To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: משפטים
משפטים
קול צופייך - פרשת משפטים תשנ''ח - דיני וענייני שבת שקלים
מה הטעם להבאת "מחצית השקל" ולא שקל שלם • כל דיני קריאת ארבע פרשיות וההפטרות הנהוגות בהם • חובת קריאת פרשם שקלים בזמן הזה • איך קובעים היום את ערך מחצית השקל והאם אפשרי להוסיף עליו או להפחית ממנו • ..
להמשך
משפטים
שבט   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית השקל
מדוע מיד אחרי מתן תורה, בחרה התורה להתעסק בדיני בתי דין • מה אנו יכולים ללמוד מהיחס לעבד עברי המקביל ליחסו של הקב"ה אלינו • שבת שקלים - מהם המנהגים השונים במחצית השקל וכיצד אדם יכול לקיים את זכר ..
להמשך
משפטים
שבט   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת משפטים - תש''ס - נטילת ידיים
מהו החסד הגדול בהחזרת הנשמה לאדם בבוקר ? • וכיצד הדרך שבה על האדם להודות להקב"ה על כך • בלילה שורה על האדם רוח רעה- כיצד נפטרים ממנה • צורת נטילת ידידים של בוקר • וממה יש להיזהר לפני הנטילה
להמשך
משפטים
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת משפטים תשס''א - זכר למחצית השקל
שבת פרשת שקלים שחל גם בראש חודש - מהם המנהגים המיוחדים בענייני ספר תורה בשבת זו • כיצד אדם יכול לקיים בהידור מצוות זכר למחצית השקל • מה עושים עם דבר שאדם הקדיש אותו לבית המקדש בזמן הזה
להמשך
משפטים
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ב - שבת שקלים, צדקה
מעלת שבת שקלים • תרומה למשכן • שכר על המאמץ • מעלות בנותני תרומת המשכן • מעלות בצדקה - נתינה בלי בושת הנותן והמקבל • נתינת צדקה לקרובי משפחתו מעשר כספים וצדקה והברכה בזכות מצוות הצדקה
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ג - הלכות שבת ב'
דינים ומשפטים לאחר מתן תורה • מעלת משפט בדרכי התורה • איסור הליכה לערכאות • יתרון הענווה • מעלת הבן איש חי זיע"א • קדושת שבת • פרטי מלאכת בישול בשבת • ברכה על מאכלים שיש בהם קמח
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ג
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ד - דיני תשלומים בתפילה, ושבת ערב ר''ח
חוקים ומשפטים • מעלת משפטי ישראל לעומת משפטי אומות העולם • עניין התפילה ומעלתה • זמני התפילות • תפילת תשלומין • טעות בתפילה • מעלתה של תפילת מנחה • תפילת ערבית - רשות או חובה ?
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ד
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ה - הכנות לשבת
חוקים ומשפטים לעם ישראל • מצוות שמירת השבת • מעלתה של השבת • הכנות לשבת במחשבה דיבור ומעשה • הכנות לשבת מיום שישי • הרהור בתשובה לפני קיום מצוות
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ה
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ו - דיני עבד עברי וכנעני ושכיר
הייחודיות בתי הדין של עם ישראל • מעמד בתי הדין מול ערכאות • איסור הליכה לערכאות • עניין פשרה בבתי הדין • עדות אישה • עם ישראל עבדים להקב"ה • מעלת לימוד תורה
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ז - הלכות תלמוד תורה, דיני משפטים ופרשת שקלים
חינוך הקטנים ללימוד תורה ולקיום מצוות • חיוב השמירה על הקטנים מצוות תלמוד תורה לעצמו ולבניו • לימוד תורה ועבודה • בתי משפט יהודיים • בתי דין מול ערכאות • פרשת שקלים • לימוד ענייני המקדש
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ז
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ח - הלכות תפילה
חינוך לגמילות חסד • צדקה בגופו ובממונו • עניין ומטרת התפילה • כוונה בתפילה • הסחת הדעת בתפילה • תפילה בלחש • תפילה מסידור • שגג ולא התפלל • מתבלבל בתפילתו
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך