To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: וישב
וישב
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ב'
אהבת יעקב ע"ה לבנו ליוסף הצדיק • הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ב'
היחס המיוחד והקשר העמוק בין יעקב אבינו לבנו יוסף הצדיק • הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות מהודרות • שמן ופתילות בשיעור הנדרש • שימוש בנותר השמן והפתילות
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''א - הלכות חנוכה
עוצמת נס שבחג החנוכה • בין שלל מטרות הנס - מניעת חילול ה' • זמן ההדלקה ועד מתי אפשרי להדליק בברכה • הדלקה בבית הכנסת ובמוצאי שבת • סדר הברכות • הקריאות בתורה בימי חנוכה
להמשך
וישב
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ב - הלכות חנוכה חלק ב'
צדיקים בעולם הזה אינם ישיבתם בשלווה • הגדרת המהדרין מן המהדרין בחנוכה • אכילת מאכלי חלב בחנוכה • באיזו חנוכיות אין מדליקין בהם • מי חייב להדליק, מקום ההדלקה • כל הלכות חנוכה
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ד - הלכות חנוכה
מלחמות היוונים • נס המלחמה • אמירת הלל בחנוכה • הדלקת נר חנוכה • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • הדלקת אורח באכסניה • התעלות בעבודת ה'
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ה - הלכות חנוכה - א'
מלחמת בני יעקב בגויים שמסביב • האחדות הנפלאה בעם ישראל • הנזק הנוראי מהמחלוקת • התורה שורש כל יסוד העולם • מעלת התמיכה בבני תורה • מצוות פרסום הנס • מצוות הדלקת נרות חנוכה והודאה על הנס
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ו - הלכות חנוכה - א'
מהם הדרכים בעבודת ה' ובמידות שהורישו לנו האבות הקדושים ושנתנו אברהם ויצחק ביעקב ? • מעלת לימוד התורה • כוחו של יוסף • יוסף במצרים • מהי ההגדרה של " פירסום הנס" • הלכות חנוכה ופרטיהם
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ז - הלכות חנוכה
עמידת יעקב אבינו כנגד עשו הרשע • בני ישראל בעתיד מול בני עשו שבכל דור ודור • נס חנוכה - מלחמות וגזירות היוונים • כוח התורה בעבר בהווה ובעתיד • הדלקת הנרות וזמן ההדלקה • מצוות הדלקה בשמן • מקום ..
להמשך
וישב
תשרי   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ח - דיני אוהל בשבת
חינוך הבנים והבנות לתורה ולמצוות • יוסף הצדיק ממשיכו של יעקב אבינו ע"ה • מכירת יוסף הצדיק • מעשה ראובן • חשבון הנפש של יוסף • אוהל בשבת - תוקע בשבת • אמונה בה' בכל מצב
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך