To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בשלח
בשלח
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ח - הלכות ברכות
מהי הסיבה שעם ישראל חששו מפרעה מיד אחרי יציאת מצרים ? • קבלת התורה • שינוי סדרי בראשית למען עם ישראל • המעלה שבפירות • חובת ידיעת הברכה לפני האכילה • ברכה על פירות מרוסקים
להמשך
בשלח
שבט   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
דווקא פרעה הרשע גרם לאחדות עם ישראל • הסיבה למלחמה בעמלק • פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל • סדר הקדימה בברכות • ברכת היין וברכת המוציא • כיסוי הפת בקידוש • שיעור אכילה לעניין ברכה אחרונה • דיני קדימה ..
להמשך
בשלח
שבט   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בשלח - תש''ס - הלכות ט''ו בשבט
יום ראש השנה - ט"ו בשבט • הדימיון שיש בין האדם לעץ השדה • סדר ט"ו בשבט - כשחל בשבת • קיום מצוות התלויות בארץ • מעלת הפירות בארץ ישראל • סדר הפרשת תרומות ומעשרות למעשה
להמשך
בשלח
שבט   תש"ס
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''א - ברכות על מאכלים שונים - וברכת שהחיינו
ההבדל והלקח שלמדו עם ישראל ופרעה מעשרת המכות • חובת ידיעת הברכה על כל מאכל ומאכל • ברכה על מוצרי חיטה לסוגיהם • ברכת שהחיינו על - בוסר, אתרוג • ידיעת ה' במכות מצרים • הכבדת לב פרעה
להמשך
בשלח
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ב - ט''ו בשבט, תרומות ומעשרות, ברכות
יום ט"ו בשבט • קביעות לעניין תרומות ומעשרות • להפריש פירות משנה אחת על שנה אחרת • כל דיני הפרשת תרומות ומעשרות • לצאת ידי חובה בברכת האחר • דיני ברכת שהחיינו • קידוש במקום סעודה
להמשך
בשלח
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ג - הלכות ט''ו בשבט וברכות
המתקת המים במרה • השליטה המוחלטת של הקב"ה בטבע • התורה היא חוק נצחי • קיום המצוות רק בגלל שציווי של הקב"ה • יום ט"ו בשבט • קביעות שנה לעניין תרומות ומעשרות • קדימה בברכות • מעלת פירות ארץ ישראל
להמשך
בשלח
שבט   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ד - ט''ו בשבט, תרו''מ וברכות
מהות יום ט"ו בשבט חג לאילן • ראש השנה למעשר • שבעת המינים הם כנגד שיעורים • זהירות מתולעים • דיני קדימה בברכות • שינוי בברכה על אותו מאכל
להמשך
בשלח
שבט   תשס"ד
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ה - ברכות השחר וברכות התורה
נס יציאת מצרים ונס קריעת ים סוף • זעקת ישראל להקב"ה • עיקר יציאת מצרים להגיע למתן תורה • ברכות התורה לפני לימוד • לימוד תורה בעל פה • ברכות השחר
להמשך
בשלח
שבט   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ו - הלכות ברכות
אחדות ישראל וחיזוק האמונה בקריעת ים סוף • תלונות עם ישראל ביציאת מצרים ובמדבר • נתינת חוקי התורה במרה • ברכות הפירות • כללי דיני קדימה בברכות • ברכות שונות על אותו מאכל
להמשך
בשלח
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ז - הכנות ברכות
עם ישראל במצרים • ניסים שנעשו על הים • שירת הים של בני ישראל • שירת הים של נשות ישראל • ט"ו בשבט ראש השנה לאילן • פירות שנשתבחה בהם הארץ • שיעורי אכילה • עניין הברכה • מאה ברכות בכל יום
להמשך
בשלח
שבט   תשס"ז
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ח – הלכות תלמוד תורה
עם ישראל והיציאה ממצרים • הניסים שנעשו על הים • כוחה הגדול של תפילה מעומק הלב • כוחה של לימוד תורה • תקנת עזרא לקריאת התורה • חובת לימוד תורה בכל יום
להמשך
בשלח
שבט   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך