To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: שמות
שמות
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ח - הלכות שבת ותפילה
עבדות בני ישראל בפרך במצרים • גבורתם של המיילדות העבריות • שביתה בשבת • שימוש באש – בחמה – (שמש) - ותולדותיהם • שימוש בדוד חימום חשמלי (בוילר) – ובדוד שמש • מנהיגותו של משה רבינו ע"ה
להמשך
שמות
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ט - דיני מבשל בשבת
בזכות השבת נגאלו עם ישראל • החובה המוטלת על כל אחד לשמור על גחלת היהדות • הוספת תבלין לסיר • דיני מלח בשבת • שימוש ובישול על גבי פלטה • הנחת אוכל על מיחם וכיסוי הסירים
להמשך
שמות
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שמות - תש''ס - הנאה ממלאכת שבת
מעשיהם הגדולים של שפרה ופועה והשכר שקיבלו • עידוד הילודה • הנאה ממלאכת שבת שנעשתה על ידי יהודי בשוגג ובמזיד • שימוש במלאכות בשבת בדרך המותרת • אמירה לגוי בשבת • חימום מום בשבת
להמשך
שמות
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''א - תפילת הדרך וברכה הסמוכה לחבירתה
שפרה ופועה דואגות לילדי ישראל • צביעותו של פרעה • אמירת תפילת הדרך • תפילה למניעת תאונות הדרכים • מתי אומרים תפילת הדרך • ברכה הסמוכה לחברתה • חתימה בברכת תפילת הדרך • אמירת שבע ברכות.
להמשך
שמות
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ב - שבת ראש החודש, תפילין
שמירת היהדות של עם ישראל לאורך כל הדורות • קדושת החודשים העבריים • מעלתה של השבת • המנוחה ביום השבת היא רצון ה' • תשמיש מצווה ותשמיש קדושה • שימוש של חול בכיס של תפילין • שימוש בחפצי מצווה לצורך דבר ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ג - הלכות תפילה א'
שעבודם של עם ישראל בעבודת פרך על ידי המצרים • ההתעללות של פרעה בישראל ועונשו • תפילה מעומק הלב - בדמעות - תפילת עניים • תפילות כנגד קורבנות והאבות • לא התפלל – מזיד ושוגג • מהי תפילת תשולמים ומהי ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ד - דיני ברכת הגומל ושעשה לי נס
שמירה על המסורת היהודית במצרים • המיילדות עושות את דבר ה' • מעלת הדיבור • קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • סדר קריאת שניים מקרא • סגולת שניים מקרא • בשבח ארגון אפרת
להמשך
שמות
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ה - שנים מקרא ואחד תרגום
חזרה על מניין ושמותם של בני ישראל • חביבות במניין • שמירה על הגחלת גם במצרים • עמידה כנגד גזירות פרעה • זכות המיילדות והשכר להן זכו • קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • מעלת שניים מקרא • זמן הקריאה
להמשך
שמות
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ו - שנים מקרא ואחד תרגום
מעלת עם ישראל במצרים • מצוות תפיסת מנהג אבות בידינו • הכנה לשבת במחשבה דיבור ומעשה • מעלת שניים מקרא ואחד תרגום וסדר קריאתם • פירוש רש"י
להמשך
שמות
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ז - הכנות לשבת במחשבה דיבור ומעשה
התנהגות עם ישראל במצרים • שמירה על המסורת • הכנות לשבת במחשבה דיבור ומעשה • שניים מקרא ואחד תרגום • כיבוס בימי החול לשבת קודש • הכנת המאכלים • לכבוד שבת קודש • מעלתה של השבת • סעודת קבע בערב שבת • ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ח - שניים מקרא ואחד תרגום
עם ישראל במצרים • זכותם ומעשיהם הגדולים של המיילדות • סדר קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • קריאתה בטעמים ומתוך החומש • מעלת השבת • לימוד תורה בשבת
להמשך
שמות
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך