To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: וישלח
וישלח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
יעקב אבינו שומר על שלימותו הרוחנית גם בהיותו בבית לבן • שמירת התרי"ג מצוות בבית לבן הארמי • מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה • הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו עמידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מטרת היוונים עקירת עם ישראל מהשורש • האם מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בעצמה הודאה על הנס ? • הדלקה בשמחה • הודאה על הניסים ..
להמשך
וישלח
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וישלח - תש''ס - הלכות חנוכה
אמירת והזכרת "על הנסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון • שכח להזכיר "על הניסים" • בכל יום מימות חנוכה אומרים הלל שלם ובברכה • הודאה על העבר והווה ובקשה על העתיד • שמן זית מהודר
להמשך
וישלח
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת וישלח תשס''א - מהלכות הפרשה חלה
מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ • הפרשת חלה מבצק • שיעור הקמח על מנת להפריש בברכה • הפרשה על כל הקמח • ברכה על ההפרשה • הדלקת נר חנוכה • עשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ב - הלכות חנוכה א'
עמידתו האיתנה של יעקב אבינו ע"ה כנגד עשיו הרשע • מידת עם ישראל מול כל אומות העולם • מצוות קידוש החודש • קידוש החודש על ידי בית דין • נס חנוכה • שמן וברכות ההדלקה • הודאה על הנס
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ג - הלכות בעניין ריבית
עמידת יעקב מול עשיו הרשע – יהודי מול אומות העולם • איסור ריבית • ריבית בהשאלה והלוואה בין שכנים • עשיית צדקה וחסד • צדקה בזמן הזה
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ד - הלכות קקירת שמע ותפילה
פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה מדאורייתא • זמן, כוונה, וברכות קריאת שמע
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ה - הלכות קריאת שמע
פגישת יעקב ועשיו והמאבק התמידי • מאבק יעקב עם המלאך • מעלת ומעלת קריאת שמע • קריאת שמע - מצווה מדאורייתא • זמן, כוונה, וברכות קריאת שמע
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ו - הלכות שבת
מלאכיו של יעקב מול עשו הרשע • זהירות ונקיות מחטאים • לא להתקפל בפני גוי • זהירות מהנהגות ימי החול בשבת קודש • צורת הדיבור וההלכה בשבת • מלאכות שרגיל לעשותם בחול
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ז - הלכות שבת
יעקב מול עשיו בלא פחד • לימוד הלכות שבת • מלאכת טוחן - לש - סוחט, קורע, מרסק • נס חנוכה • מצוות שנעשות בשמן זית • לימוד תורה • הידור במצוות
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וישלח - תשס''ח - הלכות קריאת שמע
עמידת יעקב מידת "תפארת" - כוח התורה מול עשו האויב • קיום תרי"ג מצוות • חיוב קריאת שמע • הכוונה בקריאה שמע • מצוות דקדוק באותיותיה • זמנה של קריאת שמע • קריאתה ביישוב הדעת ודיני הפסק באמצע קריאת ..
להמשך
וישלח
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך