To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויחי
ויחי
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ח - כל דיני עשרה בטבת
ברכת יעקב הנצחית לבני יוסף • שמירה על גחלת היהדות גם בין הגויים • צום עשרה בטבת - על מה תיקנוהו - האיסורים בצום • עד מתי יכו לאכול ולשתות? • קריאת התורה וההפטרה בצום • ברכת כוהנים בצומות
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
ברכתו של יעקב אבינו לבניו ולנכדיו • תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויחי - תש''ס - תפילת מנחה
לימוד תורה בליל ה"ניטל" (חגם של הנוצרים) • מעלת תפילת מנחה • זמן תחילת וסוף תפילת מנחה לכתחילה ובדיעבד • תפילה לאחר השקיעה • אמירת י"ג מידות ונפילת אפיים לאחר השקיעה
להמשך
ויחי
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''א - הלכות מוקצה בנין וסתירה
קבורת יעקב אבינו במערת המכפלה וקניית הקבר • ברכת יעקב לפני פטירתו לבניו • גדרי מלאכת בונה • האם מותר להחזיר למקומו חלק מרהיט • מלאכות שרגיל לעשותם בחול • אסופת דינים הקשורים לשעון שבת
להמשך
ויחי
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ב - תענית עשרה בטבת
תענית עשרה בטבת • אבילות על החורבן • יום צום - יום תשובה • גזירת תעניות ציבור • נוסח תפילת ענינו • מתי אומרים עננו • קריאת התורה בתענית • דיני תענית חלום
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ג - הלכות שבת
מסע הלויתו של יעקב אבינו ממצרים לארץ ישראל • לווית המיטה על ידי הבנים • נוכחות מלכי אומות העולם במסע הלווית יעקב אבינו • טלטול כלים ושברי כלים בשבת • דינים שונים בכוס חד פעמית • טלטול מטריה • שימוש ..
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ד - דיני ברכת הגומל ושעשה לי נס
פטירתו של יעקב אבינו ע"ה • חשש האחים הקדושים מנקמת יוסף על מעשה המכירה • ברכת הגומל • מי הם החייבים בברכת הגומל ? • כיצד מברך הגומל • כל פרטי ודיני ברכת הגומל
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ה - הלכות תענית
הלווית יעקב אבינו ע"ה • כוחו של יוסף הצדיק • הנחת רוח של יעקב • ברכת יעקב לפני פטירתו לבניו • צום עשרה בטבת • הנהגת התפילות בצום • החייבים והפטורים מתענית • חשבון נפש ביום התענית
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויחי תשס''ו - הלכות תענית
שבועת יוסף הצדיק ליעקב אביו ע"ה • מצוות כיבוד הורים • מה ראה יעקב אבינו לאחרית הימים • תענית עשרה בטבת • חשבון נפש ביום התענית • אמירת "עננו" בתפילה • אבלות על בית המקדש
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ח - הלכות תענית
חינוך בני יוסף לתורה ומצוות • עשרה בטבת • תענית על החורבן והמצור • אכילה ושתיה קודם הצום • חשבון נפש בצום • עיסוק בענייני המקדש
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך