To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: משפטים
משפטים
קול צופייך - פרשת משפטים תשנ''ח - דיני וענייני שבת שקלים
מה הטעם להבאת "מחצית השקל" ולא שקל שלם • כל דיני קריאת ארבע פרשיות וההפטרות הנהוגות בהם • חובת קריאת פרשם שקלים בזמן הזה • איך קובעים היום את ערך מחצית השקל והאם אפשרי להוסיף עליו או להפחית ממנו • ..
להמשך
משפטים
שבט   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית השקל
מדוע מיד אחרי מתן תורה, בחרה התורה להתעסק בדיני בתי דין • מה אנו יכולים ללמוד מהיחס לעבד עברי המקביל ליחסו של הקב"ה אלינו • שבת שקלים - מהם המנהגים השונים במחצית השקל וכיצד אדם יכול לקיים את זכר ..
להמשך
משפטים
שבט   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת משפטים - תש''ס - נטילת ידיים
מהו החסד הגדול בהחזרת הנשמה לאדם בבוקר ? • וכיצד הדרך שבה על האדם להודות להקב"ה על כך • בלילה שורה על האדם רוח רעה- כיצד נפטרים ממנה • צורת נטילת ידידים של בוקר • וממה יש להיזהר לפני הנטילה
להמשך
משפטים
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת משפטים תשס''א - זכר למחצית השקל
שבת פרשת שקלים שחל גם בראש חודש - מהם המנהגים המיוחדים בענייני ספר תורה בשבת זו • כיצד אדם יכול לקיים בהידור מצוות זכר למחצית השקל • מה עושים עם דבר שאדם הקדיש אותו לבית המקדש בזמן הזה
להמשך
משפטים
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ב - שבת שקלים, צדקה
מעלת שבת שקלים • תרומה למשכן • שכר על המאמץ • מעלות בנותני תרומת המשכן • מעלות בצדקה - נתינה בלי בושת הנותן והמקבל • נתינת צדקה לקרובי משפחתו מעשר כספים וצדקה והברכה בזכות מצוות הצדקה
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ג - הלכות שבת ב'
דינים ומשפטים לאחר מתן תורה • מעלת משפט בדרכי התורה • איסור הליכה לערכאות • יתרון הענווה • מעלת הבן איש חי זיע"א • קדושת שבת • פרטי מלאכת בישול בשבת • ברכה על מאכלים שיש בהם קמח
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ג
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ד - דיני תשלומים בתפילה, ושבת ערב ר''ח
חוקים ומשפטים • מעלת משפטי ישראל לעומת משפטי אומות העולם • עניין התפילה ומעלתה • זמני התפילות • תפילת תשלומין • טעות בתפילה • מעלתה של תפילת מנחה • תפילת ערבית - רשות או חובה ?
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ד
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ה - הכנות לשבת
חוקים ומשפטים לעם ישראל • מצוות שמירת השבת • מעלתה של השבת • הכנות לשבת במחשבה דיבור ומעשה • הכנות לשבת מיום שישי • הרהור בתשובה לפני קיום מצוות
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ה
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ו - דיני עבד עברי וכנעני ושכיר
הייחודיות בתי הדין של עם ישראל • מעמד בתי הדין מול ערכאות • איסור הליכה לערכאות • עניין פשרה בבתי הדין • עדות אישה • עם ישראל עבדים להקב"ה • מעלת לימוד תורה
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ז - הלכות תלמוד תורה, דיני משפטים ופרשת שקלים
חינוך הקטנים ללימוד תורה ולקיום מצוות • חיוב השמירה על הקטנים מצוות תלמוד תורה לעצמו ולבניו • לימוד תורה ועבודה • בתי משפט יהודיים • בתי דין מול ערכאות • פרשת שקלים • לימוד ענייני המקדש
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ז
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ח - הלכות תפילה
חינוך לגמילות חסד • צדקה בגופו ובממונו • עניין ומטרת התפילה • כוונה בתפילה • הסחת הדעת בתפילה • תפילה בלחש • תפילה מסידור • שגג ולא התפלל • מתבלבל בתפילתו
להמשך
משפטים
שבט   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך