To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: מקץ
מקץ
קול צופייך - פרשת מקץ - תשנ''ח - הלכות חנוכה ג'
תוכחתו של יוסף לאחיו • בכיו של יוסף • הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת • דיני ההדלקה במוצאי שבת ובבית הכנסת • קריאת התורה בימי חנוכה
להמשך
מקץ
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת מקץ תשס''א - הלכות חנוכה
הדלקת נרות חנוכה - מוסיף והולך • התמעטות הטומאה רק על ידי הוספת האור • סדר הקריאה בתורה בימי חנוכה • הזכרת על הניסים ויעלה ויבוא • טילטול הנרות לאחר שכבתה החנוכיה
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ב - הלכות חנוכה ג'
קריאת התורה בשבת חנוכה שחל בה בראש חודש • קדיש לאחר הקריאה בתורה • ההפטרה בשבת ראש חודש וחנוכה • הדלקה בערב שבת • הדליק את החנוכייה וכבתה
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ג - חנוכת המזבח וחג החנוכה
הסיבה לקריאת קרבנות הנשיאים בחנוכה • הנס המיוחד שנעשה בפח השמן • רק בחנוכה "מהדרין מן המהדרין " • הזכרת "על הניסים" בחנוכה במוצאי שבת שבו מסתיים חג החנוכה • מעלת הכתב העברי • זהירות בשם ה'.
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ה - הלכות חנוכה - ב'
חלומות עבדי פרעה שר המשקים ושר האופים • פתרון החלומות לפרעה ולשריו • ירידת יעקב למצרים • הקמת בית מדרש • פרסום הנס בחנוכה • דיני הדלקת נרות חנוכה • זמן ההדלקה ביום חול ובערב שבת • יום וקדושת ראש חודש
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ו - הלכות חנוכה – חלק ב'
יציאת יוסף מהבור לאחר 12 שנים • פתרון חלומות פרעה על ידי יוסף הצדיק • הדלקת נרות חנוכה • סדר ההדלקה הנכון והנחת הנרות • שבת חנוכה • הדלקה ליד פתח • אמירת "על הניסים" והלל שלם
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ז - דיני מוקצה
חכמת יוסף הצדיק ע"ה מול פרעה הרשע • פגישת יוסף ואחיו במצרים • איסור והגדרת מוקצה • סוגי המוקצה השונים וצורת טלטולם • דרכי טלטול מוקצה • צורת הדיבור וההליכה האסורים והמותרים בשבת קודש
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ח - חנוכה הלכה למעשה
מלחמת היוונים בעם ובתורת ישראל • טומאתם של היוונים ודומיהם • זמן ההדלקה למהדרין, לכתחילה, ובדיעבד • פרסום הנס • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • כוונה בברכה • איך זוכים לתוספת ביראת שמים ?
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך