To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: יתרו
יתרו
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ח - ט''ו בשבט והלכות ברכות
נס קריעת ים סוף • מעלת יתרו על שאר הגויים • שינוי סדרי הטבע • ראש השנה לאילן • ט"ו בשבט כיום טוב • הפרשת תרומות ומעשרות מירקות ומפירות • סדר הקדימה בברכות *ברכה על מיני מזונות • סדר הקדימה בפירות
להמשך
יתרו
שבט   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
על מה היה צריך יתרו להתנצל ? • יציאת מצרים כהכנה לקבלת התורה • חיזוק האמונה בקריעת ים סוף • חובת ידיעת ברכה ראשונה ואחרונה על המאכל • מעלת עשרת הדיברות • תרי"ג מצוות בקריאת שמע • קריאה בטעם עליון • ..
להמשך
יתרו
שבט   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת יתרו - תש''ס - עשרת הדברות
כשבאים לבחור מנהיגים פועלים לבחירת אנשי חיל למנהיגים • הנחלת התורה לכל העם • קריאת עשרת הדיברות בשבת מיוחדת זו • סעודת יתרו עם משה ואהרון קריאת עשרת הדיברות בטעם עליון • עמידה בקריאת התורה ובעשרת ..
להמשך
יתרו
שבט   תש"ס
קול צופייך - פרשת יתרו תשס''א - ברכות הודאה על ניסים
מעלת יתרו על שאר הגויים מאומות העולם • חובת ההודאה על נס של יחיד ושל רבים • ברכת ההודאה במקום שהתרחש הנס • תפילות שבאות לאחר שלושים יום • ברכה על בית צדיקים • ברכה על חורבן ערי ישראל
להמשך
יתרו
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ב - הלכות ברכות
מזונותיו ופרסנתו של אדם כקריעת ים סוף – למה ? • הודאה על הנס שנעשה לישראל • מעלת ההודאה להקב"ה • ספק בברכות וכשטעה בברכות • ברכות -דאורייתא ודרבנן? • ידיעת הברכה קודם האכילה • ברכה על מאכלים שונים
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ג - הלכות שבת א'
הנס העצום של קריעת ים סוף • יתרו לומד על הנהגת הקב"ה ובא לחסות במדבר עם ישראל • עזיבת עבודה זרה • הודאה על הניסים • מעלת עם ישראל ותורת ישראל • איסור בישול בשבת והכנת וחימום מאכלים בשבת
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ג
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ד - לא תשא לא תחמוד
מעמד הר סיני – התגלות אלוקית מרוממת • התגלות השכינה בעם ישראל • אחדות עם ישראל • הזכרת שם ה' לשווא • ברכה לבטלה • ברכה שאינה צריכה • איסור "לא תחמוד" • הסתפקות במועט • גאווה בעבודת ה'
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ד
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ה - הלכות תרומות ומעשרות
יתרו חותן משה שמע את ה' ובא לעם ישראל • מעמד הר סיני • דמיון האדם לבוראו • דמיון האדם לעץ • ט"ו בשבט ראש השנה לאילן • הפרשת תרומות ומעשרות • דיני הפרשת חלה • מעלתה של ארץ ישראל
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ה
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ו - עשרת הדברות
יתרו ראה את הניסים שהתרחשו עם עם ישראל ובא למדבר • מעמד הר סיני • גנות המחלוקת ומעלת האחדות • עשרת הדיברות ומשמעותן • איסורי לא תגנוב • איסורי לא תחמוד • עניני שבת • לימוד ההלכה
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ז - ברכת הגומל ושעשה לי נס
יתרו ראה את הניסים ובא לחתנו משה רבינו ע"ה אל המדבר • הודאה על הנס במקום שנעשה לו • הודאה על נס שנעשה לאבותיו • מי חייב בברכת הגומל • כיצד מברכים ברכת הגומל
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ז
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ח - ט''ו בשבט הלכות ברכות
יתרו בא ומודה לה' על הנס שנעשה לישראל • מעלת ההודאה • הודאה בכל מצב שהוא • עניין ט"ו בשבט • ראש השנה למעשרות • דיני קדימה בברכות • ברכה על פרי וירק מרוסקים
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך