To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: וארא
וארא
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ח - הלכות שבת
מטרת יציאת בני ישראל ממצרים – יציאה מעבדות • חיזוק האמונה בקריאת התורה • מלאכת סוחט • חימום מים ברדיאטור • אוהל בשבת • חבישת כובע בשבת • דיני שבת השייכים לחורף
להמשך
וארא
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש בשבת
ארבע לשונות גאולה • מסירות נפש של הצפרדעים • טוחן בשבת • שימוש בסכין המיוחדת לחיתוך • חיתוך ירקות דק דק • מלאכת לש ומגבל בשבת • כבישת ירקות בשבת • אכילה אצל חבר וקרוב משפחה בשבת
להמשך
וארא
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וארא - תש''ס - דיני אוהל בשבת
מתנת ארץ ישראל לעם ישראל • ירושת הארץ • עשיית אוהל בשבת • כובע עם שוליים רחבים • פריסת מחצלת • מטריה בשבת • גגון של עגלת ילדים • הרכבת שולחן בשבת • הוספת פלטות לשולחן
להמשך
וארא
שבט   תש"ס
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''א - הלכות טבילת כלים
הלימוד שרצה הקב"ה ללמד את פרעה במכת צפרדע • קלונו של פרעה • שימוש בכלי שיצרו גוי • טבילת כלים - דאורייתא או דרבנן – וההשלכות ההלכתיות הנובעות מכך • כלי של ישראל שתיקנו גוי
להמשך
וארא
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ג - הלכות תפילה ב'
הבטחת הקב"ה הנצחית לאבות הקדושים • תחיית המתים • קדושת שם ה' • הזכרת ה' לבטלה ובמקום שיש בו חוסר צניעות • זמני התפילות • תפילת ערבית בפלג המנחה • ערבית והבדלה של מוצאי שבת
להמשך
וארא
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ד - הלכות תפילה
יציאת ישראל משעבוד מצרים • בשורת משה לעם ישראל • משה בבואו לפני פרעה • קשיחות לב פרעה • עמידה בתפילה • הסרת המפריעים בתפילה • כוונה בתפילה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ה - הלכות תפילה
יציאת מצרים על פי ההבטחה לאבות הקדושים • מכת צפרדע • מסירות נפש של הצפרדעים • מהי תפילת חנה • הלכות תפילה - הפסקה בתפילה - כוונה בתפילה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ו - הלכות תפילה
יציאת מצרים מעל דרך הטבע • מטרת שיעבוד מצרים • מהות לשונות הגאולה • עשר המכות • מסירות נפש של הצפרדעים • כוונה בתפילה • הכנה לתפילה • ההכנה הנדרשת הכנה לקיום מצוות
להמשך
וארא
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ז - ברכות השבח
שהות עם ישראל במצרים • זכירת ברית האבות • ברכות השבח וההודאה • ברכת הקשת • כל דיני תפילת הדרך • ברכה על תלמידי חכמים • חובת לימוד ההלכה ובמיוחד לימוד ה"שולחן ערוך" לרבי יוסף קארו
להמשך
וארא
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ח – הלכות קריאת שמע
שיעבוד עם ישראל במצרים • עמידתו האיתנה של משה רבינו ע"ה לפני פרעה • מסירות נפש של הצפרדעים • הלכות קריאת שמע • זמן קריאת שמע • חובת קריאת שמע • מסופק אם קרא קריאת שמע • כוונה בקריאתה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך