To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: וישלח
וישלח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
יעקב אבינו שומר על שלימותו הרוחנית גם בהיותו בבית לבן • שמירת התרי"ג מצוות בבית לבן הארמי • מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה • הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו עמידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מטרת היוונים עקירת עם ישראל מהשורש • האם מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בעצמה הודאה על הנס ? • הדלקה בשמחה • הודאה על הניסים ..
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וישלח - תש''ס - הלכות חנוכה
אמירת והזכרת "על הנסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון • שכח להזכיר "על הניסים" • בכל יום מימות חנוכה אומרים הלל שלם ובברכה • הודאה על העבר והווה ובקשה על העתיד • שמן זית מהודר
להמשך
וישלח
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת וישלח תשס''א - מהלכות הפרשה חלה
מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ • הפרשת חלה מבצק • שיעור הקמח על מנת להפריש בברכה • הפרשה על כל הקמח • ברכה על ההפרשה • הדלקת נר חנוכה • עשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ב - הלכות חנוכה א'
עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו הרשע • מידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מצוות קידוש החודש • קידוש החודש על ידי בית דין • נס חנוכה • שמן וברכות ההדלקה • הודאה על הנס
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ג - הלכות בעניין ריבית
עמידת יעקב מול עשיו הרשע – יהודי מול אומות העולם • איסור ריבית • ריבית בהשאלה והלוואה בין שכנים • עשיית צדקה וחסד • צדקה בזמן הזה
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ד - הלכות קקירת שמע ותפילה
פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה מדאורייתא • זמן, כוונה, וברכות קריאת שמע
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ה - הלכות קריאת שמע
פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה מדאורייתא • זמן, כוונה, וברכות קריאת שמע
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ו - הלכות שבת
מלאכיו של יעקב מול עשו הרשע • זהירות ונקיות מחטאים • לא להתקפל בפני גוי • זהירות מהנהגות ימי החול בשבת קודש • צורת הדיבור וההלכה בשבת • מלאכות שרגיל לעשותם בחול
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ז - הלכות שבת
יעקב מול עשיו בלא פחד • לימוד הלכות שבת • מלאכת טוחן - לש - סוחט, קורע, מרסק • נס חנוכה • מצוות שנעשות בשמן זית • לימוד תורה • הידור במצוות
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ח - הלכות קריאת שמע
עמידת יעקב מידת "תפארת" - כוח התורה מול עשו האויב • קיום תרי"ג מצוות • חיוב קריאת שמע • הכוונה בקריאה שמע • מצוות דקדוק באותיותיה • זמנה של קריאת שמע • קריאתה ביישוב הדעת ודיני הפסק באמצע קריאת ..
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך