To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: וארא
וארא
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ח - הלכות שבת
מטרת יציאת בני ישראל ממצרים – יציאה מעבדות • חיזוק האמונה בקריאת התורה • מלאכת סוחט • חימום מים ברדיאטור • אוהל בשבת • חבישת כובע בשבת • דיני שבת השייכים לחורף
להמשך
וארא
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש בשבת
ארבע לשונות גאולה • מסירות נפש של הצפרדעים • טוחן בשבת • שימוש בסכין המיוחדת לחיתוך • חיתוך ירקות דק דק • מלאכת לש ומגבל בשבת • כבישת ירקות בשבת • אכילה אצל חבר וקרוב משפחה בשבת
להמשך
וארא
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וארא - תש''ס - דיני אוהל בשבת
מתנת ארץ ישראל לעם ישראל • ירושת הארץ • עשיית אוהל בשבת • כובע עם שוליים רחבים • פריסת מחצלת • מטריה בשבת • גגון של עגלת ילדים • הרכבת שולחן בשבת • הוספת פלטות לשולחן
להמשך
וארא
שבט   תש"ס
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''א - הלכות טבילת כלים
הלימוד שרצה הקב"ה ללמד את פרעה במכת צפרדע • קלונו של פרעה • שימוש בכלי שיצרו גוי • טבילת כלים - דאורייתא או דרבנן – וההשלכות ההלכתיות הנובעות מכך • כלי של ישראל שתיקנו גוי
להמשך
וארא
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ג - הלכות תפילה ב'
הבטחת הקב"ה הנצחית לאבות הקדושים • תחיית המתים • קדושת שם ה' • הזכרת ה' לבטלה ובמקום שיש בו חוסר צניעות • זמני התפילות • תפילת ערבית בפלג המנחה • ערבית והבדלה של מוצאי שבת
להמשך
וארא
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ד - הלכות תפילה
יציאת ישראל משעבוד מצרים • בשורת משה לעם ישראל • משה בבואו לפני פרעה • קשיחות לב פרעה • עמידה בתפילה • הסרת המפריעים בתפילה • כוונה בתפילה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ה - הלכות תפילה
יציאת מצרים על פי ההבטחה לאבות הקדושים • מכת צפרדע • מסירות נפש של הצפרדעים • מהי תפילת חנה • הלכות תפילה - הפסקה בתפילה - כוונה בתפילה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ו - הלכות תפילה
יציאת מצרים מעל דרך הטבע • מטרת שיעבוד מצרים • מהות לשונות הגאולה • עשר המכות • מסירות נפש של הצפרדעים • כוונה בתפילה • הכנה לתפילה • ההכנה הנדרשת הכנה לקיום מצוות
להמשך
וארא
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ז - ברכות השבח
שהות עם ישראל במצרים • זכירת ברית האבות • ברכות השבח וההודאה • ברכת הקשת • כל דיני תפילת הדרך • ברכה על תלמידי חכמים • חובת לימוד ההלכה ובמיוחד לימוד ה"שולחן ערוך" לרבי יוסף קארו
להמשך
וארא
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וארא - תשס''ח – הלכות קריאת שמע
שיעבוד עם ישראל במצרים • עמידתו האיתנה של משה רבינו ע"ה לפני פרעה • מסירות נפש של הצפרדעים • הלכות קריאת שמע • זמן קריאת שמע • חובת קריאת שמע • מסופק אם קרא קריאת שמע • כוונה בקריאתה
להמשך
וארא
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך