To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: וישב
וישב
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ב'
אהבת יעקב ע"ה לבנו ליוסף הצדיק • הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ב'
היחס המיוחד והקשר העמוק בין יעקב אבינו לבנו יוסף הצדיק • הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות מהודרות • שמן ופתילות בשיעור הנדרש • שימוש בנותר השמן והפתילות
להמשך
וישב
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''א - הלכות חנוכה
עוצמת נס שבחג החנוכה • בין שלל מטרות הנס - מניעת חילול ה' • זמן ההדלקה ועד מתי אפשרי להדליק בברכה • הדלקה בבית הכנסת ובמוצאי שבת • סדר הברכות • הקריאות בתורה בימי חנוכה
להמשך
וישב
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ב - הלכות חנוכה חלק ב'
צדיקים בעולם הזה אינם ישיבתם בשלווה • הגדרת המהדרין מן המהדרין בחנוכה • אכילת מאכלי חלב בחנוכה • באיזו חנוכיות אין מדליקין בהם • מי חייב להדליק, מקום ההדלקה • כל הלכות חנוכה
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ד - הלכות חנוכה
מלחמות היוונים • נס המלחמה • אמירת הלל בחנוכה • הדלקת נר חנוכה • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • הדלקת אורח באכסניה • התעלות בעבודת ה'
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ה - הלכות חנוכה - א'
מלחמת בני יעקב בגויים שמסביב • האחדות הנפלאה בעם ישראל • הנזק הנוראי מהמחלוקת • התורה שורש כל יסוד העולם • מעלת התמיכה בבני תורה • מצוות פרסום הנס • מצוות הדלקת נרות חנוכה והודאה על הנס
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ו - הלכות חנוכה - א'
מהם הדרכים בעבודת ה' ובמידות שהורישו לנו האבות הקדושים ושנתנו אברהם ויצחק ביעקב ? • מעלת לימוד התורה • כוחו של יוסף • יוסף במצרים • מהי ההגדרה של " פירסום הנס" • הלכות חנוכה ופרטיהם
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ז - הלכות חנוכה
עמידת יעקב אבינו כנגד עשו הרשע • בני ישראל בעתיד מול בני עשו שבכל דור ודור • נס חנוכה - מלחמות וגזירות היוונים • כוח התורה בעבר בהווה ובעתיד • הדלקת הנרות וזמן ההדלקה • מצוות הדלקה בשמן • מקום ..
להמשך
וישב
תשרי   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ח - דיני אוהל בשבת
חינוך הבנים והבנות לתורה ולמצוות • יוסף הצדיק ממשיכו של יעקב אבינו ע"ה • מכירת יוסף הצדיק • מעשה ראובן • חשבון הנפש של יוסף • אוהל בשבת - תוקע בשבת • אמונה בה' בכל מצב
להמשך
וישב
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך