To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: יתרו
יתרו
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ח - ט''ו בשבט והלכות ברכות
נס קריעת ים סוף • מעלת יתרו על שאר הגויים • שינוי סדרי הטבע • ראש השנה לאילן • ט"ו בשבט כיום טוב • הפרשת תרומות ומעשרות מירקות ומפירות • סדר הקדימה בברכות *ברכה על מיני מזונות • סדר הקדימה בפירות
להמשך
יתרו
שבט   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
על מה היה צריך יתרו להתנצל ? • יציאת מצרים כהכנה לקבלת התורה • חיזוק האמונה בקריעת ים סוף • חובת ידיעת ברכה ראשונה ואחרונה על המאכל • מעלת עשרת הדיברות • תרי"ג מצוות בקריאת שמע • קריאה בטעם עליון • ..
להמשך
יתרו
שבט   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת יתרו - תש''ס - עשרת הדברות
כשבאים לבחור מנהיגים פועלים לבחירת אנשי חיל למנהיגים • הנחלת התורה לכל העם • קריאת עשרת הדיברות בשבת מיוחדת זו • סעודת יתרו עם משה ואהרון קריאת עשרת הדיברות בטעם עליון • עמידה בקריאת התורה ובעשרת ..
להמשך
יתרו
שבט   תש"ס
קול צופייך - פרשת יתרו תשס''א - ברכות הודאה על ניסים
מעלת יתרו על שאר הגויים מאומות העולם • חובת ההודאה על נס של יחיד ושל רבים • ברכת ההודאה במקום שהתרחש הנס • תפילות שבאות לאחר שלושים יום • ברכה על בית צדיקים • ברכה על חורבן ערי ישראל
להמשך
יתרו
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ב - הלכות ברכות
מזונותיו ופרסנתו של אדם כקריעת ים סוף – למה ? • הודאה על הנס שנעשה לישראל • מעלת ההודאה להקב"ה • ספק בברכות וכשטעה בברכות • ברכות -דאורייתא ודרבנן? • ידיעת הברכה קודם האכילה • ברכה על מאכלים שונים
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ג - הלכות שבת א'
הנס העצום של קריעת ים סוף • יתרו לומד על הנהגת הקב"ה ובא לחסות במדבר עם ישראל • עזיבת עבודה זרה • הודאה על הניסים • מעלת עם ישראל ותורת ישראל • איסור בישול בשבת והכנת וחימום מאכלים בשבת
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ג
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ד - לא תשא לא תחמוד
מעמד הר סיני – התגלות אלוקית מרוממת • התגלות השכינה בעם ישראל • אחדות עם ישראל • הזכרת שם ה' לשווא • ברכה לבטלה • ברכה שאינה צריכה • איסור "לא תחמוד" • הסתפקות במועט • גאווה בעבודת ה'
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ד
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ה - הלכות תרומות ומעשרות
יתרו חותן משה שמע את ה' ובא לעם ישראל • מעמד הר סיני • דמיון האדם לבוראו • דמיון האדם לעץ • ט"ו בשבט ראש השנה לאילן • הפרשת תרומות ומעשרות • דיני הפרשת חלה • מעלתה של ארץ ישראל
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ה
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ו - עשרת הדברות
יתרו ראה את הניסים שהתרחשו עם עם ישראל ובא למדבר • מעמד הר סיני • גנות המחלוקת ומעלת האחדות • עשרת הדיברות ומשמעותן • איסורי לא תגנוב • איסורי לא תחמוד • עניני שבת • לימוד ההלכה
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ז - ברכת הגומל ושעשה לי נס
יתרו ראה את הניסים ובא לחתנו משה רבינו ע"ה אל המדבר • הודאה על הנס במקום שנעשה לו • הודאה על נס שנעשה לאבותיו • מי חייב בברכת הגומל • כיצד מברכים ברכת הגומל
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ז
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ח - ט''ו בשבט הלכות ברכות
יתרו בא ומודה לה' על הנס שנעשה לישראל • מעלת ההודאה • הודאה בכל מצב שהוא • עניין ט"ו בשבט • ראש השנה למעשרות • דיני קדימה בברכות • ברכה על פרי וירק מרוסקים
להמשך
יתרו
שבט   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך