To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: תרומה
תרומה
קול צופייך - פרשת תרומה תשנ''ח - הלכות מגילה - ופורים
מאיפה היו לעם ישראל במדבר את כל הנדרש להקמת המשכן ? • לקראת ראש חודש אדר - מכריזין על השקלים • הויכוח הגדול שהיה על כתיבת המגילה ביטמי מרדכי ואסתר • מצוות ימי הפורים וקריאת המגילה • מעלת קריאת ..
להמשך
תרומה
שבט   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
מהו הרמז הטמון במוטות שבאמצעותם נשאו את ארון הברית • הכלי שהיה במשכן שמסמל יותר מכל את אחדות עם ישראל • איזה הלל אומרים בפורים • דיני אישה בקריאת מגילה ובשאר מצוות היום • כיצד ינהג חרש בקריאת מגילה ?
להמשך
תרומה
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תרומה - תש''ס - שנה מעוברת
כיצד נבנה לוח השנה העברי • הייחודיות והשוני לעומת הלוחות האחרים • מתי התנאים שבהם מעברים את השנה • הדינים המיוחדים לשנה מעוברת • איך ינהג מי שנהיה בר מצוה בחודש אדר בשנה מעוברת • מהם הדינים של יום ..
להמשך
תרומה
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ומצוות פורים
עניינו של ומעלתו של חודש אדר • לידת ופטירת משה רבינו תענית בז' באדר • שבת זכור • מצוות מלחמת ומחיית עמלק • קריאת זכור לנשים • הבנת הקריאה • מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים
להמשך
תרומה
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ב - ראש חדש אדר
מצוות ריבוי השמחה בחודש אדר • ההבדל בין חנוכה לפורים • הקשר ביום פסח לפורים • הלל שבפורים • מי שאינו קורא מגילה מה דינו • הפסק בתפילה ובהלל • דיני אמירת "יעלה ויבוא" ו"על הניסים"
להמשך
תרומה
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ג - הלכות שנה מעוברת
מעלת מצוות הצדקה • התרומה של עם למשכן • שותפות הקב"ה בצדקה • חכמת בצלאל באסיפת התרומות • שנה מעוברת • משמעות לשני אדרים • ז' אדר - יום פטירת משה • תענית יחיד
להמשך
תרומה
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ה - אדר א' ואדר ב'
מצוות צדקה • התרומה העילאית למשכן • שימוש בחודשים עבריים • קידוש החודש על ידי בית דין • שנה מעוברת • איזה אדר הוא העיקרי ? • עמידתו של מרדכי מול המן • אתערותא דלתתא משנה גזירות
להמשך
תרומה
שבט   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ו - הלכות נדרים
תרומה למשכן • חובת הצדקה שמוטלת על כל אחד ואחד • יהודי שנדר על הצדקה • קיום נדרים • נדר לקיים מצווה • אמירת "בלי נדר" לפני קיום מנהג טוב • המעמד ההלכתי של תקיעת כף • לימוד תורה בלילה או בביתו
להמשך
תרומה
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ז - הלכות צדקה ונדרים
תרומה למשכן מלמדת על צדקה • מה למדים הלכה למעשה ממעשה המשכן ? • מחשבה על צדקה • הפטרה של שבת שקלים • נדרים שאדם מוציא מפיו • נדרים בשעת כעס או צרה
להמשך
תרומה
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ח - מעלת השבת והלכות בורר
מה לומדים ממעשה המשכן • השראת השכינה • ל"ט מלאכות שבת • איסורי שבת הם בגדר החוק • הגדרת מלאכת בורר • איך "מתקנים" מלאכת בורר • זהירות מכל מלאכה שרגיל בה
להמשך
תרומה
שבט   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך