שרה
חיי שרה
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק א'
כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות • מלאכה וסעודה קודם תפילת המנחה • המוסר השכל הגדול שלמדים מאליעזר עבד אברהם
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר בשבת
עקידת יצחק נעשתה בשמחה • קניית מערת המכפלה כקניין לדורות • מלאכת קושר בשבת • התנאים למלאכת קושר • זהירות מקשר שעושים מבלי שימת לב
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תש''ס - הלכות משקאות בסעודה
קניין המקומות הקדושים בארץ ישראל • מערת המכפלה נקנתה דווקא בשקלים ולא במטבע אחר • ברכה שפוטרת את הכל • קביעת סעודה על יין בשבת • שתיית משקים בתוך הסעודה • קידוש במקום סעודה בשבת
להמשך
חיי שרה
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת חיי שרה תשס''א - פרחים בשמיטה
אברהם אבינו מנחיל את ירושתו ליצחק בנו • מנגד את בני הפילגשים אברהם אבינו שולח עם מתנות • קדושת שביעית בירקות • קדושת שביעית בפרחים ובצמחים • במה צריך להיזהר כשקונה פרחים בשמיטה • דבש בשנת השמיטה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ב - הלכות טבילת כלים
קניין מערת המכפלה והשדות שמסביב - על ידי אברהם אבינו • כלי שהיה ברשות או שנוצר על ידי גוי לעניין טבילת כלים • מקום הטבילה • כלים הצריכים טבילה - וטבילת מוצרי חשמל המשמשים לאכילה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ג - בעניין ארץ ישראל וכן בישול אחר בישול בשבת
פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה בחברון • קניין שדה המכפלה • תקומת הקרקע מיד גוי ליד ישראל • חינוך קטנים לתורה ויראת שמיים • גזל גוי • איסור מוקצה בשבת
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ד - מנחה ותשלומין
פטירת שרה אמנו ע"ה וקבורתה • חייה של שרה אימנו - מעלותיה בחייה • חינוך של יצחק אבינו • מסירות נפש של האבות • קניית מערת המכפלה • חשיבותה של תפילת מנחה • אליהו הנביא נענה בתפילת המנחה • מלאכה קודם ..
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס"ה - דיני טבילת כלים, ותפלת מנחה
גדלותה של שרה בחייה ולאחר פטירתה • קניין מערת המכפלה • תקומת המערה מגוי לישראל • טבילת כלים • שבועת אליעזר בעניין כלתו של יצחק • תפילת מנחה - זמנה ואכילה ושתייה קודם תפילה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ו - תפילת מנחה
פטירת שרה אימנו ע"ה וגדלותה במידות ויראת שמיים • קניית מערת המכפלה • מידותיהן הנפלאות של שרה ורבקה אימנו ע"ה • תפילות כנגד קורבנות • תפילת מנחה וסגולותיה • זמן תפילת מנחה • מלאכה קודם מנחה
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ז - דיני טבילת כלים
פטירתה של שרה אמנו והספד בעלה אברהם אבינו ע"ה • מסירותה של שרה למען בעלה ולמען ה' יתברך • קניין מערת המכפלה • עליית המדריגה של המערה מיד עפרון ליד אברהם • יציאת כלים מגוי ליהודי • טבילת כלים - ..
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשס''ח – דיני טבילת כלים,בישולי גויים, וברכת הריח
הסתלקות שרה אמנו ע"ה לבית עולמה • גדלותה של שרה כל חייה • התכשיטים שרבקה קיבלה מאליעזר • קניין מערת המכפלה • תקומת מערת המכפלה • טבילת כלים • בישולי גויים
להמשך
חיי שרה
חשוון   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך