To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בא
בא
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ח - הלכות ציצית ותפילין
תכלית מטרת מכות מצרים • אמונה תמימה בהקב"ה • הכבדת לב פרעה • לימוד מוסר ממכות ממצרים • מצוות תפילין • מצוות שיש להם זמן • חיוב בגד בציצית • הלימוד ממכת הארבה לדורות
להמשך
בא
טבת   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
מכות מצרים כלימוד לדורות • שינוי הטבע • ברכה על מאכלים מקמח • ברכה על מאכלים שיש בהם פירורי לחם וכדו' • ברכה על דייסה • מהלכות ט"ו בשבט • זמן הפרשת תרומות ומעשרות
להמשך
בא
שבט   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בא - תש''ס - דיני ברכות
דברי פתיחה לקראת ההילולא של ה"בבא סאלי" • הקפדה הנצרכת על ברכות בכוונה המביאות לידי יראת שמיים • סדר קדימה בברכות • מהיכן למדנו על הברכה • שיעור האכילה לחיוב ברכה • אכילת פרי או ירק שלמים • צירוף שני ..
להמשך
בא
שבט   תש"ס
קול צופייך - פרשת בא - תשס''א - הלכות ט''ו בשבט
האמת על מנהיגי אומות העולם • ניהול משא ומתן מול שונאי ישראל • ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות • התפילה על האתרוג • הפרשת תרומות ומעשרות • פירות בשביעית • אוצר בית דין • מעלת פירות ארץ ישראל
להמשך
בא
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ב - ט''ו בשבט – תרומות ומעשרות
הדו שיח המרתק של משה רבינו עם פרעה מלך מצרים • עמידה יהודית אמיצה על עקרונות במשא ומתן מול כל גוי • מעלת ארץ ישראל • קדושת הפירות בארץ ישראל • פירות שגמר מלאכתם בארץ ישראל • הפרשת תרומות ומעשרות ..
להמשך
בא
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ג - הלכות דיני ברכות
מכות מצרים נועדו לחזק את הידיעה בבורא עולם • ברכות נועדו לחזק את האמונה והידיעה • דינים שונים באמירת הברכות • ברכות על מאכלים שונים • ברכה על מנה אחרונה
להמשך
בא
שבט   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ד - דיני ריבית
הסיבה למכות מצרים - ידיעת הקב"ה • קיום ההבטחה מברית בין הבתרים • משפטי ישראל לעומת משפטי האומות • איסור ריבית בחברו ובבנק • כתב עברי, ואמירת וכתיבת שם ה' בכתב ובשפה לועזית
להמשך
בא
שבט   תשס"ד
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ה - הלכות שבת
התראות מכות מצרים מפי משה על לפרעה • האותות שניתנו ליציאת מצרים • כל מטרת יציאת מצרים כדי לקבל את התורה • זהירות במלאכות שבת בדברים המצויים במלאכות : בורר - טוחן - מוקצה
להמשך
בא
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ו - הכנות לשבת
הקב"ה מקשה את לב פרעה על מנת ש"יחטוף" מכות כהוגן • כבוד ה' שמתגלה בעולם • איך מכינים את השבת בשמחה – מחשבה דיבור ומעשה • סעודת קבע בערב שבת • תענית בערב שבת
להמשך
בא
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ח - יעלה ויבוא ותפילות ראש חודש
הקשחת לב פרעה • תחיית המתים במכת ארבה • לימוד עיקרי האמונה • סידור התפילה • תפילת ראש חודש • אמירת "הלל" הזכרת "יעלה ויבוא" בתפילה ובברכת המזון • שכח או מסופק אם הזכיר
להמשך
בא
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך