To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: מקץ
מקץ
קול צופייך - פרשת מקץ - תשנ''ח - הלכות חנוכה ג'
תוכחתו של יוסף לאחיו • בכיו של יוסף • הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת • דיני ההדלקה במוצאי שבת ובבית הכנסת • קריאת התורה בימי חנוכה
להמשך
מקץ
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת מקץ תשס''א - הלכות חנוכה
הדלקת נרות חנוכה - מוסיף והולך • התמעטות הטומאה רק על ידי הוספת האור • סדר הקריאה בתורה בימי חנוכה • הזכרת על הניסים ויעלה ויבוא • טילטול הנרות לאחר שכבתה החנוכיה
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ב - הלכות חנוכה ג'
קריאת התורה בשבת חנוכה שחל בה בראש חודש • קדיש לאחר הקריאה בתורה • ההפטרה בשבת ראש חודש וחנוכה • הדלקה בערב שבת • הדליק את החנוכייה וכבתה
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ג - חנוכת המזבח וחג החנוכה
הסיבה לקריאת קרבנות הנשיאים בחנוכה • הנס המיוחד שנעשה בפח השמן • רק בחנוכה "מהדרין מן המהדרין " • הזכרת "על הניסים" בחנוכה במוצאי שבת שבו מסתיים חג החנוכה • מעלת הכתב העברי • זהירות בשם ה'.
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ה - הלכות חנוכה - ב'
חלומות עבדי פרעה שר המשקים ושר האופים • פתרון החלומות לפרעה ולשריו • ירידת יעקב למצרים • הקמת בית מדרש • פרסום הנס בחנוכה • דיני הדלקת נרות חנוכה • זמן ההדלקה ביום חול ובערב שבת • יום וקדושת ראש חודש
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ו - הלכות חנוכה – חלק ב'
יציאת יוסף מהבור לאחר 12 שנים • פתרון חלומות פרעה על ידי יוסף הצדיק • הדלקת נרות חנוכה • סדר ההדלקה הנכון והנחת הנרות • שבת חנוכה • הדלקה ליד פתח • אמירת "על הניסים" והלל שלם
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ז - דיני מוקצה
חכמת יוסף הצדיק ע"ה מול פרעה הרשע • פגישת יוסף ואחיו במצרים • איסור והגדרת מוקצה • סוגי המוקצה השונים וצורת טלטולם • דרכי טלטול מוקצה • צורת הדיבור וההליכה האסורים והמותרים בשבת קודש
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת מקץ - תשס''ח - חנוכה הלכה למעשה
מלחמת היוונים בעם ובתורת ישראל • טומאתם של היוונים ודומיהם • זמן ההדלקה למהדרין, לכתחילה, ובדיעבד • פרסום הנס • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • כוונה בברכה • איך זוכים לתוספת ביראת שמים ?
להמשך
מקץ
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך