To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: שמות
שמות
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ח - הלכות שבת ותפילה
עבדות בני ישראל בפרך במצרים • גבורתם של המיילדות העבריות • שביתה בשבת • שימוש באש – בחמה – (שמש) - ותולדותיהם • שימוש בדוד חימום חשמלי (בוילר) – ובדוד שמש • מנהיגותו של משה רבינו ע"ה
להמשך
שמות
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ט - דיני מבשל בשבת
בזכות השבת נגאלו עם ישראל • החובה המוטלת על כל אחד לשמור על גחלת היהדות • הוספת תבלין לסיר • דיני מלח בשבת • שימוש ובישול על גבי פלטה • הנחת אוכל על מיחם וכיסוי הסירים
להמשך
שמות
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שמות - תש''ס - הנאה ממלאכת שבת
מעשיהם הגדולים של שפרה ופועה והשכר שקיבלו • עידוד הילודה • הנאה ממלאכת שבת שנעשתה על ידי יהודי בשוגג ובמזיד • שימוש במלאכות בשבת בדרך המותרת • אמירה לגוי בשבת • חימום מום בשבת
להמשך
שמות
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''א - תפילת הדרך וברכה הסמוכה לחבירתה
שפרה ופועה דואגות לילדי ישראל • צביעותו של פרעה • אמירת תפילת הדרך • תפילה למניעת תאונות הדרכים • מתי אומרים תפילת הדרך • ברכה הסמוכה לחברתה • חתימה בברכת תפילת הדרך • אמירת שבע ברכות.
להמשך
שמות
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ב - שבת ראש החודש, תפילין
שמירת היהדות של עם ישראל לאורך כל הדורות • קדושת החודשים העבריים • מעלתה של השבת • המנוחה ביום השבת היא רצון ה' • תשמיש מצווה ותשמיש קדושה • שימוש של חול בכיס של תפילין • שימוש בחפצי מצווה לצורך דבר ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ג - הלכות תפילה א'
שעבודם של עם ישראל בעבודת פרך על ידי המצרים • ההתעללות של פרעה בישראל ועונשו • תפילה מעומק הלב - בדמעות - תפילת עניים • תפילות כנגד קורבנות והאבות • לא התפלל – מזיד ושוגג • מהי תפילת תשולמים ומהי ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ד - דיני ברכת הגומל ושעשה לי נס
שמירה על המסורת היהודית במצרים • המיילדות עושות את דבר ה' • מעלת הדיבור • קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • סדר קריאת שניים מקרא • סגולת שניים מקרא • בשבח ארגון אפרת
להמשך
שמות
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ה - שנים מקרא ואחד תרגום
חזרה על מניין ושמותם של בני ישראל • חביבות במניין • שמירה על הגחלת גם במצרים • עמידה כנגד גזירות פרעה • זכות המיילדות והשכר להן זכו • קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • מעלת שניים מקרא • זמן הקריאה
להמשך
שמות
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ו - שנים מקרא ואחד תרגום
מעלת עם ישראל במצרים • מצוות תפיסת מנהג אבות בידינו • הכנה לשבת במחשבה דיבור ומעשה • מעלת שניים מקרא ואחד תרגום וסדר קריאתם • פירוש רש"י
להמשך
שמות
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ז - הכנות לשבת במחשבה דיבור ומעשה
התנהגות עם ישראל במצרים • שמירה על המסורת • הכנות לשבת במחשבה דיבור ומעשה • שניים מקרא ואחד תרגום • כיבוס בימי החול לשבת קודש • הכנת המאכלים • לכבוד שבת קודש • מעלתה של השבת • סעודת קבע בערב שבת • ..
להמשך
שמות
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ח - שניים מקרא ואחד תרגום
עם ישראל במצרים • זכותם ומעשיהם הגדולים של המיילדות • סדר קריאת שניים מקרא ואחד תרגום • קריאתה בטעמים ומתוך החומש • מעלת השבת • לימוד תורה בשבת
להמשך
שמות
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך