To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: תרומה
תרומה
קול צופייך - פרשת תרומה תשנ''ח - הלכות מגילה - ופורים
מאיפה היו לעם ישראל במדבר את כל הנדרש להקמת המשכן ? • לקראת ראש חודש אדר - מכריזין על השקלים • הויכוח הגדול שהיה על כתיבת המגילה ביטמי מרדכי ואסתר • מצוות ימי הפורים וקריאת המגילה • מעלת קריאת ..
להמשך
תרומה
שבט   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
מהו הרמז הטמון במוטות שבאמצעותם נשאו את ארון הברית • הכלי שהיה במשכן שמסמל יותר מכל את אחדות עם ישראל • איזה הלל אומרים בפורים • דיני אישה בקריאת מגילה ובשאר מצוות היום • כיצד ינהג חרש בקריאת מגילה ?
להמשך
תרומה
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תרומה - תש''ס - שנה מעוברת
כיצד נבנה לוח השנה העברי • הייחודיות והשוני לעומת הלוחות האחרים • מתי התנאים שבהם מעברים את השנה • הדינים המיוחדים לשנה מעוברת • איך ינהג מי שנהיה בר מצוה בחודש אדר בשנה מעוברת • מהם הדינים של יום ..
להמשך
תרומה
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת תרומה תשס''א - קריאת זכור ומצוות פורים
עניינו של ומעלתו של חודש אדר • לידת ופטירת משה רבינו תענית בז' באדר • שבת זכור • מצוות מלחמת ומחיית עמלק • קריאת זכור לנשים • הבנת הקריאה • מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים
להמשך
תרומה
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ב - ראש חדש אדר
מצוות ריבוי השמחה בחודש אדר • ההבדל בין חנוכה לפורים • הקשר ביום פסח לפורים • הלל שבפורים • מי שאינו קורא מגילה מה דינו • הפסק בתפילה ובהלל • דיני אמירת "יעלה ויבוא" ו"על הניסים"
להמשך
תרומה
שבט   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ג - הלכות שנה מעוברת
מעלת מצוות הצדקה • התרומה של עם למשכן • שותפות הקב"ה בצדקה • חכמת בצלאל באסיפת התרומות • שנה מעוברת • משמעות לשני אדרים • ז' אדר - יום פטירת משה • תענית יחיד
להמשך
תרומה
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ה - אדר א' ואדר ב'
מצוות צדקה • התרומה העילאית למשכן • שימוש בחודשים עבריים • קידוש החודש על ידי בית דין • שנה מעוברת • איזה אדר הוא העיקרי ? • עמידתו של מרדכי מול המן • אתערותא דלתתא משנה גזירות
להמשך
תרומה
שבט   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ו - הלכות נדרים
תרומה למשכן • חובת הצדקה שמוטלת על כל אחד ואחד • יהודי שנדר על הצדקה • קיום נדרים • נדר לקיים מצווה • אמירת "בלי נדר" לפני קיום מנהג טוב • המעמד ההלכתי של תקיעת כף • לימוד תורה בלילה או בביתו
להמשך
תרומה
שבט   תשס"ו
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ז - הלכות צדקה ונדרים
תרומה למשכן מלמדת על צדקה • מה למדים הלכה למעשה ממעשה המשכן ? • מחשבה על צדקה • הפטרה של שבת שקלים • נדרים שאדם מוציא מפיו • נדרים בשעת כעס או צרה
להמשך
תרומה
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת תרומה - תשס''ח - מעלת השבת והלכות בורר
מה לומדים ממעשה המשכן • השראת השכינה • ל"ט מלאכות שבת • איסורי שבת הם בגדר החוק • הגדרת מלאכת בורר • איך "מתקנים" מלאכת בורר • זהירות מכל מלאכה שרגיל בה
להמשך
תרומה
שבט   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך