To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בא
בא
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ח - הלכות ציצית ותפילין
תכלית מטרת מכות מצרים • אמונה תמימה בהקב"ה • הכבדת לב פרעה • לימוד מוסר ממכות ממצרים • מצוות תפילין • מצוות שיש להם זמן • חיוב בגד בציצית • הלימוד ממכת הארבה לדורות
להמשך
בא
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
מכות מצרים כלימוד לדורות • שינוי הטבע • ברכה על מאכלים מקמח • ברכה על מאכלים שיש בהם פירורי לחם וכדו' • ברכה על דייסה • מהלכות ט"ו בשבט • זמן הפרשת תרומות ומעשרות
להמשך
בא
שבט   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בא - תש''ס - דיני ברכות
דברי פתיחה לקראת ההילולא של ה"בבא סאלי" • הקפדה הנצרכת על ברכות בכוונה המביאות לידי יראת שמיים • סדר קדימה בברכות • מהיכן למדנו על הברכה • שיעור האכילה לחיוב ברכה • אכילת פרי או ירק שלמים • צירוף שני ..
להמשך
בא
שבט   תש"ס
קול צופייך - פרשת בא - תשס''א - הלכות ט''ו בשבט
האמת על מנהיגי אומות העולם • ניהול משא ומתן מול שונאי ישראל • ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות • התפילה על האתרוג • הפרשת תרומות ומעשרות • פירות בשביעית • אוצר בית דין • מעלת פירות ארץ ישראל
להמשך
בא
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ב - ט''ו בשבט – תרומות ומעשרות
הדו שיח המרתק של משה רבינו עם פרעה מלך מצרים • עמידה יהודית אמיצה על עקרונות במשא ומתן מול כל גוי • מעלת ארץ ישראל • קדושת הפירות בארץ ישראל • פירות שגמר מלאכתם בארץ ישראל • הפרשת תרומות ומעשרות ..
להמשך
בא
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ג - הלכות דיני ברכות
מכות מצרים נועדו לחזק את הידיעה בבורא עולם • ברכות נועדו לחזק את האמונה והידיעה • דינים שונים באמירת הברכות • ברכות על מאכלים שונים • ברכה על מנה אחרונה
להמשך
בא
שבט   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ד - דיני ריבית
הסיבה למכות מצרים - ידיעת הקב"ה • קיום ההבטחה מברית בין הבתרים • משפטי ישראל לעומת משפטי האומות • איסור ריבית בחברו ובבנק • כתב עברי, ואמירת וכתיבת שם ה' בכתב ובשפה לועזית
להמשך
בא
שבט   תשס"ד
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ה - הלכות שבת
התראות מכות מצרים מפי משה על לפרעה • האותות שניתנו ליציאת מצרים • כל מטרת יציאת מצרים כדי לקבל את התורה • זהירות במלאכות שבת בדברים המצויים במלאכות : בורר - טוחן - מוקצה
להמשך
בא
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ו - הכנות לשבת
הקב"ה מקשה את לב פרעה על מנת ש"יחטוף" מכות כהוגן • כבוד ה' שמתגלה בעולם • איך מכינים את השבת בשמחה – מחשבה דיבור ומעשה • סעודת קבע בערב שבת • תענית בערב שבת
להמשך
בא
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ח - יעלה ויבוא ותפילות ראש חודש
הקשחת לב פרעה • תחיית המתים במכת ארבה • לימוד עיקרי האמונה • סידור התפילה • תפילת ראש חודש • אמירת "הלל" הזכרת "יעלה ויבוא" בתפילה ובברכת המזון • שכח או מסופק אם הזכיר
להמשך
בא
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך