To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויחי
ויחי
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ח - כל דיני עשרה בטבת
ברכת יעקב הנצחית לבני יוסף • שמירה על גחלת היהדות גם בין הגויים • צום עשרה בטבת - על מה תיקנוהו - האיסורים בצום • עד מתי יכו לאכול ולשתות? • קריאת התורה וההפטרה בצום • ברכת כוהנים בצומות
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
ברכתו של יעקב אבינו לבניו ולנכדיו • תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית
להמשך
ויחי
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויחי - תש''ס - תפילת מנחה
לימוד תורה בליל ה"ניטל" (חגם של הנוצרים) • מעלת תפילת מנחה • זמן תחילת וסוף תפילת מנחה לכתחילה ובדיעבד • תפילה לאחר השקיעה • אמירת י"ג מידות ונפילת אפיים לאחר השקיעה
להמשך
ויחי
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''א - הלכות מוקצה בנין וסתירה
קבורת יעקב אבינו במערת המכפלה וקניית הקבר • ברכת יעקב לפני פטירתו לבניו • גדרי מלאכת בונה • האם מותר להחזיר למקומו חלק מרהיט • מלאכות שרגיל לעשותם בחול • אסופת דינים הקשורים לשעון שבת
להמשך
ויחי
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ב - תענית עשרה בטבת
תענית עשרה בטבת • אבילות על החורבן • יום צום - יום תשובה • גזירת תעניות ציבור • נוסח תפילת ענינו • מתי אומרים עננו • קריאת התורה בתענית • דיני תענית חלום
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ג - הלכות שבת
מסע הלויתו של יעקב אבינו ממצרים לארץ ישראל • לווית המיטה על ידי הבנים • נוכחות מלכי אומות העולם במסע הלווית יעקב אבינו • טלטול כלים ושברי כלים בשבת • דינים שונים בכוס חד פעמית • טלטול מטריה • שימוש ..
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ד - דיני ברכת הגומל ושעשה לי נס
פטירתו של יעקב אבינו ע"ה • חשש האחים הקדושים מנקמת יוסף על מעשה המכירה • ברכת הגומל • מי הם החייבים בברכת הגומל ? • כיצד מברך הגומל • כל פרטי ודיני ברכת הגומל
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ה - הלכות תענית
הלווית יעקב אבינו ע"ה • כוחו של יוסף הצדיק • הנחת רוח של יעקב • ברכת יעקב לפני פטירתו לבניו • צום עשרה בטבת • הנהגת התפילות בצום • החייבים והפטורים מתענית • חשבון נפש ביום התענית
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויחי תשס''ו - הלכות תענית
שבועת יוסף הצדיק ליעקב אביו ע"ה • מצוות כיבוד הורים • מה ראה יעקב אבינו לאחרית הימים • תענית עשרה בטבת • חשבון נפש ביום התענית • אמירת "עננו" בתפילה • אבלות על בית המקדש
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ח - הלכות תענית
חינוך בני יוסף לתורה ומצוות • עשרה בטבת • תענית על החורבן והמצור • אכילה ושתיה קודם הצום • חשבון נפש בצום • עיסוק בענייני המקדש
להמשך
ויחי
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך